domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Sprejeli celostno prometno strategijo in spremembe cen komunalnih storitev
 
1. junij 2017, Davor Simčič

Tolminski občinski svet se je 30. maja sestal na svoji 23. seji, osrednja točka katere je bila obravnava in sprejem Celostne prometne strategije Občine Tolmin. Poleg tega je v prvi obravnavi sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče, predlog spremembe cen komunalnih storitev ter imenoval predstavnike občine v svete treh javnih zavodov.


V obširno razpravo o Celostni prometni strategiji (CPS) Občine Tolmin so se poleg občinskih svetnikov vključili tudi predstavniki družb, ki so sodelovale pri pripravi dokumenta, in sodelavci občinske uprave. Občinski svet je CPS sprejel z dvema dopolnitvama, in sicer da se v poglavju, ki obravnava mirujoči promet, doda cilj ureditev parkirišča za tovornjake na obrobju mesta Tolmin, v delu strategije, ki ureja zmanjšanje prometa v naseljih, pa se kot cilj posebej navede zmanjšanje prometa v mestu Tolmin.

Poleg tega je občinski svet v prvi obravnavi sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče, s katerim se s pripojitvijo dosedanjih lokalnih turističnih organizacij ureja prenos dejavnosti na novoustanovljeni zavod. Ker gre za zavod, ki so ga ustanovile vse tri posoške občine, morata omenjeno spremembo odloka v prvem branju obravnavati še občinska sveta občin Bovec in Kobarid, nakar naj bi na naslednji seji vsi trije sveti sprejeli odlok v enakem besedilu.

Občinski svet je na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja sprejel tudi predlog spremembe cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki. Cena storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda se bodo znižale, cene za odvoz odpadkov in delovanje čistilnih naprav pa povišale. Po izračunih, ki so jih pripravili na Komunali Tolmin, naj bi bili stroški za štiričlansko družino višji za približno sedem evrov letno.

Občinski svet je imenoval tudi predstavnike Občine Tolmin kot ustanoviteljice v svete treh javnih zavodov, in sicer Zavoda za turizem Dolina Soče, Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin in Lokalne turistične organizacije Sotočje.

Pri obravnavi premoženjskopravnih zadev je svet največ časa posvetil razpravi pred sprejemom sklepa o dodelitvi stavbne pravice, na podlagi katere naj bi se razširilo parkirišče pri Tolminskih koritih, poleg tega pa naj bi se tam uredila tudi stranišča za obiskovalce.
 

 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani