domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

organiziranost

Občina Tolmin je ustanovljena za opravljanje nalog, navedenih v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Tolmin. Naloge, temeljna načela organizacije in delovanja občine določa Statut Občine Tolmin.

Na podlagi področne zakonodaje in določil statuta so organi občine:

Organi občine so po določilih 14. člena Statuta Občine Tolmin izvoljeni za obdobje štirih let. Njihov mandat, razen v primerih, ki jih izrecno določa statut, preneha s prenehanjem mandata članom občinskega sveta.

S statutom so ustanovljeni tudi:

Upravne in strokovne naloge v občini Tolmin opravlja OBČINSKA UPRAVA, katere organizacijo in delovna področja določa Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin. Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.

Organiziranost Občine Tolmin je slikovno predstavljena v organigramu.

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij je v občini kot ožji deli občine ustanovljenih tudi 23 KRAJEVNIH SKUPNOSTI. Predsedniki svetov krajevnih skupnosti sestavljajo Svet krajevnih skupnosti.

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani