domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Čistilna naprava Modrej


ČN Modrej - slika 006 - Foto: Nataša HumarNAZIV:

Čistilna naprava Modrej

TERMIN IZVAJANJA:
april 2008–oktober 2012

INVESTITOR:
Občina Tolmin


NAMEN:
S projektom izgradnje čistilne naprave v Modreju Občina Tolmin izboljšuje bivanjsko okolje za prebivalce Modreja in Mosta na Soči ter ohranja oz. izboljšuje čistočo reke Soče in akumulacijskega jezera Most na Soči s tem pa tudi ohranja oz. izboljšuje pogoje za nadaljnji razvoj turizma in posredno gospodarstva.


ČN Modrej - slika 011 - Foto: Nataša HumarVSEBINA:
Osrednji cilj projekta je bil izgradnja mehanske biološke čistilne naprave zmogljivosti 700 populacijskih enot, ki bo zagotavljala celovito biološko prečiščevanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Tehnologija čistilnih naprav tega tipa omogoča več kot 95-odstotno razgradnjo organskih spojin v vodi. Postopek čiščenja je popolnoma avtomatiziran in terja minimalne stroške delovanja in vzdrževanja. V okviru projekta sta bili poleg čistilne naprave izvedeni tudi ureditev vodovoda za potrebe delovanja čistilne naprave in dostopne oskrbovalne ceste ter priključitev obstoječe kanalizacije naselja Modrej na novozgrajeno napravo.


VREDNOST IN VIRI FINANCIRANJA:

Skupna vrednost izvedenega projekta brez davka na dodano vrednost znaša 554 tisoč evrov, od tega pretežni del – kar 90 % – predstavljajo stroški gradnje, ostalih 10 % pa stroški pridobitve zemljišč, projektne in investicijske dokumentacije ter stroški informiranja in obveščanja. Občina Tolmin je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pridobila 421.000 EUR, kar predstavlja 85-odstotno sofinanciranje vseh upravičenih stroškov projekta, preostanek stroškov je občina krila iz lastnih sredstev.


ČN Modrej - slika 009 - Foto: Nataša HumarAKTERJI IN POTEK:

K projektu izgradnje čistilne naprave za naselje Modrej je Občina Tolmin pristopila že v letu 2008, ko je bila izdelana investicijska dokumentacija. Sledilo je pridobivanje zemljišč in služnosti, podjetje ACER Novo mesto d.o.o. pa je pripravilo projektno dokumentacijo. V delu, ki definira arhitekturno podobo, je pri pripravi projektne dokumentacije sodelovalo tudi podjetje ELEA iC d.o.o. Občina je 18. junija 2010 pridobila gradbeno dovoljenje, z uspešno prijavo na javni poziv nekdanje Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pa je v istem letu pridobila tudi pravico do koriščenja nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za izvajalca del je bilo v letu 2011 z javnim razpisom izbrano Cestno podjetje Nova Gorica d.d., za vršilca strokovnega nadzora gradnje pa Projekt d.d. Nova Gorica. Gradnja čistilne naprave je bila v celoti izvedena v letu 2011 – potekala je v obdobju od maja do novembra. Po tehničnem pregledu objekta, ki je bil opravljen v 31. maja 2012, čistilna naprava začne z enoletnim poskusnim obratovanjem, ki mu sledi pridobitev uporabnega dovoljenja.
 

ČN Modrej - slika 010 - Foto: Nataša HumarČN Modrej - slika 008 - Foto: Nataša HumarČN Modrej - slika 007 - Foto: Nataša Humar

 

Gradnja čistilne naprave je predstavljena tudi v filmu, ki je na voljo tukaj.


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

ESRR - barvni logotip

  ostali projekti  arhiv 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani