domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Plakatiranje v občini Tolmin

Pristojni oddelek:
Oddelek za okolje in prostor
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin

Dodatna pojasnila:
Milena Leban
T: 05/381 95 00
F: 05/381 95 23
E: milena.leban@tolmin.si

Uradne ure:
vsak delavnik od 8.00–14.00

 

Plakatiranje obsega vse oblike posredovanja obvestil in sporočil s plakati za vizualno sporočanje širši javnosti. Na območju občine Tolmin je plakatiranje urejeno z Odlokom o plakatiranju. S tem odlokom se ureja postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (t. i. plakatna mesta) ter nameščanje in odstranjevanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov, letakov, napisov in podobnih objav (t. i. plakatov). Potrjevanje, nameščanje in odstranjevanje plakatov izvaja Komunala Tolmin, javno podjetje d.d.

PRAVILA PLAKATIRANJA

 1. Plakate je dovoljeno nameščati le na za to določena plakatna mesta (stalnih in premičnih).
 2. Stalna plakatna mesta so samostojno stoječe table, vitrine, oglasni stebri, za plakatiranje opremljeni drogovi javne razsvetljave in določene površine na obcestnih zidovih. Stalna plakatna mesta so v naseljih Tolmin, Most na Soči, Podbrdo in Volče.
 3. Premična plakatna mesta (panoji, transparenti, napisi) so namenjena občasnemu plakatiranju in se lahko nameščajo le s soglasjem Oddelka za okolje in prostor Občine Tolmin.
 4. Če v naselju še ni opredeljenih plakatnih mest, se dejavnost plakatiranja izvaja na krajevno običajnih mestih.
 5. Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno nameščanje plakatov le z dovoljenjem lastnika ali najemnika poslovnega prostora.
 6. Na drogovih javne razsvetljave je dovoljeno nameščanje plakatnih mest le v mestu Tolmin.

POGOJI PLAKATIRANJA

 1. Urejanje plakatnih mest, plakatiranje in nameščanje transparentov na stalnih plakatnih mestih izvaja izvajalec gospodarske javne službe plakatiranja in razobešanja transparentov v Občini Tolmin, t. j. Komunala Tolmin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin. Za podrobne informacije in dodatna pojasnila so dosegljivi na telefonski številki 05/38 19 300.
 2. Za nameščanje in odstranjevanje plakatov je naročnik dolžan plačati Komunali Tolmin ceno, ki je določena s sklepom Občinskega sveta.

Trenutno veljavne cene so naslednje:

Število
plakatov
Mali plakati do 600 x 840 mm
Veliki plakati nad 600 x 840 mm
Plakati nad 1000 x 1000 mm
(cena/plakat)
(cena/plakat)
(cena/plakat)
do 10
1,33 EUR
1,59 EUR
4,92 EUR
od 11 do 30
1,23 EUR
1,48 EUR
4,92 EUR
nad 30
1,13 EUR
1,36 EUR
4,92 EUR

Cena za postavitev transparenta znaša 114,49 EUR.

 1. Občina Tolmin, krajevne skupnosti v Občini Tolmin, društva s sedežem v Občini Tolmin, javni zavodi, sveti in ustanove, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Tolmin ter humanitarne organizacije lahko za svoje objave in prireditve plakate nameščajo same v skladu z določili Odloka. Tako nameščene plakate odstranjuje Komunala Tolmin.
 2. Pred nameščanjem plakatov so subjekti, navedeni v 3. točki, dolžni Komunali Tolmin poravnati stroške za odstranjevanje plakatov v višini 20 % cene za plakatiranje.
 3. Plakati morajo biti opremljeni s štampiljko organizatorja prireditve in Komunale Tolmin.

NADZOR IN SANKCIJE

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.

Z globo 10 EUR se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba organizatorja javne prireditve ali drugega oglaševanja za vsak plakat, ki je nameščen:

 • izven plakatnega mesta,
 • v nasprotju z določili 8. člena odloka (potrditev plakatov in plačilo stroškov),
 • na plakatno mesto in ni predpisano potrjen,
 • na privatni lastnini brez predhodnega dovoljenja lastnika ali najemnika,
 • preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.

Globa za posameznika ali odgovorno osebo znaša maksimalno 400 EUR. Z globo 100 EUR se za prej navedene kršitve kaznuje tudi pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

PRAVNE PODLAGE

 • Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06)
 • 3. in 17. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB4, 17/2008 (21/2008 popr.))
 • 68. člen Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006-UPB1, 45/2008)
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 21/2008)
 • Odlok o plakatiranju v Občini Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 27/2008)
     

 


 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani