domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

AML2016_logo_Tolmin_color_RGB

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja, lesa na panju z občinskega gozdnega zemljišča s parc. št. 776/7 k.o. Podbrdo.

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja, lesa na panju z občinskega gozdnega zemljišča s parc. št. 368/102 k.o. Podmelec.

Občinski svet Občine Tolmin je na 12. seji dne 28. 1. 2016 na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004, 126/2007, 108/2009, 57/2012, 110/2013, 19/2015) sprejel sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra - ceste parc. št. 1142/13 k.o. 2247 - Poljubinj.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja sklep zaradi poprave pomote v odločbi št. 478-0321/2013 z dne 22. 1. 2016 o lastninjenju občinskih cest in ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine v k. o. Podbrdo.

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja, lesa na panju z občinskega gozdnega zemljišča s parc. št. 817/1 k.o. Podbrdo.

Občina Tolmin je v okviru vodenja postopkov razpolaganja s svojim stvarnim premoženjem, tj. z zemljišči v k.o. 2234 – Zatolmin, 2236 – Žabče, 2248 – Tolmin in 2249 – Volče, po uradni dolžnosti izdala odločbe o odvzemu statusa grajenega javnega dobra tem zemljiščem, s št. 478-0024/2015, 478-0046/2015, 478-0054/2015 in 478-0206/2014, vse z dne 12. 01. 2016, v katerih je ugotovila, da predmetne nepremičnine niso v splošni rabi, zaradi česar se jim v zemljiški knjigi zaznamovani status grajenega javnega dobra – ceste odvzame. Natančnejša obrazložitev odločitev izhaja iz odločb samih.
 

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011) in 4. člena Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2011) župan Občine Tolmin izdaja preklic Odredbe o trajanju subvencioniranja prevozov pitne vode.

 

Občina Tolmin v upravni zadevi ugotovitve lastninske pravice na zemljiščih s cesto v k. o. 2242 Podbrdo in ugotovitve statusa grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti izdaja ugotovitveno odločbo o lastninjenju cestnih zemljišč in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra na več parcelah, vse v k. o. Podbrdo.

Občina Tolmin v skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja namero o ustanovitvi služnosti parceli št. 145/1, k. o. Volče, ki je v njeni lasti.

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani