domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

AML2016_logo_Tolmin_color_RGB

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo premičnega premoženja, lesa na panju z občinskih gozdnih zemljišč v k.o. Dolje in k.o. Podmelec.

Občina Tolmin v skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014, 14/2015 in 76/2015) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja namero, da se na parceli v lasti Občine Tolmin, št. 1137 k. o. 2248 Tolmin, ID 2790208, ustanovi služnostna pravica gradnje elektroenergetskega priključka.

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja, lesa na panju z občinskih gozdnih zemljišč s parc. št. 343/18 k.o. Vrsno in 589/1 k.o. Rut.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 108/2009, 57/2012, 109/2012) ter 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015) župan Občine Tolmin objavlja javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Stanovanjske zazidave Šentviška Gora (ŠG 01).

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011 in 106/2015) in 4. člena Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2011) župan Občine Tolmin izdaja Odredbo o trajanju subvencioniranja prevozov pitne vode.

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. marca 2017.

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja, lesa na panju z občinskega zemljišča s parc. št. 1189/1 k.o. 2245 - Ponikve.

Občina Tolmin v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dela stvarnega premoženja v njeni lasti.

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani