domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Rekonstrukcija ceste G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša


PROJEKT:
Rekonstrukcija ceste G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša (I. faza)

INVESTITOR: Evropski sklad za regionalni razvoj, Direkcija Republike Slovenije za ceste

TERMIN IZVAJANJA: marec 2013–oktober 2015
 

Bača-Trebuša_001 - Foto: Arhiv DRSC


Rekonstrukcija ceste G2-102 MP Robič–Logatec na odseku 1038 Bača–Dolenja Trebuša je – poleg gradnje galerije Pod Ključem in tolminske obvoznice – eden od treh projektov Direkcije RS za ceste za posodobitev cestne povezave Želin–Peršeti–Kobarid–Robič (t.i. 4. razvojna os). Strategija prostorskega razvoja Slovenije to cesto opredeljuje kot povezavo čezmejnega pomena, saj povezuje osrednjo Slovenijo z Italijo. 


OBSTOJEČE STANJE

Prvih 6,5 kilometrov ceste G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša je na številnih mestih preozkih in nepreglednih, neurejeni so priključki lokalnih cest, odvodnjavanja in postajališča za avtobuse, dotrajani so prepusti ter oporni in podporni zidovi, v naseljih ob cesti ni hodnikov za pešce. Predvsem dva dela te ceste reka Idrijca pogosto poplavlja, zlasti na mestih prečkanja neurejenih hudourniških grap pa je cesta izpostavljena tudi vplivu zalednih voda.


VSEBINA PROJEKTA

Prva faza rekonstrukcije ceste Bača–Dolenja Trebuša bo izvedena na odseku od km 0,100 do km 6,500. Dela bodo potekala v območju ceste (cestni svet in varovalni pas), obsegala pa bodo:

 • ureditev zgornjega ustroja vozišča
 • rekonstrukcijo vozišča v krivinah
 • ureditev horizontalnih elementov ceste
 • ureditev odvodnjavanja
 • ureditev hodnikov za pešce
 • ureditev avtobusnih postajališč
 • sanacijo in izvedba novih podpornih in opornih konstrukcij
 • izvedbo novih in sanacija obstoječih prepustov
 • zaščito in ureditev komunalnih vodov
 • ureditev in zaščita brežin
 • obnovitev prometne signalizacije
 • ureditev hudourniških strug


PRIČAKOVANI REZULTATI

Načrtovana dela bodo pripomogla k večji prometni varnosti, z rekonstrukcijo ceste pa bo povečana kakovost prometne povezave, ki bo imela pozitiven učinek tudi na razvoj podjetništva in turizma.


VREDNOST INVESTICIJE

Vrednost I. faze rekonstrukcije ceste G2-102 na odseku 1038 Bača–Dolenja Trebuša je ocenjena na 10.380.633,76 EUR. Pretežni del sredstev za financiranje investicije (85 % upravičenih stroškov, tj. 8,3 MIO EUR) bo pridobljenih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Bača-Trebuša_009_kolaž - Foto: Arhiv DRSC


Skupna vrednost načrtovanih del na cesti Bača–Dolenja Trebuša je ocenjena na 21,3 MIO EUR. II. faza projekta, ki se bo izvajala na odseku med Slapom ob Idrijci in Dolenjo Trebušo (od km 6,500 do km 8,500), namreč predvideva izvedbo treh zahtevnejših objektov – predora in dveh mostov.

Vzporedno s potekom investicije bo Občine Tolmin izvedla tudi tista dela na občinski infrastrukturi, ki se bodo ob urejanju državne ceste pokazala kot nujna.


(povzeto po predstavitveni brošuri, ki jo je v sklopu projekta pripravila DRSC)


ostali projekti  arhiv

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani