domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Občinska uprava Občine Tolmin je na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Tolmin, sprejetega na 7. seji dne 09. 07. 2015, izdala odločbo o odvzemu statusa grajenega javnega dobra št. 478-0210/2013 z dne 18. 08. 2015, na podlagi katere se status grajenega javnega dobra odvzame zemljiščema s parc. št. 770/14 in 770/15, obe k.o. 2256 – Idrija pri Bači. 

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011) in določil Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2011) župan Občine Tolmin izdaja Preklic Odredbe o trajanju subvencioniranja prevozov pitne vode št. 355-0001/2015 z dne 20. julija 2015.

Občina Tolmin v skladu s 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja namero o prodaji delov stvarnega premoženja v njeni lasti, in sicer parcel št. 497/1 k. o. Tolmin, št. 1181/7 k. o. Podbrdo in št. 842/5 k. o. Žabče.

Skladno z določili 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju objavljamo Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave za »Občinski podrobni prostorski načrt Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04)«.

Na podlagi določil 23. člena Pravilnika od dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009 in 81/2011), točke 6 Razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem ter v skladu s točkovalnimi zapisniki in izdanimi odločbami Občina Tolmin objavlja Dokončno prednostno listo upravičencev do pridobitve neprofitnega stanovnja v najem.

Na podlagi 4. člena Pravilnika o zamenjavah najemnih neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 58/2011) Občina Tolmin objavlja dopolnjen seznam upravičencev do zamenjave neprofitnega stanovanja.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja Odločbo o lastninjenju cestnih zemljišč in o statusu grajenega javnega dobra za zemljišča na parcelah št. 1166/1 in 1166/2, k. o. Tolmin.

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani