domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Venerini lasci

Slovenija se zaradi tako velikega števila vrst, živečih na tako majhnem prostoru, uvršča med naravno najbogatejša območja Evrope in sveta. Kot vzroke za izjemno bogastvo vrst v Sloveniji navajajo tektonski razvoj, kamninske razmere, razgibanost reliefa, klimatske in talne razmere. Lega Slovenije na stiku aplskega, dinarskega, panonskega in sredozemskega sveta omogoča pojav izredne habitatne pestrosti.

Vendar pa se tudi pri nas ne moremo izogniti izgubi biotske pestrosti. Izginjanje vrst je povezano z manjšanjem raznovrstnosti ekosistemov. Pomembnejši dejavniki so uničevanje naravnih bivališč (širjenje mest), delitev ekosistemov na manjše dele (gradnje prometnih povezav), delni posegi v življenjsko okolje, vnos neavtohtonih vrst, prekomerno izkoriščanje vrst (npr. nabiranje rastlinskih vrst) in onesnaževanje okolja – zraka, tal in vode – z odplakami, izpuhi, pesticidi in umetnimi gnojili.

Na rdeči seznam ogroženih vrst so uvrščeni tudi venerini lasci (ranljiva vrsta oziroma vrsta, za katero obstaja nevarnost, da bo zaradi sprememb v življenjskem prostoru postala ogrožena). Venerini lasci (Adiantum capillus veneris L.) so redka sredozemska praprot. Rastejo na vlažni konglomeratni steni, ki je ponekod prekrita z lehnjakom. 

 

(Viri: Vesna Kosmač (priredila in po virih povzela): Še vedno zoper vsako bolezen rož’ca raste? Epicenter, november–oktober 2004.)

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani