domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Ureditev večnamenskega centra ''Kinogledališče'' v Tolminu

Kinogledališče_2016-4-6_Foto04_N.Humar - Foto: Nataša Humar
NAZIV:
Ureditev večnamenskega centra
»Kinogledališče« v Tolminu


ČAS IZVAJANJA:
september 2014–september 2015


INVESTITOR:
Občina Tolmin


NAMEN:
Namen projekta je bil popotresno sanirati stavbo skladno s predpisi za zagotavljanje potresne varnosti v javnih stavbah in funkcionalno prenoviti stavbo tako,  da bo energetsko varčnejša in bo glede možnosti uporabe v večji meri ustrezala zahtevnim standardom ter potrebam časa, s poudarkom na izrazitejši večnamenskosti.


VSEBINA:
Stavba Kinogledališča je osrednji prireditveni prostor Zgornjega Posočja. V njej se odvija večina zahtevnejših prireditvenih programov, tudi abonmajske gledališke in glasbene predstave. Kot kinodvorana je bila zgrajena v prvih letih II. svetovne vojne (1941–1942). Objekt je bil prvič obsežneje prenovljen v letu 1952, ko sta mu bila dodana oder na severni strani in nov vhod z avlo na severovzhodni strani, s čimer je postal primeren tudi za gledališke predstave. Zadnja večja posodobitev je bila izvedena v 80. letih prejšnjega stoletja, pri čemer pa se njene uporabne možnosti niso pomembneje spremenile. Zadnji potresi so objekt precej poškodovali in izkazalo se je, da stavba ni bila več potresno varna ter da je zato potrebna temeljite popotresne sanacije. Objekt je bil energetsko potraten, inštalacije so bile dotrajane, bil je tehnološko zastarel predvsem z vidika scenske in odrske tehnike pa tudi kinonaprav, velik problem pa je, tudi v povezavi z opremljenostjo, predstavljala njegova ozka funkcionalnost.

Glede na zatečeno stanje je bilo nujen gradbeni poseg, potreben zaradi zagotavljanja potresne varnosti, smiselno povezati tudi s posodobitvijo in funkcionalno prenovo, s čimer bi uporabnost stavbe v čim večji meri prilagodili potrebam sodobnega časa, torej ne le za filmske in gledališke predstave, pač pa tudi za druge namene. Na podlagi temeljitega pregleda stanja je bila sprejeta odločitev, da se v okviru projekta zasledujejo naslednji ključni cilji:

 • zagotoviti potresno varnost,
 • zmanjšati obratovalne stroške, zlasti stroške ogrevanja,
 • izboljšati in posodobiti funkcionalnost stavbe, katere središče je večnamenska dvorana, ter v tem okviru pridobiti tudi dodatne uporabne površine,
 • površino pred vhodom urediti za zunanji prireditveni prostor.

V okviru ključnih ciljev so bili načrtovani investicijski ukrepi, ki so zajemali:

 • potresno in energetsko sanacijo stavbe,
 • prenovo osrednje (velike) dvorane z odrom, odrsko in scensko tehniko s poudarkom na večfunkcionalnosti,
 • posodobitev naprav za dejavnost kina,
 • preureditev avle v malo dvorano,
 • nadgradnjo galerije,
 • razširitev vhodne avle,
 • vgraditev osebnega dvigala, s katerim bo možen dostop v stavbo tudi gibalno oviranim,
 • preureditev sanitarnih prostorov in ostalih prostorov v zaodrju in kleti,
 • ureditev prostora za gostinski lokal,
 • ureditev zunanjega prireditvenega prostora ter okolice stavbe. 

S projektom so bili uresničeni vsi načrtovanji cilji. Pridobljenih je bilo:

 • 1.355 m² notranjih uporabnih površin (od tega 102 m² novih galerijskih prostorov nad sedanjo vhodno avlo) ter
 • 478 m² zunanjih prireditvenih površin (prireditvena ploščad),

skupaj torej 1.833 m² uporabnih površin. V osrednji dvorani je 267 sedežev.

Najpomembnejše funkcionalne posodobitve so naslednje; Nova vhodna avla, z vhodom z Mestnega trga in z dvigalom, ki obiskovalcem, zlasti gibalno oviranim, omogoča lažji dostop v nadstropje, je glede na potrebe večja. Nad njo je zgrajen nov galerijski prostor. Velika dvorana nima več parterja in balkona, ampak so sedeži nameščeni na novo zgrajeni stopničasti poševnini, s čimer je omočen dober pogled na oder z vseh sedežev (s sedežev v prvih dveh balkonskih vrstah prej dogajanja na odru namreč ni bilo moč videti). Prenovljena velika dvorana v veliko večji meri ustreza akustičnim standardom, oder je nekoliko povečan in vključno z odrsko in scensko tehniko povsem prenovljen. Nekdanja avla je preurejena v malo dvorano, v kateri se lahko organizirajo različne, izvedbeno manj zahtevne, prireditve za manjše število obiskovalcev. Na južni strani objekta je urejen prostor gostinskega lokala, ki se odpira na vrt za objektom. Povsem na novo je izveden sanitarni del stavbe, tako za obiskovalce kot tudi za nastopajoče. Pred stavbo je urejena zunanja prireditvena ploščad, dodatno pridobitev pa predstavlja tudi na novo vzpostavljena možnost prehoda med objektoma muzeja in Kinogledališča. Stavba je zaradi izvedbe toplotne izolacije stavbnega ovoja in vgraditve toplotne črpalke za ogrevanje tudi energetsko varčnejša.

Funkcionalna prenova in nova oprema objekta zagotavljata njegovo večnamenskost – objekt sedaj ni primeren le za izvedbo raznovrstnih kulturnih prireditev (kino, gledališke in glasbene predstave), temveč tudi za izvedbo drugih dogodkov, kot so na primer strokovni posveti in seminarji, izobraževalni tečaji, strokovna in poljudna predavanja, konference itd.


VREDNOST IN VIRI FINANCIRANJA:
Vrednost projekta je skupaj z davkom na dodano vrednost znašala 3.050.224,86 EUR, od tega so pretežni del gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter oprema (96,9 %), ostali delo stroškov pa je povezan z izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, vodenjem investicije, strokovnim nadzorom in obveščanjem. Občina je 2.077.539,27 EUR investicijskih sredstev pridobila prek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj z uspešno prijavo, oddano v začetku meseca maja 2014 na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2015. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj predstavljajo skoraj 68,1 % vseh potrebnih investicijskih sredstev. Razliko do polne investicijske vrednosti, ki vključuje tudi davek na dodano vrednost za celotni projekt, je zagotovila Občina Tolmin iz lastnih virov.


AKTERJI IN POTEK:

Občina Tolmin je s projektom začela že leta 2011. V tem letu je izdelala Dokument indentifikacije investicijskega projekta (DIIP), na podlagi katerega je ugotovila realno potrebo po izvedbi projekta. Na tej podlagi je bil projekt uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin (NRP). Na podlagi ocene, da je moč pričakovati sofinanciranje projekta iz evropskih sredstev, se je v zadnjem delu leta 2012 začela izdelava projektne dokumentacije, ki je trajala za projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) s pridobljenim gradbenim dovoljenjem do konca meseca julija 2013, v naslednjem mesecu, avgustu 2013, je bil izdelan tudi projekt za izvedbo (PZI). V okviru izdelave projektne dokumentacije, pri kateri je intenzivno sodelovala delovna skupina, ki jo je v ta namen imenoval župan, so bile izvedene tudi širše javne obravnave projektnih rešitev. Kar nekaj predlogov iz javnih razprav je bilo zelo koristnih in jih je bilo moč pri izdelavi projektne dokumentacije tudi upoštevati. K projektu sta dali pisno pozitivno mnenje ZKD Tolmin in KS Tolmin.

Izdelovalec projektne dokumentacije je bilo podjetje Projekt d.d. Nova Gorica, odgovorni projektant pa arhitekt Tomaž Mohorko. Razen DIIP-a, ki ga je izdelala Občina Tolmin, je tudi ostalo investicijsko dokumentacijo (predinvesticijsko zasnovo – PIZ in investicijski program - IP) izdelal Projekt d.d. Nova Gorica.

V prvi polovici leta 2014 je bil izveden postopek oddaje javnega naročila za izvedbo investicije, na podlagi katerega sta bila izbrana izvajalec Kolektor Koling d.o.o. in njegov partner SGP Zidgrad d.d ., oba iz Idrije. Gradbena pogodba je bila 20. oktobra 2014. Nadzor nad izvajanjem investicije je prevzel Edil Inženiring d.o.o. iz Nove Gorice. Skladno z gradbeno pogodbo je bila investicija zaključena 30. septembra 2015.

Upravljavec stavbe Kinogledališča Tolmin je Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin (Zavod KŠM Tolmin).

Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (14-11-2014) - Foto: Borut Rovšček Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (14-11-2014) - Foto: Borut Rovšček Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (14-11-2014) - Foto: Borut Rovšček Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (1-10-2012) - Foto: Nataša Humar
Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (28-11-2014) - Foto: Borut Rovšček Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (28-11-2014) - Foto: Borut Rovšček Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (28-11-2014) - Foto: Borut Rovšček Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (28-11-2014) - Foto: Borut Rovšček
Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (27-2-2015) - Foto: Borut Rovšček Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (9-3-2015) - Foto: Borut Rovšček Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (9-3-2015) - Foto: Borut Rovšček Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (3-4-2015) - Foto: Borut Rovšček
Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (22-12-2014) - Foto: Borut Rovšček Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (22-7-2015) - Foto: Borut Rovšček Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (6-7-2015) - Foto: Borut Rovšček Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (24-8-2015) - Foto: Borut Rovšček
Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (11-9-2015) - Foto: Borut Rovšček Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (11-9-2015) - Foto: Borut Rovšček Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (16-9-2015) - Foto: Borut Rovšček Večnamenski center Kinogledališče Tolmin (16-9-2015) - Foto: Borut Rovšček
Kinogledališče_2015-9-18_Foto01_BlažJereb - Foto: Blaž Jereb Kinogledališče_2016-4-6_Foto03_N.Humar - Foto: Nataša Humar Kinogledališče_2016-4-6_Foto11_N.Humar - Foto: Nataša Humar Kinogledališče_2016-4-6_Foto08_N.Humar - Foto: Nataša Humar
Kinogledališče_2015-12-17_Foto01 - Foto: Arhiv Občine Tolmin Kinogledališče_2015-12-17_Foto02 - Foto: Arhiv Občine Tolmin Kinogledališče_2015-12-17_Foto08 - Foto: Arhiv Občine Tolmin Kinogledališče_2016-4-1_Foto08_Z.Štanta - Foto: Zoran Štanta

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

ESRR_logotip_SLO_barvni 

  ostali projekti  arhiv  
 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani