domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Prijava podaljšanega obratovalnega časa gostinskega lokala na območju občine Tolmin

Pristojni oddelek:
Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin

Dodatna pojasnila:
Brigita Kuštrin
T: 05/381 95 00
F: 05/381 95 23
E: brigita.kustrin@tolmin.si

Uradne ure:
vsak delavnik od 8.00–14.00

 

Gostinski obrat ali kmetija lahko deluje v rednem obratovalnem času, na podlagi soglasja lokalne skupnosti, na območju katere se obrat nahaja, pa lahko obratuje tudi v podaljšanem obratovalnem času. Omejitve rednega obratovalnega časa so odvisne od vrste gostinskega obrata in lokacije, kjer se ta objekt nahaja, pri odločanju o izdaji soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času pa pristojni organ lokalne skupnosti upošteva tudi dodatna merila, kot so določena z občinskim odlokom.

OMEJITVE NA STANOVANJSKIH OBMOČJIH

Obrati, ki so v objektih na stanovanjskih območjih in katerih redni obratovalni čas je med 6. in 22. uro, lahko zaprosijo za podaljšanje obratovalnega časa glede na vrsto obrata, kot sledi:

 • restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije – od nedelje do četrtka najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne;
 • slaščičarne, okrepčevalnice in bari – od nedelje do četrtka najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne;
 • gostinski obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oz. družabni program – od nedelje do četrtka najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 5. ure naslednjega dne;
 • letni vrtovi in terase v sklopu gostinskih obratov oz. kmetij iz prve in druge alineje – v enakem obratovalnem času kot gostinski obrat ali kmetija;
 • letni vrtovi in terase v sklopu gostinskih obratov, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oz. družabni program – od nedelje do četrtka najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne;
 • gostinski obrat v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) – obratovalni čas mora biti določen v skladu s prejšnjimi alinejami in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na podlagi soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.

Šteje se, da se obrat nahaja na stanovanjskem območju, če je od prvega stanovanjskega objekta oddaljen manj kot 100 m.

Obratu, ki se nahaja na strnjenem stanovanjskem območju, se dovoli obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, kot je predvideno v prej navedenih alinejah, če pridobi pisno soglasje stanovalcev s stalnim prebivališčem v neposredni bližini obrata.

POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OBRAT

Pritožbe: glede poslovanja obrata v zadnjem koledarskem letu ne smejo biti zabeležene več kot tri upravičene pisne pritožbe sosedov zaradi motenja javnega reda in miru ali drugih kršitev.

Imisija hrupa ne sme presegati mejnih imisijskih vrednosti, določenih z ustreznimi predpisi.

Prihodi in odhodi gostov ter urejenost okolice: zagotovljeni morajo biti za okolico nemoteč odhod in prihod gostov v ali iz lokala ter parkirišča ter urejenost in čistost okolice lokala.

Zvočne naprave: na letnih vrtovih in terasah morajo biti izključene po 22. uri, v času poletne sezone (od 1. junija do vključno 30. septembra) pa od nedelje do četrtka po 23. uri, ob petkih in sobotah pa po 24. uri. Izjema so primeri, ko gre za posebej prijavljene prireditve.

POSTOPEK PRIDOBITVE SOGLASJA

Oddelku za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin se predloži Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega lokala (kmetije), in sicer najmanj 15 dni pred:

 • začetkom novega leta za naslednje koledarsko leto,
 • začetkom obratovanja,
 • spremembo obratovalnega časa.

V primeru da gostinec oz. kmet prijavlja podaljšan obratovalni čas prvič, torej pred začetkom poslovanja ali zaradi spremembe obratovalnega časa, mora popolni vlogi priložiti tudi:

 • kopijo izpisa iz poslovnega registra (t. i. obrazec AJPES),
 • mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se obrat nahaja;
 • pogodbo za najem objekta, če gostinec ni lastnik le-tega;
 • pogodbo za najem zunanjih površin, če gostinec ni lastnik le-teh;
 • soglasje lastnika večnamenskega objekta, če se obrat nahaja v takem objektu;
 • soglasje vseh solastnikov in uporabnikov objekta, če se obrat nahaja v večstanovanjskem objektu;
 • soglasje stanovalcev s stalnim prebivališčem v neposredni bližini obrata, če se ta nahaja v strnjenem stanovanjskem naselju;
 • druga dokazila, če so potrebna za izvrševanje določil občinskega odloka.

Soglasje in mnenje je veljavno, če je izdano največ 30 dni pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.

Pred izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času lahko pooblaščeni delavec občinske uprave opravi ogled gostinskega obrata oz. kmetije in o tem napiše uradni zaznamek.

Občinska uprava lahko izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času veže na zagotovitev pogojev (parkirišče, protihrupna zaščita, nemoten prihod in odhod gostov …) Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, se soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času ne izda.

Soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času se izda do konca koledarskega leta, v katerem je podana vloga. Če gostinec oz. kmet vloge ne obnovi, mu pravica do podaljšanega obratovalnega časa preneha z zadnjim dnem leta, za katero je bilo soglasje izdano.

PREKLIC SOGLASJA

Občinska uprava lahko soglasje prekliče, in sicer v primerih s pravnomočno sodbo ugotovljenih kršitev, ponavljajočih se pisnih pritožb sosedov, neizpolnjevanja pogojev, ki so predpisani za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času in v primeru obratovanja izven obratovalnega časa, za katerega je gostinec oz. kmet pridobil soglasje.

V primeru odvzema soglasja je gostincu oz. kmetu odvzeta možnost pridobitve novega soglasja za obdobje 6 mesecev od dneva izdaje preklica soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času.

OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU BREZ SOGLASJA OBČINSKE UPRAVE

Gostinski obrat oz. kmetija lahko brez soglasja občinske uprave v skladu s pravili za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času obratuje na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat). Datum pustovanja in/ali martinovanja, ko bo izkoristil možnost za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, mora gostinec predhodno pisno sporočiti občinski upravi.

OBRAZCI IN UPRAVNE TAKSE

Za evidentiranje rednega obratovalnega časa gostinskega obrata ali kmetije se uporabi Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije). Na obrazcu se izpolni tudi rubrika »Vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času« (točka II.2). Podaljšani obratovalni čas, ki ga v vlogi določi gostinec oz. kmet, mora biti skladen s predpisanimi omejitvami.

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010–UPB5) se za prijavo podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije plača upravna taksa po Tarifni št. 3.

Upravna taksa se lahko plača pri blagajni občine, ali s plačilnim nalogom na račun št. 01328-5280309185, s sklicem na št. 11 76287-7111002-0000XX (zadnji dve cifri -XX- predstavljata leto, npr. 09 za leto 2009). V tem primeru se vlogi priloži kopija potrdila o plačilu.

Tudi v primeru, da gostinec oz. kmet hkrati prijavlja redni in podaljšani obratovalni čas, se taksa plača  po Tarifni št. 3.

PRAVNE PODLAGE

 • 12. člen Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/2007 – UPB2)
 • Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/1999, 107/2000, 30/2006 in 93/2007).
 • Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Tolmin (Primorske novice, Uradne objave, št. 22/2006).
 


 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani