domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

geografija
  • lega

Občina Tolmin meji na sosednjo republiko Italijo in občine Kobarid, Bohinj, Železniki, Cerkno, Idrija, Nova Gorica in Kanal. Pokrajinsko zajema območje Šentviške planote, dolino spodnje Idrijce, Baško dolino, dolino Tolminke s tolminsko-bohinjskimi gorami, Tolminsko kotlinico, tolminski del predalpskega hribovja ter severno obrobje Banjške planote in Trnovskega gozda.


Ogled večje slike

  • naravno-geografske značilnosti (reliefne in geološke značilnosti, podnebje, prst, rastje, vodovje)

Reliefne in geološke značilnosti

Najnižja točka občine je ob izlivu pritoka Vogršček v Sočo (okoli 150 m), najvišja pa vrh Tolminskega Kuka (2085 m). Občino s severa obdaja tolminsko-bohinjski del Julijskih Alp, z jugovzhoda pa Banjšice in Trnovska planota. Celotno površje občine ima zelo razgiban relief; na območju občine se stikajo rečni, ledeniški in kraški tip reliefa.

Podnebje

V podnebju občine prevladujeta dva tipa: submediteransko (po dolini Soče navzgor – približno do Tolmina) in zmernocelinsko (v vzhodnem delu občine). Največji delež od okoli 2300 mm padavin pade jeseni, drugi višek je ob prehodu pomladi v poletje; najmanj padavin pa je ob prehodu iz zime v pomlad in v osrednjih poletnih mesecih.

Prst in rastje

Na terasah in vršajnih nanosih so razvite zlasti alkalne, rjave pokarbonatne prsti različne debeline, v pobočjih pa plitve prsti tipa rendzine. Večina pobočij je poraslih z gozdom; na prisojnih pobočjih so prisotni sestoji bukve, belega gabra in velikega jesena, na osojnih pobočjih pa prevladuje bukov gozd, ki ga v višjih predelih dopolnjujejo še smreka, gorski javor in ponekod tudi macesen.

Vodovje

Tolminska je bogata z vodami – glavna rečna žila je Soča z levimi pritoki Tolminko, Idrijco, Bačo in Trebuščico. Reke imajo hudourniški značaj, značilna so hitra in velika nihanja vodostaja in tudi občasne hude poplave.

  • družbeno-geografske značilnosti (poselitev, naselja, prebivalstvo, gospodarstvo)

Poselitev, naselja, prebivalstvo

V občini Tolmin je težišče poselitve v največjih naseljih soške in baške doline.

Gospodarstvo

Na področju tolminske občine je več naravnih pogojev za živinorejo kot za poljedelstvo. Planinska paša je zlasti v tolminskem delu občine omogočila pridelovanje izvrstnega planinskega sira, po katerem je to območje znano. Industrijski obrati so bili zgrajeni po drugi svetovni vojni; prevladuje elektro in lesna industrija, gradbeništvo in razne obrti, v zadnjih desetletji pa se vlaga velike napore v razvoj turizma.

Geografsko predstavitev Tolminskega (lega, reliefne in geološke značilnosti, podnebje, prst, rastje, vodovje, poselitev, naselja, prebivalstvo, gospodarstvo) je pripravil prof. Radovan Lipušček in je v celoti na voljo tukaj.

 


 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani