domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Občina Tolmin vroča strankam odločbo svojega Oddelka za okolje in prostor z dne 13. aprila 2015, št. 478-0041/2015 o lastninjenju cestnih zemljišč in o statusu grajenega javnega dobra, glede nepremičnin v k. o. 2233 Dolje. Odločba je pripeta tej objavi. Vroča se z javnim naznanilom po 94. členu Zakona o splošnem upravnem postopku.

Občina Tolmin v skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja namero o ustanovitvi služnosti na delih nepremičnin, ki so v njeni lasti.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja sklep zaradi poprave pomote v odločbi št. 478-0237/2013 z dne 3. 3. 2015 o lastninjenju občinskih cest in ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine v k. o. Kneža.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja sklep zaradi poprave pomote v odločbi št. 478-0265/2013 z dne 3. 3. 2015 o lastninjenju občinskih cest in ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine v k. o. Sela.

Skladno z določili 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju objavljamo Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave za »Občinski podrobni prostorski načrt Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04)«.

Občina Tolmin v upravni zadevi lastninjenja občinskih cest in ugotovitve statusa grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti izdaja odločbo o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra v k. o. Kneža.

Občina Tolmin v upravni zadevi lastninjenja občinskih cest po uradni dolžnosti izdaja odločbo o lastninjenju občinskih cest in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra v k. o. Kneža.

Občina Tolmin v upravni zadevi lastninjenja občinskih cest in ugotovitve statusa grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti izdaja odločbo o lastninjenju občinskih cest in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra v k. o. Sela.

Občina Tolmin v upravni zadevi lastninjenja občinskih cest in ugotovitve statusa grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti izdaja odločbo o lastninjenju občinskih cest in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra v k. o. Zatolmin.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja Odločbo o lastninjenju cestnega zemljišča s parc. št. 1671/3 k.o. 2249 – Volče, ki v naravi predstavlja del starejše asfaltirane javne poti v naselju Volče.

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani