domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Turistična taksa v občini Tolmin

Pristojni oddelek:
Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin

Dodatna pojasnila:
Kristina Kos Čujec
T: 05/381 95 19
F: 05/381 95 23
E: kristina.kos-cujec@tolmin.si

Uradne ure:
vsak delavnik od 8.00–14.00

 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/200457/2012) turistično takso definira kot: »… pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.« Turistična taksa, ki je prihodek občine, predstavlja namenski finančni vir financiranja spodbujanja razvoja turizma, ki se nameni za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.


ZAVEZANCI ZA PLAČILO

Turistično takso plačujejo obiskovalci, ki na območju občine Tolmin izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu. Te osebe takso plačajo hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru brezplačnega prenočevanja, razen v primerih, navedenih v nadaljevanju.


OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

Plačila takse so v višini 50 % oproščeni:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti;
 • turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij za prenočevanje v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mrežo IYHF;
 • turisti v kampih.

Plačila takse so v celoti oproščeni:

 • otroci do 7. leta starosti;
 • osebe z zdravniško napotnico v zdraviliščih;
 • učenci, dijaki in študentje ter njihovi vodje oz. mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva, verske skupnosti ali druge organizacije v okviru svojih rednih aktivnosti;
 • osebe, ki imajo status invalida;
 • otroci in mladostniki s posebnimi potrebami;
 • dijaki in študentje v dijaških oz. študentskih domovih;
 • osebe, ki so na začasnem delu in v nastanitvenem objektu bivajo neprekinjeno več kot 30 dni;
 • tuji državljani, ki so plačila takse oproščeni po mednarodnih predpisih in sporazumih;
 • člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah.


VIŠINA IN ZARAČUNAVANJE TURISTIČNE TAKSE

Višina turistične takse v občini Tolmin znaša 11 točk, vrednost točke, ki je določena s strani Vlade RS, pa trenutno, preračunano v EUR, znaša 0,115 EUR. Taksa se zato v občini Tolmin obračuna v višini 1,265 EUR/nočitev oz. v višini 0,6325 EUR/nočitev v primerih, ko je oseba upravičena do polovične oprostitve plačila takse.

Ponudniki nastanitvenih zmogljivosti od oseb, ki jih vzamejo na prenočevanje, pobirajo turistično takso v imenu in za račun Občine. Takso ponudnik zaračuna hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.


POROČANJE O MESEČNI REALIZACIJI NOČITEV

Ponudniki nastanitvenih zmogljivosti morajo o realizaciji nočitev poročati do 5. v mesecu za pretekli mesec.

Poročilo se poda na obrazcu Mesečno poročilo o turistih in njihovih nočitvah, in sicer Javnemu zavodu za turizem Dolina Soče na naslov: Turizem Dolina Soče - TIC Tolmin, Ulica Petra Skalarja 4, 5220 Tolmin, lahko pa tudi na elektronski naslov: info.tolmin@dolina-soce.si.

Za mesec, v katerem ni bila realizirana nobena nočitev, ponudniku nastanitvenih zmogljivosti poročila ni potrebno oddajati, dovolj je le, da ponudnik to sporoči na TIC Tolmin (osebno, po telefonu ali z elektronsko pošto). Turizem Dolina Soče - TIC Tolmin spremlja in pripravlja statistično analizo realizacije nočitev v občini Tolmin, poročila pa nato posreduje Občini, ki preverja obračun in nakazila takse na vplačilni račun občine.


NAKAZOVANJE TAKSE NA RAČUN OBČINE

Ponudniki nastanitvenih zmogljivosti nakazujejo pobrano turistično takso na vplačilni račun Občine številka 01328-5283206284, ki je odprt pri Banki Slovenije, in sicer do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Pri plačilu morajo ponudniki nujno navesti sklic 19 19588976-07129.


SPREMLJANJE POBRANE TURISTIČNE TAKSE

Ponudniki nočitvenih zmogljivosti morajo voditi evidenco o turistični taksi, in sicer v evidenci gostov, v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz te evidence mora biti poleg ostalega razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta.


NADZOR IN SANKCIJE

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravljata pristojni davčni organ ter pristojni občinski inšpekcijski organ. Kršitve določil, povezanih s pobiranjem, evidentiranjem in nakazovanjem turistične takse na račun Občine, se kaznujejo z globo v višinah, kot jih predvideva Zakon o spodbujanju razvoja turizma.


PRISILNA IZTERJAVA TURISTIČNE TAKSE

V primeru, da ponudniki nastanitvenih zmogljivosti pobrane takse ne odvedejo v predpisanem roku in na predpisan način, Občina s sporočilom pristojni davčni organ zaprosi, naj turistično takso prisilno izterja. Pristojni davčni organ na podlagi sporočila Občine izda odločbo, s katero ponudniku naloži, da v 25 dneh nakaže neodvedeno turistično takso in plača zakonite zamudne obresti. Če ponudnik v tem roku tega ne stori, se neodvedena taksa in zamudne obresti izterjajo po predpisih o prisilni izterjavi davkov.


OBRAZCI IN VPLAČILO TAKSE NA RAČUN OBČINE

Ponudnik nastanitvenih zmogljivosti o realiziranih nočitvah in obračunani turistični taksi poroča z obrazcem Mesečno poročilo o turistih in njihovih nočitvah. Obrazec se do 5. v mesecu za pretekli mesec pošlje Javnemu zavodu za turizem Dolina Soče na naslov: Turizem Dolina Soče - TIC Tolmin, Ulica Petra Skalarja 4, 5220 TOLMIN, lahko pa tudi z elektronsko pošto na info.tolmin@dolina-soce.si.


VPLAČILO TURISTIČNE TAKSE

Ponudnik nastanitvenih zmogljivosti turistično takso vplača na posebni vplačilni račun Občine Tolmin do 25. v mesecu za pretekli mesec. Številka računa, na katerega se mesečno vplačuje pobrana turistična taksa, je: 01328–5283206284. Pri nakazilu je nujno potrebno navesti naslednji sklic: 19 19588976-07129.


PRAVNE PODLAGE

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani