domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
aktualno

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja, lesa na panju z občinskega gozdnega zemljišča v k. o. Idrija pri Bači.

Občina Tolmin v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja namero razpolaganja - prodaje dela stvarnega premoženja v lasti Občine Tolmin, in sicer parcele št. 785/3 v k. o. 2248 Tolmin.

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja, lesa na panju z občinskega gozdnega zemljišča v k. o. Podmelec.

Občina Tolmin v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja namero razpolaganja - prodaje dela stvarnega premoženja v lasti Občine Tolmin, in sicer parcele št. 1161/7 v k. o. 2239 Kneža.

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011 in 106/2015) in določil Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2011) župan Občine Tolmin izdaja Preklic Odredbe o trajanju subvencioniranja prevozov pitne vode št. 355-0002/2017 z dne 21. julija 2017.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 105/2008 - odločba US, 11/2011, 28/2011 – odločba US in 98/2013) ter 3. in 6. člena Odloka o plakatiranju v Občini Tolmin (Primorske novice, Uradne objave št. 27/2008) objavlja Občina Tolmin sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve predsednika Republike Slovenije, ki bodo 22. 10. 2017.

Občina Tolmin na podlagi 8. člena o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007, 105/2008 - odločba US, 11/2011, 28/2011 - odločba US in 98/2013) ter 3. in 6. člena Odloka o plakatiranju v Občini Tolmin (Primorske novice, Uradne objave št. 27/2008) objavlja Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (OdZIUGDT).

Občina Tolmin, Oddelek za okolje in prostor, na podlagi določila 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/2009, 51/2010), določila 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013), določila 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004, 126/2007, 108/2009, 57/2012, 110/2013, 19/2015), določila 86. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015), 3. in 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 3/1995) in sklepa Občinskega sveta Občine Tolmin, sprejetega na 21. seji, dne 16. 2. 2016, v zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena izdaja odločbo o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v k. o. 2247 Poljubinj.

Oddelek za okolje in prostor Občine Tolmin na podlagi 49. in 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – UPB, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013), 1. odstavka 21. člena in 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 – UPB, 126/2007, 108/2009, 57/2012, 110/2013, 19/2015), 2. odstavka 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 46/2015), 85. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015), 15. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin (Uradno glasilo Občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 3/1995), 3. člena Odloka o občinskih cestah v občini Tolmin (Uradni list RS, 86/2015) in 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 42/2009) v upravni zadevi ugotovitve lastninske pravice zemljišča in ugotovitve statusa grajenega javnega dobra po uradni dolžnosti izdaja odločbo, katere predmet je lastninjenje nepremičnine s parc. št. 1154/2 k.o. 2247 Poljubinj ter ugotovitev in zaznamba statusa grajenega javnega dobra le-te.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/16-odl. US in 14/15-ZUUJFO) župan Občine Tolmin sprejema sklep o potrditvi stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave za Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01).

|< 1 2 3 ... >|

arhiv uradnih objav
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani