domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Najem javnih površin na območju občine Tolmin

Pristojni oddelek:
Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin

Dodatna pojasnila:
Kristina Kos Čujec
T: 05/381 95 19
F: 05/381 95 23
E: kristina.kos-cujec@tolmin.si

 

Uradne ure:
vsak delavnik od 8.00–14.00

 

Oddajo javnih površin v občini Tolmin ureja Odlok o oddajanju poslovnih stavb, poslovnih prostorov ter javnih površin v najem. Postopek posamične oddaje poslovnih prostorov in javnih površin vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.

NAMEN NAJEMA

Občina lahko javne in nezazidane površine, ki so v njeni lasti, odda v najem za naslednje namene:

 • postavitev kioskov,
 • postavitev stojnic za prodajo hrane in pijače,
 • postavitev stojnic za prodajo časopisov, revij, knjig, cvetja in podobno,
 • postavitev lunaparkov, cirkusov in podobno,
 • postavitev letnih vrtov in teras za opravljanje sezonskih gostinskih storitev,
 • za gradbene namene in začasne deponije gradbenega materiala,
 • za izvedbo javnih prireditev, shodov, sejmov, razstav in podobno,
 • za potrebe športa in tekmovanj,
 • za postavitev prodajnih avtomatov,
 • za druge namene, če to ni v nasprotju z drugimi predpisi.

POSTOPEK NAJEMA

Za pridobitev javne površine v najem mora zainteresirana pravna ali fizična oseba pri Oddelku za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin na predpisanem obrazcu (Vloga za najem javne površine) vložiti vlogo za najem. V vlogi mora vlagatelj natančno opredeliti namen rabe javne površine, lokacijo in trajanje najema ter podati kratko obrazložitev.

Vlogi za najem mora vlagatelj priložiti:

 • kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo (označeno parcelo oz. delom parcele),
 • skico oz. načrt objekta oz. naprave (s podatki o namenu, dimenzijah, obliki …),
 • dovoljenje o opravljanju dejavnosti, ki jo vlagatelj namerava opravljati na najeti javni površini,
 • mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se javna površina nahaja (v primeru, da je javna površina opredeljena kot javno dobro) ter
 • druga dokazila (npr. program prireditve …)

ODLOČITEV KOMISIJE

Po prejemu vloge za najem javne površine se sestane tričlanska Komisija za vodenje postopka posamične oddaje poslovnih prostorov in javnih površin, ki sprejme odločitev, ali se vlagatelju javna površina odda v najem, na podlagi določil Odloka določi višino najemnine in odloča o morebitni oprostitvi plačila najemnine.

SKLENITEV NAJEMNE POGODBE

V primeru pozitivne odločitve komisije se z vlagateljem sklene najemna pogodba, katere del so tudi lokacijski pogoji, izdani s strani Oddelka za okolje in prostor Občine Tolmin. V primeru da najemnik plačila najemnine ni oproščen, Občina najemniku na podlagi sklenjene najemne pogodbe izstavi račun za plačilo najemnine.

NAJEMNINA

Najemnina za najem javne površine se določi tako, da se veljavno povprečno gradbeno ceno stavbnega zemljišča korigira z letno stopnjo, kot je določena z občinskim odlokom, in sicer na naslednji način:

Nm = (Vsz * K * Površina) / 12

Nm – mesečna najemnina za javno površino
Vsz – veljavna povprečna gradbena cena za m² stavbnega zemljišča
K – letna stopnja najemnine v % (odvisna od namembnosti in lokacije javne površine)

Površina, ki predstavlja osnovo za izračun najemnine, je dejansko funkcionalno zasedena javna površina.

Višina letne stopnje najemnine (K v %) se določi glede na to, v katero skupino subjektov je uvrščen vlagatelj, ter glede na to, na katerem območju se javna površina nahaja, in sicer kot sledi:

NAMEMBNOST

OBMOČJE

A

B

1. skupina

15

10

2. skupina

20

15

3. skupina

100

75

 

 

 

 

Skupine namembnosti

1. skupina: državni organi in organi lokalnih skupnosti; kultura, izobraževanje, šport; zdravstveno varstvo, varstvo mladine, socialno varstvo; politične stranke; društva; trgovine z živilskimi proizvodi; storitvena dejavnost (krojaštvo, pletilstvo, čevljarstvo, tapetništvo, urarstvo); prodaja kmetijskih izdelkov, izdelkov domače obrti in drugih izdelkov iz lastne proizvodnje na podlagi potrdila o lastni proizvodnji, ki ga izda lokalna skupnost

2. skupina: proizvodna dejavnost

3. skupina: gostišča, slaščičarne, okrepčevalnice, kava bari in podobno; storitvena dejavnost (razen naštete v prvi skupini); trgovine (razen živilske)

Območja:

Območje A: območje naselij Tolmin in Most na Soči
Območje B: vsa ostala naselja

OPROSTITEV PLAČILA NAJEMNINE

Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin lahko najemnika javne površine delno ali v celoti oprosti plačevanja najemnine v naslednjih primerih:

 • krajevnim skupnostim na območju občine Tolmin, humanitarnim, športnim, turističnim in kulturnim organizacijam ter javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva in kulture za opravljanje njihove dejavnosti,
 • političnim strankam v skladu z zakonodajo, ki ureja financiranje političnih strank,
 • za najem javnih površin za namene promocije in prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov domače obrti,
 • ob ugotovitvi posebnih okoliščin glede rabe javne površine.

V primeru da želi najemnik uveljavljati delno ali celotno oprostitev plačila najemnine iz prejšnjega odstavka tega člena, mora to navesti v vlogi in opredeliti razloge za oprostitev.

OBRAZCI

Za pridobitev pravice do najema javne površine se vloži Vloga za najem javne površine.

UPRAVNA TAKSA

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010–UPB5) se pri oddaji vloge za najem javne površine plača upravna taksa  po Tarifni številka 1 in po Tarifni številki 3.

Upravna taksa se lahko plača pri blagajni Občine ali s plačilnim nalogom na račun št. 01328-5280309185, s sklicem na št. 11 76287-7111002-0000XX (zadnji dve cifri -XX- predstavljata leto, npr. 09 za leto 2009). V tem primeru se vlogi priloži kopija potrdila o plačilu.

PRAVNE PODLAGE

 • Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/2003, 77/2003)
 • Odlok o oddajanju poslovnih stavb, poslovnih prostorov ter javnih površin v najem (Primorske novice Uradne objave, št. 22/2006).

   


 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani