domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja, lesa na panju z občinskih gozdnih zemljišč v k. o. Lom.

Oddelek za okolje in prostor Občine Tolmin na podlagi 49. in 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – UPB, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013), 1. odstavka 21. člena in 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 – UPB, 126/2007, 108/2009, 57/2012, 110/2013, 19/2015), 2. odstavka 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 46/2015), 85. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015), 15. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin (Uradno glasilo Občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 3/1995), 3. člena Odloka o občinskih cestah v občini Tolmin (Uradni list RS, 86/2015) in 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 42/2009) ter zahteve župana Občine Tolmin številka 478-0307/2016 z dne 3. 4. 2017 v upravni zadevi ugotovitve lastninske pravice cestnega zemljišča in ugotovitve statusa grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti izdaja odločbo, katere predmet je lastninjenje nepremičnine s parc. št. 1176/2 k.o. 2246 Most na Soči ter ugotovitev in zaznamba statusa grajenega javnega dobra le-te.

Občina Tolmin, Oddelek za okolje in prostor, na podlagi 85. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009 in 17/2011), 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/2007 in spremembe), 3.in 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 3/1995), 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 in spremembe) in 2. odstavka 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS št. 109/2010), na zahtevo župana Občine Tolmin v upravni zadevi ugotovitve lastninske pravice na  zemljiščih s cesto v k.o. 2249 Volče in ugotovitve statusa grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti izdaja ugotovitveno odločbo o lastninjenju cestnih zemljišč in ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra.

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo premičnega premoženja, lesa na panju z občinskih gozdnih zemljišč v k. o. Rut, k. o. Podmelec, k. o. Podbrdo in k. o. Ponikve.

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011 in 106/2015) in 4. člena Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2011) župan Občine Tolmin izdaja Odredbo o trajanju subvencioniranja prevozov pitne vode.

Občina Tolmin je v zvezi z lastninjenjem cestnih zemljišč s parc. št. 1140/2 in 1143/5, obe k. o. 2247 - Poljubinj, po uradni dolžnosti izdala odločbo o lastninjenju št. 478-0014/2016, 478-0015/2015 z dne 21. 3. 2017. Poleg lastninjenja zemljišč je predmet odločbe tudi ugotovitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena teh zemljišč, pri čemer natančnejša obrazložitev izhaja iz navedene odločbe. Glede na naravo predmetne odločbe se ta vroča z javnim naznanilom po 94. členu Zakona o splošnem upravnem postopku ter velja za opravljeno po preteku 15 dni od objave.

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani