domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Energetsko učinkovita sanacija ŠC Tolmin


ŠC Tolmin, energetska sanacija 2015 (002) - Foto: Arhiv Občine TolminNAZIV:
Energetsko učinkovita sanacija
Šolskega centra Tolmin

TERMIN IZVAJANJA:
junij 2012–september 2015

INVESTITOR:
Občina Tolmin


NAMEN:
Namen projekta je bil energetsko sanirati stavbo tako, da bodo toplotne izgube čim manjše in vgraditi prezračevalne naprave in naprave za ogrevanje sanitarne vode s sončno energijo, s ciljem doseči občutno znižanje obratovalnih stroškov in izboljšanje klimatskih razmer, ki bo prispevalo tudi k izboljšanju pogojev dela.


VSEBINA:
Stavba Šolskega centra Tolmin je bila zgrajena leta 1977 in je največji šolski kompleks v Občini Tolmin. V njem delujeta dva javna zavoda: Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin z okoli 500 učenci in Gimnazija Tolmin z okoli 190 dijaki. Poleg omenjenih zavodov del stavbe uporabljata tudi tolminski vrtec in Zdravstveni dom Tolmin za šolsko zobno ambulanto.

V stavbi je približno 11.000 m² uporabnih površin, okoli 3.000 m² od tega je površina telovadnice.

Projekt je bil v celoti investicijske narave. V pretežni meri je šlo za zamenjavo dotrajanih zunanjih fasad, vključno z okni, in za prekritje strehe. Posodobljeni so bili tudi prezračevalni sistemi, za ogrevanje sanitarne vode sta bili vgrajeni dve toplotni črpalki. Z energetsko sanacijo stavbe se je občutno zmanjšala poraba energije za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, z uporabo okolju prijaznih in zdravju neškodljivih materialov pa je stavba ne le varčnejša, pač pa tudi okolju in uporabnikom prijaznejša. Lepša je tudi njena zunanja podoba.


VREDNOST IN VIRI FINANCIRANJA:
Vrednost projekta je znašala skupaj z davkom na dodano vrednost 2.721.147,43 EUR, od tega pretežni del predstavljajo stroški gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (96 %), ostali stroški pa so povezani z izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, z vodenjem investicije in strokovnim nadzorom. Za financiranje stroškov investicije je Občina Tolmin prek Ministrstva za infrastrukturo in prostor iz evropskega Kohezijskega sklada pridobila kar 1.638.528,10 EUR, kar predstavlja 60 % vseh investicijskih sredstev. Razliko do celotne vrednosti projekta je občina zagotovila iz lastnih sredstev.


AKTERJI IN POTEK:
Občina Tolmin je k projektu pristopila že v letu 2012. Že v tem letu je bila na šolskem delu stavbe izvedena energetska sanacija strehe, ki je prav tako del celovite energetske sanacije Šolskega centra Tolmin – gradbena in obrtniška dela je opravilo podjetje Knuplež d.o.o. iz Zgornje Velke. V letu 2012 sta bili za celovito energetsko sanacijo stavbe pripravljeni tudi investicijska in projektna dokumentacija. S tako pripravljenim projektom je Občina Tolmin v mesecu oktobru 2012 pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor kandidirala na javni razpis za sofinanciranje projekta s sredstvi Evropske unije. Zaradi zapletov na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor se je postopek odobritve sofinanciranja zavlekel vse do meseca junija 2014, ko je bila z omenjenim ministrstvom sklenjena pogodba o sofinanciranju.

Kljub zapletom s sofinanciranjem na pristojnem ministrstvu smo v začetku leta 2014 začeli s postopkom oddaje javnega naročila za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za nadaljevanje energetske sanacije, na podlagi katerega je bilo izbrano podjetje SGP Zidgrad Idrija d.d.

Projektno dokumentacijo je izdelal Studio M, Manfreda Lidija s.p. iz Tolmina, investicijsko dokumentacijo pa Agencija GOLEA iz Nove Gorice. Studio M, Manfreda Lidija s.p. je vodil tudi strokovni nadzor nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.

Investicija je bila za Občino Tolmin ne le zelo velik finančni zalogaj, ampak je bila zahtevna tudi v organizacijskem smislu, saj je bilo zaradi pouka mogoče dela izvajati le v času poletnih šolskih počitnic. Izjema je bila le telovadnica, ki je zaradi časovne stiske svoja vrata zaprla že v aprilu 2015 – brez tega ukrepa projekta namreč ne bi uspeli zaključiti do 30. septembra 2015, tj. do roka, kot je bil opredeljen s pogodbo o sofinanciranju, sklenjeno z Ministrstvom za infrastrukturo. V načrtovanju poteka izvedbe del so aktivno sodelovali vsi uporabniki Šolskega centra Tolmin, zlasti pa OŠ Tolmin in Gimnazija Tolmin.

Objekt ŠC Tolmin pred sanacijo:

Šolski center Tolmin - Foto: Erik Vrčon Šolski center Tolmin - Foto: Špela Kranjc

 

Objekt ŠC med sanacijo:

Energetska sanacija ŠC Tolmin 2014, z juga - Foto: Studio M, Manfreda Lidija s.p. Energetska sanacija ŠC Tolmin 2014, z zahoda - Foto: Studio M, Manfreda Lidija s.p.

 

Objekt ŠC po zaključeni sanaciji:

ŠC Tolmin, energetska sanacija 2015 (003) - Foto: Arhiv Občine Tolmin ŠC Tolmin, energetska sanacija 2015 (004) - Foto: Arhiv Občine Tolmin


  

logo_ministrstvo_za_infrastrukturo logo_kohezijski_sklad

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

 

ostali projekti  arhiv  
 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani