domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Načrtovanje celovite prenove širšega središča Tolmina

Občina Tolmin je v letu 2010 pristopila k izdelavi izhodišč za načrtovanje urejanja in prenove širšega mestnega jedra.

 

Digitalni ortofoto posnetek - Foto: Populus, prostorski inženiring, d.o.o.

 

 

 

 

 

 

Tolmin – ortofoto posnetek območja načrtovanega urejanja in prenove

 

Ob aktivnem sodelovanju javnosti je izdelovalec, podjetje Populus Prostorski inženiring d. o. o., oblikoval osnove za oblikovno in vsebinsko urejanje objektov in odprtega prostora osrednjega dela mesta.

Osnovni namen naloge je bil oblikovati strokovna izhodišča in usmeritve za načrtovanje prenove. Ob tvornem sodelovanju strokovne in laične javnosti, ki v tem prostoru živi, ga »uživa« in uporablja, bodo izhodišča omogočala načrtovano urejanje z upoštevanjem njihovih potreb in želja.

 

Prenova širšega mestnega središča  - Foto: Populus, prostorski inženiring, d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdelovalec je na podlagi zbiranja podatkov iz različnih virov, terenskega dela in anketiranja pripravil evidenčni katalog, ki je predstavljal osnovo za podajo mnenj in predlogov.

 

Strokovno gradivo, ki je bilo dopolnjeno in usklajeno s podanimi mnenji in predlogi, je predstavljalo osnovo za izvedbo delavnic. V okviru delavnic so predstavniki laične in strokovne javnosti pod strokovnim vodstvom izdelovalca dodatno pripomogli k vrednotenju posameznih objektov in enot odprtega prostora.

Iz pridobljenih podatkov, ocen je moč razbrati pomen in kakovost posameznih delov prostora, kar je izhodišče za njihovo nadaljnje urejanje oziroma prenovo.

 

Projekt je sestavljalo več faz. V delu projekta je bila aktivno vključena tudi javnost, faze tehnične oz. izvedbene narave pa je izvajalo podjetje Populus d.o.o. Faze projekta so naslednje:

 

1. faza: ANALIZA STANJA IN IZDELAVA EVIDENČNEGA KATALOGA

Izvajalec/Vključeni: POPULUS Prostorski inženiring d.o.o.
Predvideni termin izvedbe: junij, julij 2010

Aktivnosti:

  • zbiranje obstoječega gradiva o razvoju Tolmina vse do danes
  • popis in fotografiranje obstoječega stanja na terenu
  • zbiranje podatkov o objektih in površinah na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in anketiranja
  • izdelava evidenčnega kataloga

 

2. faza: JAVNA OBJAVA EVIDENČNEGA KATALOGA IN ZBIRANJE PRIPOMB

Izvajalec/Vključeni: zainteresirana javnost (skupine in posamezniki)
Predvideni termin izvedbe: do 20. septembra 2010

Aktivnosti:

  • javna objava evidenčnega kataloga
  • zbiranje pripomb neposrednih in posrednih uporabnikov prostora

 

3. faza: PRIPRAVA IN IZVEDBA DELAVNIC

Izvajalec/Vključeni: POPULUS Prostorski inženiring d.o.o., predstavniki različnih skupin javnosti
Predvideni termin izvedbe: do 20. septembra 2010

Aktivnosti: Priprava in izvedba delavnic posebej za strokovno in laično javnost. Pri delu uporabljena metoda charette omogoča različnim generacijam in skupinam ljudi, da enakopravno prispevajo k oblikovanju vizije.

 

4. faza: DEFINIRANJE STROKOVNIH IZHODIŠČ IN USMERITEV

Izvajalec/Vključeni: POPULUS Prostorski inženiring d.o.o., Občina Tolmin – Oddelek za okolje in prostor in Krajevna skupnost Tolmin
Predvideni termin izvedbe: oktober 2010

Aktivnosti:

  • opredelitev vizije oblikovne in vsebinske podobe širšega mestnega središča
  • definiranje strokovnih izhodišč za prenovo širšega mestnega središča, ki temeljijo na dejanskih potrebah in željah uporabnikov prostora

  

ostali projekti  arhiv  

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani