domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka v občini Tolmin

Pristojni oddelek:
Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin

Dodatna pojasnila:
Janja Bičič
T: 05/381 95 30
F: 05/381 95 23
E: janja.bicic@tolmin.si

Uradne ure:
vsak delavnik od 8.00–14.00

 

Pomoč ob rojstvu otroka je enkratna denarna pomoč, ki jo občina dodeli družini novorojenca in je namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.


UPRAVIČENCI

Do pridobitve pomoči ob rojstvu otroka je upravičen eden od staršev novorojenega otroka.

V primeru, ko otrok živi z enim od staršev, uveljavlja pravico do pomoči ob rojstvu otroka tisti od staršev, pri katerem ima na dan rojstva otrok prijavljeno stalno prebivališče.

Upravičenec do pomoči ob rojstvu otroka je lahko tudi druga oseba, ki je na dan vložitve vloge za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe centra za socialno delo oziroma sodbe ali začasne odredbe sodišča, izdane v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja.


POGOJI

Upravičenec lahko pridobi pomoč ob rojstvu otroka, če na dan rojstva otroka izpolnjuje naslednja pogoja:

  • je državljan Republike Slovenije ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji,
  • ima prijavljeno stalno prebivališče v občini Tolmin.

V primeru, da pravico do pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja zakoniti zastopnik otroka, izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev ni zahtevano.

Pravico do pomoči ob rojstvu otroka lahko upravičenec uveljavlja za otroka, ki ima na dan rojstva prijavljeno stalno prebivališče v občini Tolmin.


POSTOPEK ZA UVELJAVITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCE

Na podlagi mesečnega seznama s podatki o novorojencih s stalnim prebivališčem v občini Tolmin, pridobljenega iz elektronskega Centralnega registra prebivalstva, Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin na naslov družine novorojenca dostavi obrazec vloge za uveljavljanje pomoči ob rojstvu otroka.

Vloga se skupaj z obveznimi prilogami dostavi – po pošti ali osebnoOddelku za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin.

Rok za vložitev vloge je največ 6 mesecev od dneva otrokovega rojstva.

Na podlagi vloge Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin izda odločbo o dodelitvi pomoči ob rojstvu otroka, zoper katero lahko upravičenec v roku 15 dni od vročitve vloži pritožbo. O pritožbi odloča župan.

Po izteku 15-dnevnega roka za vložitev pritožbe postane odločba o dodelitvi pomoči ob rojstvu otroka pravnomočna. Z odločbo dodeljen znesek pomoči ob rojstvu otroka se nakaže na transakcijski račun upravičenca 30. dan po pravnomočnosti odločbe.


OBVEZNE SESTAVINE VLOGE

Upravičenec mora za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka Oddelku za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin dostaviti:

  • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za uveljavljanje pomoči ob rojstvu otroka v občini Tolmin,
  • pooblastilo občinski upravi za pridobitev osebnih podatkov o upravičencu in osebnih podatkov o otroku iz uradnih evidenc,
  • fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa upravičenca,
  • dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu otroka.


VIŠINA POMOČI

Višina pomoči ob rojstvu otroka znaša 200,00 EUR.

O spremembi višine pomoči ob rojstvu otroka na predlog župana odloča Občinski svet Občine Tolmin.


OBRAZCI IN UPRAVNA TAKSA

Pravica do pomoči ob rojstvu otroka se uveljavlja s pisno vlogo, in sicer na obrazcu Vloga za uveljavljanje pomoči ob rojstvu otroka v občini Tolmin, ki jo družini novorojenca pošlje pristojni oddelek občinske uprave. Obrazec vloge je dostopen tudi v tajništvu in na spletni strani Občine Tolmin. Za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka se upravna taksa ne plača.


PRAVNE PODLAGE

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani