domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

delo nadzornega odbora

Nadzorni odbor si z letnim načrtom določi program dela rednih nadzorov. Poleg rednih nadzorov opravlja tudi občasne nadzore, ki si jih določi sproti po lastni presoji na osnovi pobud občinskega sveta, župana, članov nadzornega odbora, javno izraženih stališč v javnih medijih in stališč organov civilne družbe ter pismenih pobud občanov.

O izboru nadzorovane osebe se nadzorni odbor odloča samostojno; predsednik skladno z določili poslovnika izda ustrezen sklep, ki vključuje opredelitve vsebine nadzora, časa in kraja nadzora ter navedbo nadzorovane osebe in se dostavi nadzorovani osebi. Nadzor opravljajo člani nadzornega odbora – pooblaščenci.

Delo nadzornega odbora je javno. Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih oseb (če so tako opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali z akti sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev) ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb. Nadzorni odbor sme o svojih ugotovitvah javnost obvestiti takrat, ko je njegovo poročilo dokončno.

Član nadzornega odbora pripravi po opravljenem pregledu na podlagi zapisnika predlog poročila, katerega sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi. Ta pa ima pravico v roku 15 dni vložiti ugovor pri nadzornem odboru. Nadzorni odbor pošlje dokončno poročilo o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih, s priporočili in predlogi občinskemu svetu, županu in nadzorovani osebi.

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

Strokovna pomoč zajema zlasti obveščanje članov nadzornega odbora o sprejemu in spremembah splošnih aktov občine ter sprejemu ali spremembah zakonodaje, posredovanje gradiv in mnenj ministrstev ter posredovanje gradiv za izobraževanja in seminarje.

Administrativna pomoč pa zajema zlasti:

  • pripravo vabil in tehnično-organizacijska dela za sklic seje nadzornega odbora,
  • pripravo gradiv za seje nadzornega odbora,
  • pripravo posameznih aktov v postopku nadzora,
  • pisanje zapisnikov sej nadzornega odbora,
  • sprejemanje in urejanje pošte za nadzorni odbor,
  • arhiviranje gradiv nadzornega odbora,
  • vodenje evidence o opravljenem delu članov nadzornega odbora.

Sredstva za delo nadzornega odbora (sredstva za nadomestila in nagrade članom, izvedencem in drugi materialni stroški) se zagotavljajo v občinskem proračunu. Višina potrebnih sredstev se opredeli s finančnim načrtom, pripravljenim na podlagi letnega programa nadzora, ki ga nadzorni odbor pripravi do začetka postopka sprejemanja proračuna za naslednje leto ter ga predloži gradivu za sprejem proračuna.

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani