domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Projekt FUTURELIGHTS


NAZIV:
FUTURELIGHTS_logo_ozekFUTURELIGHTS –
Javna razsvetljava prihodnosti

TERMIN IZVAJANJA:
november 2011–oktober 2014

VREDNOST:
1.157.000 EUR

PARTNERJI:
Občina Šempeter-Vrtojba (vodilni partner), Občina Tolmin, Društvo Temno nebo Slovenije, APE-Agenzia Provinciale per l'Energia di Udine, Pokrajina Gorica, Občina Doberdob, Občina Portomaggiore

FUTURELIGHTS_logo_SLO-ITA_mali_barvniVIRI FINANCIRANJA:
Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Iz sredstev proračuna Evropske unije bodo tako partnerji za izvedbo projekta pridobili 85 % sredstev, potrebnih za izvedbo, iz proračuna Republike Slovenije 10 % sredstev, iz lastnih virov pa bodo partnerji sami zagotavljali preostalih 5 % potrebnih sredstev.


NAMEN PROJEKTA:
Vzpostaviti pogoje za trajnostno javno razsvetljavo na čezmejnem območju.


VSEBINA PROJEKTA:

V okviru projekta bosta – skladno z dogovorjeno skupno metodologijo in definiranimi kazalniki učinkovitosti javne razsvetljave – izdelana kataster javne razsvetljave ter analiza stanja javne razsvetljave in svetlobne onesnaženosti na čezmejnem območju, ki bosta predstavljala podlago za izvedbo vseh nadaljnjih aktivnosti. Prav tako bo izdelana študija obstoječih tehnologij in inovativnih pristopov na področju javne razsvetljave v globalnem merilu. Na podlagi ugotovitev te študije bodo postavljene smernice za skupno trajnostno naravnano načrtovanje javne razsvetljave na čezmejnem območju in oblikovana skupna strategija za trajnostno razsvetljavo.

V sklopu projekta bodo izvedeni tudi štirje pilotni primeri preureditve javne razsvetljave, s katerimi bo dosežen neposredni učinek trajnega zmanjšanja porabe energije in svetlobnega onesnaževanja. Javna razsvetljava bo preurejena v občinah Tolmin, Šempeter-Vrtojba, Portomaggiore in Doberdob.

Eden od ciljev projekta je tudi povečati ozaveščenost javnosti o nevarnostih svetlobnega onesnaževanja, zato bodo partnerji projekta izvedli še kampanjo ozaveščanja o svetlobni onesnaženosti. Kampanja bo vključevala izvedbo javnih predavanj, delavnic za osnovnošolske učitelje, simpozija o okolju prijazni in energetsko učinkoviti javni razsvetljavi s predstavitvijo glavnih rezultatov projekta in sestankov s predstavniki Direkcije RS za ceste in Družbe za državne ceste ter izdajo publikacij o problematiki svetlobnega onesnaževanja.

primer svetlobnega onesnaževanja - Foto: Duštvo temno nebo Slovenije
VLOGA OBČINE TOLMIN:

Občina Tolmin je vključena v izvedbo vseh projektnih aktivnosti. Je namreč tudi ena od štirih občin, ki bodo izvedle pilotne primere preureditve javne razsvetljave, kar predstavlja osrednji, investicijski del projekta. V letih 2013 in 2014 bo tako v sklopu projekta v celoti preurejena javna razsvetljava v Tolminu – zamenjanih bo vseh 370 svetilk v mestu.

Od celotne vrednosti projekta je za aktivnosti Občine Tolmin predvidena poraba sredstev v višini 147.061,00 EUR. Od tega bo, glede na finančni načrt projekta, skoraj 93.000,00 EUR namenjenih prav nabavi ustreznih svetilk in opreme ter izvedbi potrebnih del za njihovo namestitev in prilagoditev, kjer se bo to izkazalo za potrebno. Ker gre za spremenjen način osvetlitve površin, je namreč pričakovati, da bo na nekaterih mestih za zagotovitev ustrezne osvetljenosti treba spremeniti pozicije drogov uličnih svetilk, namestiti dodatne svetilke ali pa kakšno svetilko ostraniti. Iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 bo Občina Tolmin za izvedbo projekta pridobila sredstva v skupni višini skoraj 140.000,00 EUR.

Glede na določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja letna poraba električne energije vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh na prebivalca. Z analizo je bilo ugotovljeno, da poraba električne energije za zagotavljanje javne razsvetljave v občini Tolmin (skupaj več kot 1.100 svetilk) predpisano mejno vrednost presega kar za 50 %. Ker je preseganje dopustne porabe energije predvsem posledica tega, da je v občini veliko število naselij z malo prebivalci, lahko občina porabo energije na prebivalca zmanjšuje predvsem z nameščanjem energetsko učinkovite razsvetljave in – kjer je to mogoče – prilagajanjem režima osvetlitve. Z navedeno uredbo je od njene uveljavitve v septembru 2007 dovoljeno le še nameščanje svetilk, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je ničen. Obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin je določbam uredbe treba prilagoditi oz. jo preurediti najkasneje do 31. decembra 2016.

 

V minulih letih je Občina Tolmin že izvedla preureditev javne razsvetljave v Podbrdu, Zatolminu, Podmelcu in Volčah, na Kamnem, Seliščah in Volarjah, ter v Doljah in v Gabrjah. Preureditev javne razsvetljave v mestu Tolmin, ki bo izvedena kot eden od pilotnih primerov v sklopu projekta Javna razsvetljava prihodnosti, predstavlja nadaljevanje aktivnosti Občine Tolmin za zagotovitev javne razsvetljave, ki je energetsko učinkovita in ne povzroča svetlobnega onesnaževanja.

 

URADNA STRAN PROJEKTA: www.futurelights.si

 

SLO-ITA_navedba_sofinanciranje_(MGRT)

 

 

ostali projekti  arhiv  
 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani