domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Pridobitev soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala na območju občine Tolmin

Pristojni oddelek:
Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin

Dodatna pojasnila:
Brigita Kuštrin
T: 05/381 95 00
F: 05/381 95 23
E: brigita.kustrin@tolmin.si

Uradne ure:
vsak delavnik od 8.00–14.00

 

ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA

Ne glede na prijavljen redni obratovalni čas in ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času lahko gostinec ali kmet zaprosi za soglasje za enkratno prekoračitev podaljšanega obratovalnega časa.

Soglasje za enkratno podaljšanje obratovalnega časa je vezano na točno določen datum.

PRILOŽNOSTI, ZA KATERE JE MOGOČE PRIDOBITI SOGLASJE ZA ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA

Soglasje je mogoče pridobiti v naslednjih primerih:

Prireditve zaprtega tipa

Enkratno podaljšanje obratovalnega časa je na podlagi soglasja občine dovoljeno, če se v gostinskem obratu ali na kmetiji odvijajo prireditve zaprtega tipa, kot so poroke, srečanja, slavja … V tem primeru mora gostinec oz. kmet poskrbeti, da v tem času v obrat oz. na kmetijo nimajo vstopa zunanji obiskovalci.

Prireditve širšega lokalnega pomena

Enkratno podaljšanje obratovalnega časa je na podlagi soglasja občine dovoljeno, če se izven gostinskega obrata ali kmetije odvijajo prireditve širšega lokalnega pomena, kot so npr. lokalni prazniki, proslave društev …)

POSTOPEK PRIDOBITVE SOGLASJA

Gostinec oz. kmet za izdajo soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa zaprosi z Vlogo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije). Izpolnjena, podpisana in žigosana vloga se predloži Oddelku za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin.

Vlogo mora gostinec oz. kmet pristojnemu oddelku Občine Tolmin na ustreznem obrazcu predložiti najmanj 8 dni pred prireditvijo.

Soglasje za enkratno podaljšanje obratovalnega časa izda Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin in o izdaji soglasja obvesti tudi Policijsko postajo Tolmin.

OBRAZCI IN UPRAVNE TAKSE

Za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata ali kmetije se zaprosi z Vlogo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije).

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010–UPB5) se za izdajo soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata ali kmetije na območju občine Tolmin upravna taksa plača po Tarifni št. 3. Upravna taksa se lahko plača s plačilnim nalogom na račun št. 01328-5280309185, s sklicem na št. 11 76287-7111002-0000XX (zadnji dve cifri -XX- predstavljata leto, npr. 09 za leto 2009). V tem primeru se vlogi priloži kopija potrdila o plačilu. Taksa pa se lahko plača tudi v gotovini na blagajni občine.

PRAVNE PODLAGE

  • 12. člen Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/2007 – UPB2).
  • Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/1999, 107/2000, 30/2006 in 93/2007).
  • 12. člen Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 22/2006).


 


 


 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani