domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

AML2016_logo_Tolmin_color_RGB

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Občina Tolmin, Oddelek za okolje in prostor izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO–1-UPB1) (Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005, 92/2005, 93/2005, 111/2005, 120/2006, 126/2007, 57/2009, 108/2009, 61/2010, 20/2011, 57/2012, 101/2013, 110/2013 in 19/2015), 86. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011 in 106/2015), 3. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 86/2015), 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 42/2009), 3. in 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 3/1995) in sklepa Občinskega sveta Občine Tolmin z dne 16. 2. 2017 na prošnjo Borisa Kemperla, Dolje 4, 5220 Tolmin, v zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na zemljišču v k.o. 2233 Dolje odločbo o odvzemu statusa grajenega javnega dobra.

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi štirih neposrednih pogodb za prodajo premičnega premoženja, lesa na panju z občinskih gozdnih zemljišč v k. o. Lom, k. o. Vrsno, k. o. Podmelec in k. o. Slap.

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011 in 106/2015) in določil Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2011) župan Občine Tolmin izdaja Preklic Odredbe o trajanju subvencioniranja prevozov pitne vode št. 355-0006/2016 z dne 12. decembra 2016.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000, 127/2006), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004, 57/2012, 17/2015), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/2006, 89/2010), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/2016 – UPB), 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015), so Občinski svet Občine Bovec na 15. seji, Občinski svet Občine Kobarid na 18. seji in Občinski svet Občine Tolmin na 19. seji, ki so bile 21. 12. 2016, sprejeli Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče.

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. marca 2017.

Občina Tolmin v upravni zadevi ugotovitve lastninske pravice na zemljiščih s cesto v k. o. 2255 Lom in ugotovitve statusa grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti izdaja ugotovitveno odločbo o lastninjenju cestnih zemljišč in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra na več parcelah, vse v k. o. Lom.

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2016) in določil Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2011) župan Občine Tolmin izdaja Preklic Odredbe o trajanju subvencioniranja prevozov pitne vode št. 355-0006/2016 z dne 27. julija 2016.

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani