domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

AML2016_logo_Tolmin_color_RGB

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Občinska uprava Občine Tolmin je na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Tolmin, sprejetega na 15. seji dne 17. maja 2016, izdala odločbo o odvzemu statusa grajenega javnega dobra št. 478-0011/2012 z dne 19. maja 2016, na podlagi katere se zemljišču s parc. št. 772/15, k. o. 2256 – Idrija pri Bači, odvzame status grajenega javnega dobra – ceste.

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo svojega nepremičnega premoženja - manjšega stavbnega zemljišča v k.o. 2247 - Poljubinj.

Občinski svet Občine Tolmin je na 14. seji dne 14. aprila 2016 sprejel sklep, da se razveljavi sklep št. 422-0003/2015 o spremembi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga je Občinski svet Občine Tolmin sprejel na 11. seji dne 22. decembra 2015. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 ostane enaka, kot je bila pred sprejemom zgoraj navedenega sklepa.

Občina Tolmin v skladu z določilom 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavlja namero o oddaji v najem poslovnih prostorov s sklenitvijo neposredne pogodbe, in sicer namerava Občina Tolmin oddati v najem poslovne prostore v poslovni stavbi nekdanje cestne baze na Rodnah v Poljubinju, stoječa na zemljišču s parc. št. 154/7 k.o. Poljubinj, s pripadajočim dvoriščem.

Občinski svet Občine Tolmin je na 14. seji dne 14. aprila 2016 na podlagi določila 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004, 126/2007, 108/2009, 57/2012, 110/2013, 19/2015) in na podlagi določila 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011) sprejel sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra - ceste parc. št. 534/145 k.o. 2248 - Tolmin.

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani