domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Področja
Vrste
arhiv

Občina Tolmin v skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list Republike Slovenije, št.: 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 56/2016) objavlja namero o oddaji v najem poslovnega prostora št. 6 (ID dela stavbe: 2248 440 6) v stavbi na naslovu Trg 1. maja 7, Tolmin (ID stavbe: 2248 – 440), ki stoji na parceli št. 1061/1 k. o. 2248 Tolmin.

Občina Tolmin v skladu z določilom prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo svojega nepremičnega premoženja - manjšega stavbnega zemljišča v k.o. 2247 - Poljubinj.

Občina Tolmin v skladu z določilom 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavlja namero o oddaji v najem poslovnih prostorov s sklenitvijo neposredne pogodbe, in sicer namerava Občina Tolmin oddati v najem poslovne prostore v poslovni stavbi nekdanje cestne baze na Rodnah v Poljubinju, stoječa na zemljišču s parc. št. 154/7 k.o. Poljubinj, s pripadajočim dvoriščem.

Občinski svet Občine Tolmin je na 12. seji dne 28. 1. 2016 na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004, 126/2007, 108/2009, 57/2012, 110/2013, 19/2015) sprejel sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra - ceste parc. št. 1142/13 k.o. 2247 - Poljubinj.

Občina Tolmin zaradi izteka mandata objavlja javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za člane Občinske volilne komisije in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin. Rok za oddajo predlogov se izteče 31. decembra 2014.

Občina Tolmin na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji ter 3. in 6. člena Odloka o plakatiranju v občini Tolmin objavlja Pogoje organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve (župana, občinski svet) v občini Tolmin v letu 2014, za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest.

Občina Tolmin objavlja namero razpolaganja s stvarnim premoženjem v lasti Občine Tolmin, in sicer:

  • prodaja parcele št. 510/35 v izmeri 164 m², k. o. 2238 Podmelec,
  • prodaja parcele št. 510/36 v izmeri 99 m², k. o. 2238 Podmelec,
  • prodaja parcele št. 526 v izmeri 108 m², k. o. 2241 Stržišče in
  • prodaja parcele št. 621/40 v izmeri 60 m², k. o. 2257 Slap.

Občina Tolmin v skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero podelitve stavbne pravice na delih nepremičnin v njeni lasti.

Občina Tolmin v skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah v njeni lasti.

Občina Tolmin objavlja namero razpolaganja s stvarnim premoženjem v lasti Občine Tolmin, in sicer:

  • prodaja parcele št. 388/160 v izmeri 84 m2, k. o. 2247 Poljubinj,
  • prodaja parcele št. 388/161 v izmeri 8 m2, k. o. 2247 Poljubinj,
  • prodaja parcele št. 1141/4 v izmeri 200 m2, k. o. 2247 Poljubinj in
  • prodaja parcele št. 1141/6 v izmeri 117 m2, k. o. 2247 Poljubinj.
|< 1 2 3 ... >|

aktualne uradne objave
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani