domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Komunalna infrastruktura Zatolmin


Zatolmin_investicija_2012-03-07_004 - Foto: Nataša HumarNAZIV:
Komunalna infrastruktura Zatolmin

TERMIN IZVAJANJA:
april 2008–september 2012

INVESTITOR:
Občina Tolmin


NAMEN:
Temeljni namen projekta je s celovito ureditvijo komunalne infrastrukture naselja Zatolmin zmanjšati obremenitev okolja in s tem izboljšati njegovo stanje hkrati pa tudi izboljšati oskrbo s pitno vodo.


VSEBINA:
Projekt je v celoti investicijske narave – njegov osrednji del predstavljata gradnja osrednjih kanalizacijskih vodov in posameznih sekundarnih kanalov omrežja za odvajanje odpadnih in meteornih voda ter obnova vodovodnega omrežja v strnjenem delu naselja. Občina je z izvedbo investicije zagotovila več kot 1.000 metrov obnovljenega vodovodnega omrežja, več kot 3.000 metrov novega kanalizacijskega omrežja za odpadno kanalizacijo in več kot 1.400 metrov urejenega omrežja za odvajanje meteornih voda ter omogočila ureditev hišnih priključkov. Zatolmin_investicija_2011-09-16 - Foto: Nataša HumarNova kanalizacija deluje kot modificiran ločen sistem, v katerem se sanitarna voda odvaja v kanalizacijski sistem mesta Tolmin, meteorna odpadna voda pa v hudourniško grapo na Doljanskem polju in od tam naprej v reko Sočo. Z izvedbo investicije pa je občina omogočila in izvedla tudi priključitev kanalizacijskega sistema Zatolmina na čistilno napravo v Tolminu. Ta naprava je bila namreč že v času gradnje dimenzionirana na kapaciteto, ki dopušča tudi priključitev Zatolmina. Odločitev, da se za Zatolmin ne gradi samostojna čistilna naprava, pa je bila sprejeta tudi upoštevaje dejstvo, da so stroški izgradnje in vzdrževanja povezovalnega kanala od Zatolmina do kanalizacijskega sistema mesta Tolmin, ki v dolžino meri okoli 500 metrov, precej nižji, kot bi bili v primeru izgradnje nove čistilne naprave samo za naselje Zatolmin.


V
REDNOST IN VIRI FINANCIRANJA:
Skupna vrednost izvedenega projekta brez davka na dodano vrednost je 827.000 evrov. Od tega pretežni del – kar 86 % – predstavlja strošek gradbenih del, preostali del pa vključuje stroške, povezane z zemljišči, stroške vodenja investicije in izvajanja strokovnega nadzora, stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroške informiranja in obveščanja. Glede na skupno vrednost projekta,Zatolmin_investicija_2011-07-08 - Foto: Nataša Humar strukturo stroškov, pričakovane prihodke in druga merila, ki vplivajo na maksimalni obseg sofinanciranja, je Občina Tolmin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pridobila 491.763,78 evrov, kar predstavlja glede na celotno vrednost projekta skoraj 60-odstotno sofinanciranje. Preostanek stroškov je občina pokrila z lastnimi sredstvi.


AKTERJI IN POTEK:

K projektu ureditve komunalne infrastrukture v Zatolminu je Občina Tolmin pristopila že v letu 2008, ko je bila pripravljena investicijska dokumentacija. Sledili so postopki pridobivanja zemljišč in služnostnih pravic, podjetju Hidrosvet d.o.o. iz Celja pa je bila zaupana izdelava projektne dokumentacije. Občina je gradbeno dovoljenje za izvedbo rekonstrukcije vodovoda pridobila 6. maja 2009, za izvedbo kanalizacije pa 17. junija 2009. Na podlagi prijave na javni poziv nekdanje Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, oddane leta 2010, je občina 28. januarja 2011 prejela pozitivni sklep o sofinanciranju projekta s sredstvi ESRR. Z javnim razpisom je bilo za izvajalca gradbenih del izbrano Cestno podjetje Nova Gorica d.d. (CPG), za vršilca strokovnega nadzora pa podjetje Milana d.o.o. iz Maribora. V projekt je bila vse od začetka aktivno vključena tudi Komunala Tolmin d.o.o., ki je sodelovala pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije, vseskozi izvajala upravljavski nadzor in po zaključku projekta v letu 2012 infrastrukturo tudi prevzela v najem.

Zatolmin_investicija_2011-07-13 - Foto: Nataša HumarInvesticija je zaradi obsežnosti že od vsega začetka predstavljala tudi velik organizacijski izziv. Ker večina obstoječih in načrtovanih vodov poteka pod voziščem glavnih vaških ulic je izvajanje del neizogibno motilo življenjski utrip v naselju in oviralo vsakodnevna opravila in poti krajanov.

Da bi potek del kar najbolj prilagodili potrebam in željam krajanov, je bil pred njihovim začetkom sklican sestanek krajanov, na katerem so investicijo in predvideni terminski načrt podrobno predstavili. Krajevna skupnost Zatolmin je – prav zaradi usklajevanja poteka del med krajani in izvajalcem – ustanovila tudi posebni gradbeni odbor, katerega člani so potek del vseskozi spremljali, sodelovali pa so tudi na tedenskih operativnih sestankih, ki so potekali neposredno na gradbišču.
 

 Zatolmin_investicija_2011-07-13 - Foto: Nataša HumarZatolmin_investicija_2011-08-10 - Foto: Nataša HumarZatolmin_investicija_2012-03-07_002 - Foto: Nataša Humar

 Zatolmin_investicija_sestanek s krajani_001_2011-07-08 - Foto: Nataša HumarZatolmin_investicija_sestanek s krajani_002_2011-07-08 - Foto: Nataša HumarZatolmin_investicija_2011-07-08_Kavčič_Hrast_Peršolja - Foto: Nataša Humar


Projekt urejanja komunalne infrastrukture v Zatolminu je predstavljen tudi v filmu, ki je na voljo tukaj.


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

ESRR - barvni logotip

PREDVIDENI ČASOVNI NAČRT
OBVESTILA ZA KRAJANE

 

  ostali projekti  arhiv

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani