domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Občina Tolmin skladno z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo svojega premičnega premoženja – lesa na panju.

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Tolmin objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za zemljišča v k.o. Zatolmin ter pogodbe o oddaji stvarnega premoženja v k.o. Grahovo v brezplačno uporabo.

Župan Občine Tolmin na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 108/2009, 57/2012) in 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011 objavlja Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Industrijske cone Čiginj (ČG05).

Občina Tolmin skladno z določilom prvega odstavka 40. Člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo svojega premičnega premoženja – lesa na panju.

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011) in določil Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2011) župan Občine Tolmin izdaja Preklic Odredbe o trajanju subvencioniranja prevozov pitne vode št. 355-0001/2015-4 z dne 22. aprila 2015.

Skladno z določili 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju objavljamo Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave za »Občinski podrobni prostorski načrt Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04)«.

Na podlagi določil 23. člena Pravilnika od dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009 in 81/2011), točke 6 Razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem ter v skladu s točkovalnimi zapisniki in izdanimi odločbami Občina Tolmin objavlja Dokončno prednostno listo upravičencev do pridobitve neprofitnega stanovnja v najem.

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani