domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Odločba o lastninjenju zemljišča in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra
 
objava: 9. avgust 2017, spletna stran, oglasna deska, Portal eUprava

Oddelek za okolje in prostor Občine Tolmin na podlagi 49. in 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – UPB, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013), 1. odstavka 21. člena in 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 – UPB, 126/2007, 108/2009, 57/2012, 110/2013, 19/2015), 2. odstavka 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 46/2015), 85. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015), 15. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin (Uradno glasilo Občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 3/1995), 3. člena Odloka o občinskih cestah v občini Tolmin (Uradni list RS, 86/2015) in 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 42/2009) v upravni zadevi ugotovitve lastninske pravice zemljišča in ugotovitve statusa grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti izdaja odločbo, katere predmet je lastninjenje nepremičnine s parc. št. 1154/2 k.o. 2247 Poljubinj ter ugotovitev in zaznamba statusa grajenega javnega dobra le-te.

 
priloge

odločba o lastninjenju_2247_1145-2.pdf 346.51 KB
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani