domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Sklep o potrditvi stališč do pripomb in predlogov za OPPN Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01)
 
objava: 28. julij 2017, spletna stran občine

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/16-odl. US in 14/15-ZUUJFO) župan Občine Tolmin sprejema sklep o potrditvi stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave za Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01).


Stališča je v sodelovanju s pripravljavcem oblikoval izdelovalec OPPN ŠG01 ter sprejel Odbor za okolje in prostor Občine Tolmin na 16. seji 27. marca 2017.

 
priloge

SKLEP - potrditev stališč do pripomb in predlogov OPPN Šentv. Gora (ŠG 01), 24.7.2017.pdf 95.88 KB
Stališča do pripomb in predlogov OPPN Šent. Gora (ŠG 01), 27.3.2017.pdf 694.52 KB
Zapisnik 16. seje Odbora za okolje in prostor, 14. seje Odbora za gosp. javne službe in promet.pdf 429.57 KB
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani