domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Projekt CAMIS


CAMIS_LOGO_vertikalaNAZIV:

CAMIS –
Usklajene aktivnosti za upravljanje reke Soče

TERMIN IZVAJANJA:
avgust 2012–januar 2015

VREDNOST:
1.431.258,99 EUR

PARTNERJI:
Posoški razvojni center (vodilni partner), Inštitut za vode Republike Slovenije, Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Tolmin, Občina Idrija, Provincia di Gorizia, Autoritá di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Turriaco, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica

SLO-ITA_logo_mali_barvni
VIRI FINANCIRANJA:

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Iz sredstev proračuna Evropske unije bodo tako partnerji za izvedbo projekta pridobili 85 % sredstev, potrebnih za izvedbo, iz proračuna Republike Slovenije 10 % sredstev, iz lastnih virov pa bodo partnerji sami zagotavljali preostalih 5 % potrebnih sredstev.


NAMEN PROJEKTA:

Ohraniti in izboljšati stanje voda v čezmejnem povodju reke Soče.


VSEBINA PROJEKTA:
Pri obravnavah porečij mnogokrat prihaja do konfliktov med različnimi interesi, saj se reke uporabljajo za različne namene, so podvržene različnim formalnim zaščitam ter predstavljajo potencial namakanja. Sodelovanje Slovenije in Italije je pri upravljanju reke Soče urejeno z mednarodnim sporazumom, za ta namen pa je vzpostavljena tudi mešana italijansko-slovenska komisija za vodno gospodarstvo, ki deluje na podlagi Osimskih sporazumov. Projekt CAMIS se osredotoča na praktične vidike vplivov reke na območje ob svojem toku. Trajnostni razvoj ob reki je namreč povezan s spremembami in tudi aktivnostmi, ki prostor določajo. Struga reke se skozi čas spreminja, prinaša in odnaša različne oblike materiala in s tem omejuje ali pa omogoča dodatne možnosti. Poznavanje teh sprememb je ključno za sprejemanje pravih odločitev, ki bodo omogočale trajnostni razvoj.

Soča pri Kobaridu - Foto: P. Skrt (www.camisproject.eu)

V okviru projekta bodo partnerji s študijami in analizami ter s primerjavo primerov dobrih in slabih praks poskušali bolje razumeti reko kot danost in kot priložnost, hkrati pa tudi kot pomemben element medsebojnega sodelovanja.

Cilji projekta so:

  • Ohranjati biotsko raznovrstnost in zagotoviti trajnostno upravljanje naravnih virov.
  • Preveriti obstoječo zakonodajo na obeh straneh meje.
  • Izdelati študije na temo rečne morfologije in hidravlike.
  • Priprava modelov primernosti za različne vrste rabe rečnih koridorjev.
  • Uporabiti proces vključevanja javnosti v redefinicijo rabe prostora.
  • S pilotnimi ukrepi zagotoviti trajnostno rabo v rekreativne namene.

Soča pri Tolminu - Foto: www.camisproject.eu

Izdelane bodo morfološke analize (geodetske meritve, izmere prerezov, analiza utrjenosti rečnih brežin, študija velikosti delcev, analiza morfoloških sprememb, prodonosnost in odvzem), vzpostavljen hidrodinamični 2D model rečne hidravlike, izdelan popis hidravličnih del, izvedeni monitoring kakovosti vodotokov in meritve podtalnega toka, ter vzpostavljena GIS baza podatkov. Projekt vključuje tudi izvedbo pilotnih aktivnosti (sanacije visečih brvi, ureditev vstopno izstopnih mest, ureditev parka ob Soči, načrt razvojnih projektov za Krajinski park Zgornja Idrijca), promocijo pobude za »Dan Soče« ter izvedbo presoje rabe določenih rekreativno zanimivih območij z vključevanjem javnosti.


VLOGA OBČINE TOLMIN:

V okviru delovnega sklopa številka 4 bodo izvedene študije primerov in pilotne aktivnosti na področju trajnostnega razvoja in rabe reke. Občina Tolmin bo, tako kot občine Kobarid, Bovec, Idrija in Turjak (I), aktivno vključena prav v tem delu projekta, ki predvideva izvedbo manjših ureditvenih posegov na različnih lokacijah povodja reke. Z ureditvenimi oz. obnovitvenimi deli ter vlaganji v opremo bodo izvedeni primeri dobrih praksvzdrževanja območij ob reki, ki je v nekaterih primerih tudi del posebnega varsvenega območja Natura 2000.


URADNA STRAN PROJEKTA: www.camisproject.eu

 

SLO-ITA_navedba_sofinanciranje_(MGRT)

 

 

ostali projekti  arhiv

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani