domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Glasbena šola Tolmin

PROJEKT: Glasbena šola Tolmin

INVESTITOR: Občina Tolmin

 

Glasbena šola Tolmin - Foto: Arhiv Občine Tolmin

 

 

 

 

 

Nova stavba Glasbene šole Tolmin

 

Leta 1996 se je na podlagi obstoječega in pričakovanega programa dejavnosti Glasbene šole Tolmin v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport začel pripravljati program prostorskih potreb – izdelan leta 1998 je bil naslednje leto (1999) podlaga za prijavo na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna. Na omenjenem razpisu je bila Glasbena šola Tolmin uvrščena med prednostne investicije, ki so se do leta 2004 sofinancirale iz državnega proračuna.

Prvotno je bilo mišljeno, da bi glasbena šola dobila nove prostore v eni od stavb nekdanjega begunskega centra oziroma vojašnice Na Logu, a je bilo ugotovljeno, da za to varianto ni realnih možnosti. Zato je Občina Tolmin januarja 1999 z vlogo zaprosila Ministrstvo za obrambo, da bi za potrebe glasbene šole pridobili bivši Dom JLA. Nazadnje je bila leta 2006 sprejeta pobuda Občine Tolmin o menjavi premoženja in sklenjena menjalna pogodba v avgustu leta 2007.Občina Tolmin je postala lastnica celotnega kompleksa Doma JLA v Tolminu v zameno za del stavb nekdanjega Centra za izobraževanje in usposabljanje Tolmin, ki jih je Varstveno delovni center Tolmin uporabljal za svojo dejavnost.

Leta 2003 je bila sklopu investicijskih priprav opravljena tudi presoja investicijskih variant. Pri iskanju najboljše rešitve je bilo izbranih več predlogov. Največ pozornosti so namenili presoji štirih različic glede na stroške investicije, trajnost rešitve, dostopnost za učence in učitelje ter morebitno pridobitev za kraj. Med investicijskimi variantami so se tako znašle:

  • umestitev glasbene šole kot zaključene enote v obstoječem šolskem centru, in sicer z izhodom proti dijaškemu domu;
  • prizidek ob južnem delu stavbe šolskega centra na zemljišču v bližini dijaškega doma;
  • selitev v stavbo policije na Trgu 1. maja;
  • adaptacija dvorane nekdanjega Doma JLA z dograditvijo učilnic in ostalega dela šole.

Po presoji v sklopu investicijskih priprav se je kot najbolj smiselna izkazala zadnja različica. Podprl jo je tudi Občinski svet Občine Tolmin, saj je bila po izračunih kar 1,8-krat cenejša od variante, ki je predvidevala umestitev glasbene šole v šolskem centru.

Leta 2004 je bila izdelana investicijska dokumentacija, ki je vključevala izdelavo projektne dokumentacije, dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program.

Gradnja Glasbene šole Tolmin - Foto: Milan Štulc

 

 

 

 

 

 

Gradnja Glasbene šole Tolmin

Idejna zasnova, usklajena z Ministrstvom za šolstvo in šport, je vključevala naslednji prostorski program v skupni izmeri 1.026 m² uporabnih površin:

  • 10 kabinetov za pouk instrumentov,
  • 2 učilnici za skupinski pouk (pouk teorije),
  • plesni studio,
  • zaodrje (prostor za pihalni orkester),
  • dvorano in
  • ostale prostore (uprava, sanitarije, stopnišča, hodniki, garderobe …)

Stroški gradnje zaodrja niso bili upoštevani v programu investicije, ki se sofinancira iz državnega proračuna. – Ministrstvo za šolstvo in šport je zahtevalo, da se zaodrje črta iz idejne zasnove, a sta Občina Tolmin in Glasbena šola Tolmin vztrajali na stališču, da je zaodrje nujno potreben prostor. Zato je občina na zahtevo ministrstva stroške gradnje tega prostora morala prevzeti sama.

Glasbena šola se je v nove prostore začela seliti decembra 2009. Marca 2010 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, 7. maja 2010 pa je potekala slavnostna otvoritev, katere se je udeležil tudi dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport.

Tako je šolsko leto 2009/2010 za Glasbeno šolo Tolmin zgodovinska prelomnica. Prvič po skoraj 60 letih delovanja se je dejavnost začela odvijati v matičnih učilnicah.


ostali projekti  arhiv  

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani