domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

AML2016_logo_Tolmin_color_RGB

 Mladi2016_logo

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015) in 4. člena Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2011) župan Občine Tolmin izdaja Odredbo o trajanju subvencioniranja prevozov pitne vode.

Občina Tolmin v skladu z določilom tretjega odstavka 55. člena in tretjega odstavka 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice za nadzidavo športnega objekta v Volčah in ustanovitev služnostnih pravic za potrebe obratovanja tega športnega objekta.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2016) je Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne 17. 5. 2016 sprejel Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015) je Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne 17. 5. 2016 sprejel Sklep o višini vodarine.

Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015) je Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne 17. 5. 2016 sprejel Sklep o določitvi subvencije najemnine za komunalne odpadke.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015) je Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne 17. 5. 2016 sprejel Sklep o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015) je Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne 17. 5. 2016 sprejel Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.

Občinska uprava Občine Tolmin je na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Tolmin, sprejetega na 15. seji dne 17. maja 2016, izdala odločbo o odvzemu statusa grajenega javnega dobra št. 478-0011/2012 z dne 19. maja 2016, na podlagi katere se zemljišču s parc. št. 772/15, k. o. 2256 – Idrija pri Bači, odvzame status grajenega javnega dobra – ceste.

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo svojega nepremičnega premoženja - manjšega stavbnega zemljišča v k.o. 2247 - Poljubinj.

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani