domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Sanacija brežine Pod Ključem

PROJEKT: Sanacija brežine »Pod Ključem« z galerijo na cesti G2-102 odsek 1040 Peršeti–Most na Soči od km 5,630 do km 5,960

INVESTITOR: Evropski sklad za regionalni razvoj, Direkcija Republike Slovenije za ceste

TERMIN IZVAJANJA: avgust 2009–februar 2011

 

Galerija Pod Ključem - Foto: Dokumentacija Dnevnika

 

 

 

 

 

 

 

Ob galeriji je načrtovana tudi gradnja 2,1 metra široke kolesarske steze, ki bo del bodoče kolesarske poti od izvira do izliva reke Soče v morje.

 

Cestna povezava med Želinom in Robičem, ki poteka skozi Dolenjo Trebušo, Tolmin in Kobarid, je v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije opredeljena kot cestna povezava čezmejnega prometa. Pomembna pa je predvsem za spodbujanje čezmejnega regionalnega sodelovanja in družbeno-ekonomskega razvoja perifernih regij, med katere sodi tudi severna Primorska.

OBSTOJEČE STANJE

Glavna cesta G2-102 poteka na eni strani ob vodotoku Soča, na drugi strani pa ob steni, ki je opredeljena kot naravni spomenik »Geološke plasti Pod Ključem«, zaščiten z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin. Odsek G2-102/1040 Peršeti–Most na Soči se nahaja na območju pod strmim skalnim pobočjem »Pod Ključem« in ob akumulacijskem jezeru HE Doblar.

Iz visoke skalne brežine na levi strani ceste stalno pada kamenje na cestišče in tudi direktno v Sočo oziroma v akumulacijsko jezero na desni strani ceste, približno 2,5 m nižje od cestišča. Vozišče je zaradi udarcev kamenja močno poškodovano in že danes povzroča oviro pri pretoku vozil.

OPIS PROJEKTA

Na odseku od km 5,760 do km 5,880 je predvidena izvedba galerije, ki bo varovala promet pred padajočim kamenjem. Galerija bo locirana tako, da bo cesta potekala na približno isti lokaciji kot poteka trenutno. Na desni strani galerije je predvidena kolesarska steza.

OBSEG PROJEKTA

Sanacija skalne brežine Pod Ključem na cesti G2-102, odsek 1040, Peršeti–Most na Soči, od km 5,630 do km 5,960 v skupni dolžini 330 m obsega:

 • izvedbo galerije s kolesarsko stezo
 • izvedbo kamnite zložbe
 • obnovo ceste v dolžini 330 m
 • ureditev odvodnjavanja
 • preureditev vodovoda in komunalnih vodov.

Galerija Pod Ključem - Foto: Direkcija Republike Slovenije za ceste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradnja galerije Pod Ključem

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Socialno ekonomski vidik:

 • povečanje prometne varnosti,
 • skrajšanje potovalnih časov,
 • znižanje stroškov uporabnikov,
 • izboljšanje okoljskih in življenjskih pogojev ter povečanje mobilnosti,
 • izboljšanje uslug in
 • omogočen razvoj in razvojna integracija virov šibkejših in obmejnih regij z območjem osrednje Slovenije ter bolj primerna dostopnost in povezanost z mednarodnimi tokovi.

Drugi vidiki:

 • zmanjšanje izpusta škodljivih snovi in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
 • dosežen cilj posodobitve obstoječe prometne infrastrukture, ki je eden od ukrepov prometne politike Slovenije na področju prometne infrastrukture.

INVESTICIJSKI STROŠKI

Skupni investicijski stroški so ocenjeni na 2,58 milijonov EUR. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo sofinanciranih maksimalno 1,46 milijona EUR upravičenih stroškov. Ostala sredstva bo zagotovila Direkcija Republike Slovenije za ceste.

TRAJANJE PROJEKTA

Za sanacijo brežine Pod Ključem z galerijo na cesti G2-102/1040 Peršeti–Most na Soči v km 5,630 je bila dne 27. avgusta 2009 z izvajalcem PRIMORJE d. d. Ajdovščina, s partnerjema CPG d. d. Nova Gorica in SGP ZIDGRAD d. d. Idrija, podpisana pogodba v vrednosti 2.144.371,02 EUR.

Rok za dokončanje del je 18 mesecev po sklenitvi pogodbe, torej predvidoma do konca februarja leta 2011.


ostali projekti  arhiv  

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani