domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin
tel: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Na podlagi 4. člena Pravilnika o zamenjavah najemnih neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 58/2011) Občina Tolmin objavlja dopolnjen seznam upravičencev do zamenjave neprofitnega stanovanja.

Občina Tolmin na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja namero o oddaji dela nepremičnin v najem.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja sklep zaradi poprave pomote v Odločbi št. 478-0116/2014 z dne 30. 7. 2014 o podelitvi in zaznambi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Poljubinj.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja sklep zaradi poprave pomote v Odločbi št. 478-0116/2014 z dne 30. 7. 2014 o podelitvi in zaznambi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Kneža.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja sklep zaradi poprave pomote v Odločbi št. 478-0116/2014 z dne 30. 7. 2014 o podelitvi in zaznambi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Zatolmin.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja sklep zaradi poprave pomote v Odločbi št. 478-0116/2014 z dne 30. 7. 2014 o podelitvi in zaznambi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Kneža.

Javni poziv se izdaja v povezavi z 11. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) in 11. členom Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11). Rok za oddajo pobud se izteče 24. oktobra 2014.

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani