domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
arhiv

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnega premoženja – zemljišča v k. o. Most na Soči.

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja, lesa na panju z občinskega gozdnega zemljišča v k. o. Podbrdo.

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo premičnega premoženja, lesa na panju z občinskih gozdnih zemljišč v k. o. Podbrdo in k. o. Podmelec.

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011 in 106/2015) in 4. člena Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/2011) župan Občine Tolmin izdaja Odredbo o trajanju subvencioniranja prevozov pitne vode.

Občina Tolmin v skladu s 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.: 34/11,42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero za ustanovitev služnostne pravice na parcelah št. 267/3 (ID 6214360) in 617/6 (ID 2115060) v k. o. 2252 Čiginj ter na parcelah št. 1684 (ID 4385206) in 1727 (ID 1362570) v k. o. 2249 Volče.

Občina Tolmin, Oddelek za okolje in prostor izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO–1-UPB1) (Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005, 92/2005, 93/2005, 111/2005, 120/2006, 126/2007, 57/2009, 108/2009, 61/10, 20/11, 57/12, 101/13, 110/13 in 19/15), 86. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011 in 106/2015), 3. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 86/2015), 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 42/2009), 3. in 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 3/1995) in sklepa 24. seje Občinskega sveta Občine Tolmin z dne 29. 6. 2017, na prošnjo Katjuše Čebulj, Tavčarjeva 1, 4270 Jesenice, v zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena odločbo o odvzemu statusa grajenega javnega dobra zemljišču s parcelno številko 752/19 v k. o. 2240 Rut, ki je last Občine Tolmin.

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo premičnega premoženja, lesa na panju z občinskih gozdnih zemljišč v k. o. Stržišče, k. o. Rut, k. o. Gorenja Trebuša in k. o. Prapetno Brdo.

|< 1 2 3 ... >|

aktualne uradne objave
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani