domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
 
objava: 5. julij 2017, spletna stran & oglasna deska občine, eUprava

Občina Tolmin, Oddelek za okolje in prostor izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO–1-UPB1) (Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005, 92/2005, 93/2005, 111/2005, 120/2006, 126/2007, 57/2009, 108/2009, 61/10, 20/11, 57/12, 101/13, 110/13 in 19/15), 86. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011 in 106/2015), 3. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 86/2015), 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 42/2009), 3. in 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 3/1995) in sklepa 24. seje Občinskega sveta Občine Tolmin z dne 29. 6. 2017, na prošnjo Katjuše Čebulj, Tavčarjeva 1, 4270 Jesenice, v zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena odločbo o odvzemu statusa grajenega javnega dobra zemljišču s parcelno številko 752/19 v k. o. 2240 Rut, ki je last Občine Tolmin.

 
priloge

Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra k. o. Rut, 5.7.2017.pdf 311.64 KB
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani