domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi dejavnosti na območju občine Tolmin

Pristojni oddelek:
Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin

Dodatna pojasnila:
Janja Bičič
T: 05/381 95 30
F: 05/381 95 23
E: janja.bicic@tolmin.si

Uradne ure:
vsak delavnik od 8.00–14.00

 

Avto-taksi prevoz je, kot določa 2. člen Odloka o avto-taksi dejavnosti v občini Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 23/07), prevoz enega potnika ali povezane skupine potnikov z motornim vozilom, ki ima poleg voznikovega sedeža še največ osem sedežev in ki se v celoti opravi po enem naročilu za eno plačilo prevoznine. Avto-taksi prevoz se na območju občine Tolmin lahko opravlja le na podlagi dovoljenja, ki ga izda Občina Tolmin.

POGOJI

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prevoznik:

 • imeti mora veljavno licenco za opravljanje avto-taksi prevozov.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati voznik:

 • imeti veljavno vozniško dovoljenje,
 • imeti opravljen izpit o poznavanju območja občine Tolmin in njenih lokalnih značilnosti,
 • govorno in pisno mora obvladati slovenski jezik.

POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA

(1) Prijava na izpit iz poznavanja občine Tolmin in njenih lokalnih značilnosti ter plačilo pristojbine

Kandidat se na izpit prijavi tako, da Oddelku za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin predloži izpolnjen in podpisan obrazec Prijavnica na izpit iz poznavanja občine Tolmin in njenih lokalnih značilnosti. Prijavnici mora kandidat priložiti tudi potrdilo o plačani pristojbini za opravljanje izpita.

Podatki za plačilo:

 • 20,00 EUR/kandidata
 • transakcijski račun: 01328-0100014970
 • namen: »Pristojbina za izpit – Avto-taksi«

(2) Povabilo k izpitu, izdaja potrdila

Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin v roku 5 dni po prejemu prijave na izpit in potrdila o plačani pristojbini kandidata obvesti o času, kraju in datumu opravljanja izpita.

(3) Izpit in izdaja potrdila

Izpit se opravlja ustno, in sicer pred komisijo, ki jo je s sklepom imenoval župan Občine Tolmin in šteje tri člane. Izpit obsega splošno poznavanje naslednjih vsebin:

 • turistične točke (kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti)
 • pomembnejši gostinski lokali
 • pomembnejše turistične nastanitvene kapacitete
 • državne, lokalne in zdravstvene ustanove
 • turistične agencije
 • informacijske točke

Izpit obsega tri vprašanja iz prej navedenih vsebin. Izpitna komisija oceni uspeh kandidata z »uspešno« ali »neuspešno«. Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, se najkasneje v roku dveh dni izda Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o poznavanju občine Tolmin in njenih lokalnih značilnosti.

(4) Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi dejavnosti

Vloga se poda na obrazcu Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi dejavnosti na območju občine Tolmin. Izpolnjeni, podpisani in žigosani vlogi se priloži vse naslednje obvezne priloge:

 • kopijo odločbe o podelitvi licence,
 • kopijo izvoda licence za vsako avto-taksi vozilo, s katerim se bo opravljala dejavnost avto-taksi prevozov,
 • kopijo prometnega dovoljenja za vsa vozila, s katerimi se bo opravljala dejavnost avto-taksi prevozov,
 • kopijo vozniškega dovoljenja za vse voznike, ki so navedeni v vlogi,
 • dokazilo o govornem in pisnem obvladanju slovenskega jezika (kopija veljavne osebne izkaznice ali veljavnega potnega oz. potrdilo verificirane institucije),
 • kopije potrdil o opravljenem preizkusu znanja o poznavanju občine Tolmin in njenih lokalnih značilnosti za vse voznike, ki so navedeni v vlogi in
 • dve fotografiji vsakega voznika.

(5) Izdaja dovoljenja

Na podlagi popolne vloge Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin izda dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov na območju občine Tolmin. Dovoljenje se izda v toliko izvodih, kolikor vozil je prosilec navedel v vlogi za izdajo dovoljenja in za katere je priložil fotokopijo veljavne licence. Prijava spremembe ali prenehanja opravljanja dejavnosti se izvrši z vlogo, ki ji je potrebno priložiti tudi originale vseh izvodov dovoljenja.

PODALJŠANJE DOVOLJENJA

Avto-taksi prevoznik mora najmanj 30 dni pred iztekom veljavnosti dovoljenja vložiti pri Oddelku za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin vlogo za podaljšanje dovoljenja.

PRIJAVA SPREMEMB

Prevoznik mora prenehanje opravljanja dejavnosti ali katero koli drugo spremembo, ki se nanaša na pogoje za pridobitev dovoljenja, predvsem pa preklic ali odvzem licence, zamenjavo ali nakup dodatnega vozila ter menjavo ali zaposlitev dodatnega voznika prijaviti Oddelku za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine Tolmin v roku 8 dni od nastanka spremembe.

OPREMA VOZILA

Vozila, s katerimi se izvaja avto-taksi dejavnost, morajo biti opremljena v skladu z določili Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 137/2004, 57/2005, 87/2005, 30/2006, 1/2008).

OBRAZCI IN UPRAVNE TAKSE

Prijava na izpit iz poznavanja občine Tolmin in njenih lokalnih značilnosti se poda na obrazcu Prijavnica na izpit iz poznavanja občine in njenih lokalnih značilnosti. Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi dejavnosti se poda na obrazcu Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi dejavnosti na območju občine Tolmin.

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010–UPB5):

Upravna taksa se lahko plača s plačilnim nalogom na račun št. 01328-5280309185, s sklicem na št. 11 76287-7111002-0000XX (zadnji dve cifri -XX- predstavljata leto, npr. 09). V tem primeru se vlogi priloži kopija potrdila o plačilu.

PRAVNE PODLAGE

 • 2. odstavek 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2)
 • 7. člen Odloka o avto-taksi dejavnosti v občini Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 23/07)
 • sklep župana št. 007-0002/07 z dne 15. junija 2007 o imenovanju strokovne komisije, ki vodi preverjanje poznavanja območja občine Tolmin ter o vsebini in poteku izpita.


 


 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani