domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Obnova Gregorčičeve ulice

PROJEKT: Obnova Gregorčičeve ulice

INVESTITOR: Občina Tolmin

TERMIN IZVAJANJA: april 2010–september 2010

 

Projekt »Obnova Gregorčičeve ulice« zajema ureditev osrednjega dela Gregorčičeve ulice v Tolminu, in sicer od križišča z Žagarjevo ulico v smeri proti Trgu Maršala Tita ter del Gregorčičeve ulice ob Trgu Maršala Tita.

Investicija povezuje urejanje kanalizacijskega omrežja in odvajanja vodovodnih voda z ureditvijo cestne infrastrukture. Ker investicija posega tudi v območje obstoječega in dotrajanega vodovoda, bo posledično potrebna tudi rekonstrukcija tistega dela vodovoda, ki je v območju investicije.

Odsek Gregorčičeve ulice, predviden za obnovo - Foto: Arhiv Občine Tolmin
 

 

 

 

 

 

Odsek Gregorčičeve ulice, predviden za obnovo

 

OPIS OBMOČJA INVESTICIJE

Gregorčičeva ulica v Tolminu je glavna mestna ulica in ena od dveh osrednjih prometnic v mestu. Cesta predstavlja navezavo na nekaj sosednjih naselij (Zatolmin, Dolje, Gabrje), ima tudi funkcijo turistične poti – predstavlja glavno dostopno pot do nekaterih turističnih znamenitosti (Tolminska korita, ekološka vas Čadrg, Javorca). Gregorčičeva ulica poteka v premi od križišča z Žagarjevo ulico do križišča s Prešernovo ulico in se stika s Trgom Maršala Tita, ki predstavlja center mesta.

odcep za Brunov drevored - Foto: Arhiv Občine Tolmin

 

 

 

 

 

 

Odcep za Brunov drevored

Vzdolž Gregorčičeve ulice pod vozno površino poteka primarni kanal kanalizacijskega omrežja naselja Tolmin. Nanj se navezuje tako odvodnja cestnih površin kot tudi odvodnja meteornih in fekalnih voda bližnjega dela naselja. V ulici je vgrajen tudi osrednji vodovodni sistem.

ANALIZA STANJA IN OPIS RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Glavne pomanjkljivosti Gregorčičeve ulice z vidika cestne infrastrukture na odseku, predvidenem za obnovo:

  • izrazito poškodovana asfaltna plast vozišča;
  • dotrajanost in poškodovanost obstoječih pločnikov (del pločnika je predviden za obnovo, del pločnika vzdolž mestnega parka pa se spremeni v zelenico – tok pešcev se preusmeri na novozgrajeni pločnik skozi park; leta 2009 je Občina Tolmin izvedla projekt ureditve parka, ki leži neposredno ob drevoredu Gregorčičeve ulice, in postavitve otroškega igrišča v parku, kar je še dodatno okrepilo tok pešcev na tem območju);
  • neurejeno prehajanje ulice na sredini odseka (ni označenega prehoda za pešce in ni ustrezne osvetlitve), kjer poteka glavna pot od otroškega vrtca do novozgrajenega otroškega igrišča v mestnem parku.

Glavne pomanjkljivosti Gregorčičeve ulice z vidika kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na odseku, predvidenem za obnovo:

  • dotrajanost in zastarelost kanalizacijskega sistema
  • pri večji količini padavin prihaja do slabega odvodnjavanja oz. zadrževanja padavinske vode na cestišču in pločnikih (poddimenzioniranost sistema odvodnjavanja meteornih voda).

Odsek ob mestnem parku s severne strani - Foto: Arhiv Občine Tolmin

 

 

 

 

 

Odsek ob mestnem parku s severne strani

Občina Tolmin želi z izvedbo projekta »Obnova Gregorčičeve ulice« urediti odvodnjo komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Ker so na istem odseku močno poškodovani tudi vozišče in pločniki, je bila sprejeta odločitev, da se ta odsek ulice ureja celostno: obnovi se sistem odvodnjavanja komunalnih in meteornih voda, istočasno pa se uredi tudi nov prehod za pešce ter javno razsvetljavo. Združitev vseh posegov v skupen projekt predstavlja racionalizacijo porabe javnih sredstev, saj se s tem izognemo podvajanju določenih aktivnosti (dvojna dokumentacija, dvojna zapora odseka ceste …) in s tem skrajšamo tudi skupen čas, porabljen za izvedbo vseh aktivnosti, v primerjavi s skupnim časom, ki bi ga porabili, če bi aktivnosti izvajali ločeno.


ostali projekti  arhiv  

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani