domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v občini Tolmin

Pristojni oddelek:
Oddelek za okolje in prostor
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin

Dodatna pojasnila:
Milena Leban
T: 05/381 95 00
F: 05/381 95 23
E: milena.leban@tolmin.si

Uradne ure:
vsak delavnik od 8.00–14.00

 

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje na območju mest in naselij mestnega značaja, na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno gradnjo, na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem. Območje, na katerem se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, je določeno z odlokom.

OSNOVA ZA ODMERO NUSZ

Zavezanec za plačilo NUSZ je uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali njenega dela (lastnik oz. drugi stvarno pravni upravičenec, najemnik in drugi neposredni uporabnik). NUSZ se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine, nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se plačuje od površine zemljišča. Nezazidano stavbno zemljišče se ovrednoti z 20 % od odmerjenega nadomestila za zazidano stavbno zemljišče.

Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.

Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Kot poslovna površina se štejejo tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti. Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinski vrtovi, športno-rekreativne površine, namenjene pridobitni dejavnosti, kamnolomi, peskokopi in druge površine namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti in se točkujejo po kriterijih za nezazidana stavbna zemljišča.

Nadomestilo se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča na območju sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč za površine, ki jih je mogoče opredeliti kot samostojno gradbeno parcelo, na kateri je mogoče graditi stanovanjsko oziroma poslovno stavbo. Navedene površine se vrednoti s 50 % zazidanega stavbnega zemljišča.

MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NUSZ

Za določitev višine NUSZ se upoštevajo:

 1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve za te objekte in naprave. Upošteva se tisto komunalno opremo, s katero je zemljišče dejansko opremljeno in število točk, ki je določeno za posamezno komunalno opremo.
 2. Lega stavbnega zemljišča, ki je odvisna od območja, v katero je naselje razvrščeno v odloku.
 3. Namembnost stavbnega zemljišča, ki je odvisna od dejavnosti, kateri je objekt ali zemljišče namenjen.
 4. Izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospodarski in negospodarski dejavnosti (dejavnosti so upoštevane z različnim številom dodatnih točk).

ODMERA NUSZ

Izpostava davčnega urada enkrat letno z odločbo odmeri zavezancem NUSZ ter skrbi za nadzor obračunavanja, plačevanja in izterjav NUSZ. Podatke za odmero NUSZ davčni urad pridobi od Oddelka za okolje in prostor Občine Tolmin, ki v tekočem letu zbira spremembe, ki vplivajo na odmero NUSZ. Zavezanci so vse spremembe dolžni posredovati v 15 dneh od nastanka.

DOLOČITEV VIŠINE NUSZ

Letna višina NUSZ se določi kot zmnožek skupnega števila točk, površine in vrednosti točke. Vrednost točke za izračun NUSZ določi Občinski svet s sklepom.

OPROSTITVE PLAČILA NUSZ

NUSZ se ne plačuje za zemljišča za potrebe ljudske obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno, in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti, za stavbna zemljišča v lasti in hkrati v uporabi občine, za prostore, v katerih se opravlja humanitarna dejavnost, ter za gospodarske objekte, ki služijo kmetijski dejavnosti. Plačila NUSZ so oproščeni tudi javni zavodi in ustanove, katerih soustanoviteljica je Občina Tolmin.

Plačila so lahko na lastno zahtevo oproščeni zavezanci:

 • na kupljenih stanovanjskih površinah (priložiti prodajno pogodbo) ali na novo zgrajenih stanovanjskih površinah (priložiti upravno dovoljenje), in sicer za dobo 5 let. Obdobje oprostitve začne teči naslednje obračunsko leto po vselitvi v hišo ali stanovanje oz. po pričetku gradnje (dokazilo: potrdilo o spremembi bivališča, izjava o pričetku uporabe novih stanovanjskih površin, izjava o pričetku gradnje).
 • zaradi elementarnih ali drugih nesreč (za eno leto)
 • zaradi socialne ogroženosti (priložiti mnenje Centra za socialno delo Tolmin), in sicer za eno leto
 • Zavezanca se oprosti plačila NUSZ na njegovo pisno zahtevo. Vlogo z utemeljitvijo mora vložiti na Občini Tolmin do 31. januarja za tekoče leto (za leto 2014 do 30. aprila) in priložiti potrdilo o plačilu upravne takse.

OBRAZCI IN UPRAVNA TAKSA

Podatke za odmero NUSZ lahko oddate na naslednjih obrazcih:

Prijavo morebitnih sprememb podatkov, povezanih z obračunom in plačilom NUSZ, pa lahko oddate na obrazcu Prijava spremembe podatkov za odmero NUSZ v Občini Tolmin.

UPRAVNA TAKSA

Prijava podatkov in sprememb za odmero NUSZ:

Za prijavo podatkov in za prijavo spremembe podatkov se upravna taksa ne plača.

Vložitev zahteve za oprostitev plačila NUSZ:

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010–UPB5) se upravna taksa plača po Tarifni št. 1 za vlogo  in po Tarifni št. 3 za odločbo. Če vlagatelj zahtevo za oprostitev plačila NUSZ vlaga zaradi socialne ogroženosti, je plačila takse oproščen.

Upravna taksa se lahko plača pri blagajni Občine Tolmin ali s plačilnim nalogom na račun št. 01328-5280309185, s sklicem na št. 11 76287-7111002-0000XX (zadnji dve cifri -XX- predstavljata leto, npr. 14 za leto 2014). V tem primeru se vlogi priloži kopija potrdila o plačilu.

PRAVNE PODLAGE

 • 103. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list, številka 33/2007)
 • 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list, številka 110/2002 in 8/2003-popr. in 58/2002 ZZK-1)
 • 218. in 237. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list, številka 102/2004 – UPB1, 126/2007),
 • Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin (Primorske novice Uradne objave, številka 53/2001, 50/2002, 44/2003)
 • Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 98/2012)
   
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani