domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Evidentiranje rednega obratovalnega časa gostinskega lokala na območju občine Tolmin

Pristojni oddelek:
Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin

Dodatna pojasnila:
Brigita Kuštrin
T: 05/381 95 00
F: 05/381 95 23
E: brigita.kustrin@tolmin.si

Uradne ure:
vsak delavnik od 8.00–14.00

 

Gostinec določi obratovalni čas svojega obrata samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi, a znotraj okvira omejitev, ki jih predpisujejo državni in občinski predpisi.

Gostinski obrat ali kmetija lahko deluje v rednem obratovalnem času, kot ga določajo predpisi, obratuje pa lahko tudi v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje za gostinstvo pristojnega organa lokalne skupnosti na območju katere se lokal (obrat) nahaja. Omejitve rednega obratovalnega časa so odvisne od vrste obrata in lokacije, kjer se ta objekt nahaja, pri odločanju o izdaji soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času pa pristojni organ lokalne skupnosti upošteva tudi dodatna merila, ki so predpisana z občinskim odlokom.

DOLOČITEV REDNEGA OBRATOVALNEGA ČASA

Gostinec oz. kmet določi redni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata oz. kmetije, kot sledi:

 • gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo – med 0. in 24. uro,
 • restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije – med 6. in 2. uro naslednjega dne;
 • slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice – med 6. in 24. uro;
 • obrati za pripravo in dostavo jedi – med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila;
 • gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov – med 0. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja;
 • gostinski lokal v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) – določen mora biti v skladu z merili prejšnjih alinej in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.

Ne glede na prej navedeno smejo gostinski obrati, ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, in izletniške kmetije, ki so na teh območjih, obratovati le med 6. in 22. uro. Šteje se, da se obrat nahaja na stanovanjskem območju, če je od najbližjega stanovanjskega objekta oddaljen manj kot 100 m. Ista omejitev velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (vrtovi, terase ipd.)

Če obrat opravlja gostinsko dejavnost izven časa, ki je določen na podlagi prej navedenih časovnih okvirjev, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času.

OBNAVLJANJE

Če gostinski obrat oz. kmetija posluje le v rednem obratovalnem času (in ne tudi v podaljšanem), po prvi potrditvi rednega obratovalnega časa le-tega ni potrebno prijavljati za vsako koledarsko leto posebej, razen:

 • v primerih, ko se obratovalni čas spremeni, ali
 • če se spremenijo kateri koli od osnovnih podatkov o gostinskem obratu oziroma kmetiji.

POSTOPEK EVIDENTIRANJA

Redni obratovalni čas se evidentira pri Oddelku za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin, in sicer tako, da se v potrditev predloži Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega lokala (kmetije). Obrazcu je potrebno priložiti Izpis iz Poslovnega registra Slovenije (t. i. potrdilo AJPES). Obrazec prijave obratovalnega časa mora gostinec oz. kmet občinski upravi predložiti najmanj 15 dni pred:

 • začetkom obratovanja,
 • spremembo rednega obratovalnega časa.

Če želi gostinski obrat oz. kmetija poslovati le v rednem in ne tudi v podaljšanem obratovalnem času, na navedenem obrazcu ne izpolnjuje točke II.1. V nasprotnem primeru izpolni tudi točko II.2 in poleg potrdila AJPES obrazcu priloži tudi priloge, ki so zahtevane za prijavo podaljšanega obratovalnega časa. Popoln obrazec za prijavo obratovalnega časa Oddelek za gospodarstvo in negospodarstvo datira in potrdi. Redni obratovalni čas je evidentiran od dneva potrditve obrazca s strani pristojnega oddelka Občine Tolmin.

OBRAZCI IN UPRAVNE TAKSE

Za evidentiranje rednega obratovalnega časa gostinskega obrata ali kmetije se uporabi Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije). Na obrazcu se točka II.2 ne izpolnjuje. V primeru, da gostinski obrat oziroma kmetija prijavlja tudi podaljšani obratovalni čas, se na obrazcu izpolni točka II.2.

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5) se za evidentiranje rednega obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije upravna taksa ne zaračunava.

Pozor! V primeru da gostinski obrat oziroma kmetija poleg evidentiranja rednega obratovalnega časa prijavlja tudi podaljšani obratovalni čas, se upravna taksa obračuna po Tarifni št. 3.

PRAVNE PODLAGE

 • 12. člen Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/2007–UPB2)
 • Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/1999, 107/2000, 30/2006 in 93/2007)
 • Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Tolmin (Primorske novice, Uradne objave, št. 22/2006)(link na besedilo Odloka).


 

  

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani