domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin
tel: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
uradne objave

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja namero o prodaji svojega nepremičnega premoženja s sklenitvijo neposrednih prodajnih pogodb.

Občina Tolmin v skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja namero o ustanovitvi služnosti na delih nepremičnin, ki so v njeni lasti.

Občina Tolmin objavlja namero razpolaganja s stvarnim premoženjem v njeni lasti, in sicer solastninskega deleža do ene petine na naslednjih parcelah:

  • parc. št. 10/2 v izmeri 32 m2, k. o. Obloke,
  • parc. št. 10/3 v izmeri 79 m2, k. o. Obloke,
  • parc. št. 10/4 v izmeri 227 m2, k. o. Obloke in
  • parc. št. 10/9 v izmeri 1286 m2, k. o. Obloke.

Občina Tolmin po uradni dolžnosti izdaja Odločbo o lastninjenju cestnih zemljišč in o statusu grajenega javnega dobra za zemljišča na parcelah št. 1166/1 in 1166/2, k. o. Tolmin.

Župan Občine Tolmin na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) in 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) objavlja Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Industrijske cone Čiginj (ČG05).
 

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani