domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

prejemniki nagrad in priznanj leta 2002


Na 33. seji Občinskega sveta Občine Tolmin (7. 5. 2002) je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bile občinske nagrade podeljene naslednjim prejemnikom:

Jan Cvitkovič (plaketa)
Boženka Istenič (priznanje)
Emil Lovrenc Prezelj (priznanje)
Anton Bičič (priznanje)
Prostovoljno gasilsko društvo Kneža (denarna nagrada)
Smučarski skakalni klub Ponikve (denarna nagrada)

 

Obrazložitve:
 

Jan Cvitkovič – plaketa Občine Tolmin za velik umetniški dosežek

O letošnjem dobitniku plakete Občine Tolmin gospodu Janu Cvitkoviču smo v preteklem letu slišali že veliko, prebrali številne intervjuje, pred kratkim pa smo v reviji Primorska srečanja lahko prebrali tudi njegove pesmi in ugotovili, da je poleg režiserskega, igralskega in scenarističnega dela tudi odličen pesnik. Čeprav je še mlad, je s svojim filmom Kruh in mleko na filmskem nebu zažarel kot meteor in tako ime naše dežele pravzaprav ponesel po celem svetu. Na najboljši možni način, skozi umetniško pripoved, je svetovnemu avditoriju razodel delček našega vsakdana, resda tistega najtežjega, tragičnega, zagotovo ne rožnatega, a prikazanega s človeško toplino, nadvse poetično in z velikim občutkom za probleme t. i. navadnih ljudi. Prav s tem pristopom je presegel lokalnost pripovedi in jo spremenil v univerzalno poemo o ljudeh, ki se imajo neskončno radi, a so v sodobnem svetu zgubljeni in nesrečni. Žiranti Beneškega festivala so nagrado Zlatega leva prihodnosti brez dvoma dodelili pravemu umetniku, Tolminci pa smo upravičeno ponosni na ta ekskluzivni dosežek. Gospod Jan Cvitkovič je seveda naš sokrajan, ki si je svoje umetniške nazore in stremljenja pridobil tudi v interakciji z okoljem, v katerem je odraščal, odlikuje pa se še po tem, da je svojo idejo uspešno izpeljal kar z domačimi igralci – naturščiki. V vseh Cvitkovičevih delih je čutiti njegovo poreklo – film V leru, ki je bil njegov igralski prvenec, je med drugim po svetu ponesel celo našo govorico, »tminščino«, in jo povzdignil v jezik umetniške pripovedi – napoveduje pa tudi, da se bo s svojimi prihodnimi projekti na Tolminsko še vračal. V majhnem odkrivati velike teme o življenju in smrti, o ljubezni in stiskah vsakdanjosti ter jih podati v preprosti, vsakomur razumljivi filmski govorici, je vsekakor dokaz Cvitkovičevega resničnega talenta in želje, da bi »male« zgodbe povedal vsem ljudem. Tako odmevnega umetniškega dosežka Tolminci ne pomnemo, zagotovo pa je tudi to, da njegov uspeh ni slučajen in da si od mladega režiserja lahko nadejamo še veliko odličnih umetnin.


Boženka Istenič – priznanje Občine Tolmin za požrtvovalno delo na področju preventive

Mladostniki se v današnjem zapletenem in težavnem svetu dokaj težko vključujejo v življenje. Na poti do odraslosti jih čaka veliko pasti, nevarnih čeri in preizkušenj. Mnogim se na tej poti zatakne, izgubijo svoj naravni kompas za resničnost in pravilnost odločanja ter postanejo žrtve napačnih odločitev. Ena takih nevarnosti, ki mlade čaka tako rekoč za vsakim vogalom, so tudi droge. Družba se na problem odziva dokaj počasi in če ne bi bilo posameznikov, odločnih aktivistov, ki skušajo problem reševati že v osnovi, pravzaprav še preden do problema sploh pride, bi bila situacija nedvomno še bolj alarmantna. Gospa Boženka Istenič je že pred časom ugotovila, da je pravzaprav edina prava pot za reševanje in zmanjševanje pogubnih učinkov zlorabe prepovedanih drog preventivno delovanje. Mladim je potrebno ponuditi zdravo alternativo, jih vključevati v vse mogoče dejavnosti od športa do kulture, predvsem pa jim je potrebno ponuditi zdravo zabavo. Kot soustanoviteljica, pa tudi vodja Lokalne akcijske skupine za preprečevanje širjenja drog, ki deluje od leta 1997, z lastnimi idejami skuša na čim bolj efektiven način realizirati vzgojne programe in tako poskrbeti za preventivno učinkovitost. Ukvarja se predvsem s sedmošolci vseh osnovnih šol Zgornjega Posočja. S sodobnimi in atraktivnimi oblikami dela skuša mladim pomagati, da najdejo v življenju svoj cilj, skratka, da bi odkrili vrednote, ki jim bodo ustvarile pozitivno samopodobo in jim obenem pomagale odkloniti ponujeno drogo. Boženka Istenič pa se seveda zaveda tudi pomena splošnega zdravja otrok, zdravega načina življenja in vsebinsko bogate mladosti, skratka vseh tistih elementov bivanja, ki pravzaprav najodločilneje vplivajo na kvaliteto mladostnikovega življenja. Prav zato je že leta 1984 prevzela tudi delo na področju zobozdravstvene vzgoje in splošne zdravstvene preventive pri otrocih in mladini. Le zdravi otroci so namreč garant za uspešno prihodnost družbe, predvsem pa so temelj za kvalitetno življenje nas vseh. Poleg vsega naštetega vodi tudi sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, za svoje požrtvovalno delo je tudi prejela najvišje priznanje – Zlati znak, ki ga podeljujejo Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije.


Emil Lovrenc Prezelj – priznanje Občine Tolmin za pedagoško in kulturno delo

Gospod Emil Prezelj je življenjsko pot posvetil pedagoškemu delu. Kot učitelj fizike in matematike je vzgojil nepregledno vrsto mladostnikov in jim s svojim odličnim delom pomagal, da so se brez težav vključili v nadaljnje šolanje. Oba predmeta, ki jih je v svoji karieri poučeval, kot vemo sodita med »ta težke«. Pri večini otrok sta zato motivacija za delo in učenje precej otežkočena, velikokrat pa odpor ustvarjajo predsodki in napor, ki ga je potrebno vložiti v obvladovanje vsebin. Gospod Emil Prezelj se je s problemom soočil na izviren način – najprej kot človek in učitelj, ki je vseskozi deloval (in še deluje; čeravno v kratkem namerava skleniti svojo kariero in se upokojiti) nadvse pošteno in med učenci ni delal nikakršnih razlik, kar ga je v očeh mladostnikov vedno povzdignilo v pravičnega in zaupanja vrednega, kot drugo, kar je potrebno izpostaviti, pa je njegova visoka strokovna usposobljenosti na področjih, ki jih je poučeval. Življenjska pot, ki jo je kot učitelj prehodil, je v mnogočem izjemna. Kot mlad učitelj je najprej poučeval na Robidišču, kjer je bil seveda vsestransko, predvsem pa kulturno zelo aktiven. Kasneje, ko se je zaposlil na Osnovni šoli Franceta Bevka v Tolminu, je postal eden glavnih in nepogrešljivih temeljev šolskega življenja, uspešen kot učitelj, pa tudi kot vzgojitelj mnogih generacij. Že od samega začetka je deloval tudi na kulturnem področju, bil je član pevskega zbora, tolminske godbe na pihala, tolminskega plesnega orkestra in folklorne skupine, opravljal pa je še najrazličnejše družbeno pomembne funkcije ter bil predsednik vrste komisij in odborov. Na strokovnem področju je bil več let vodja strokovnega aktiva matematikov in fizikov na šoli in v občini, vodja tekmovanja za Vegovo priznanje na šoli, v občini, regiji in tudi član državne komisije za vrednotenje izdelkov tekmovalcev državnega tekmovanja za Vegovo priznanje, mentor študentov na delovni praksi, pa še veliko bi se našlo. V svoji karieri ni nikoli popustil in zanemaril svojih visoko zastavljenih ciljev. Tako se je med prvimi na šoli vključil v proces računalniškega opismenjevanja učencev, učiteljev in vseh drugih delavcev. Poleg rednega dela se je namreč usposobil tudi za računalničarja (kot računalničar med drugim sodeluje tudi v projektu Moja Slovenija, ki ga izvaja Center za računalništvo, informatiko in multimedijo Pedagoške fakultete v Mariboru), svoje novo pridobljeno znanje pa je takoj prenesel na učence in sodelavce na mnogih krožkih, predavanjih in seminarjih. Prav njemu gre pripisati zasluge, da je tolminska šola dobro računalniško opremljena in usposobljena, zanimanje za nove oblike šolskega dela pa se nenehno povečuje.


Anton Bičič – priznanje Občine Tolmin za požrtvovalno delo in človekoljubnost

Gospod Anton Bičič se je rodil na majhni kmetiji na Šentviški Gori. Že kot mladenič je z vztrajnostjo in veliko energije skušal spremeniti ne preveč perspektivne razmere svojega okolja in se je brezpogojno odločil za sodobnejši način kmetovanja. Vizija, ki jo je izkazal takrat, je pravzaprav hvalevredna še danes. Prihodnost nam bo zagotovljena le, če se bomo znali vključiti v okolje, iz katerega izhajamo, ter ohraniti tradicijo kmetovanja v najžlahtnejšem pomenu te besede. Gospod Anton Bičič se je svojega kmečkega porekla zavedel že zelo zgodaj in po nasvetih strokovnjakov, večinoma pa z lastnim delom, postavil sodoben hlev, obnovil domačijo in bil dolgo časa celo največji proizvajalec mleka na Tolminskem. Redki so ljudje, ki v našem dokaj zahtevnem okolju uspejo premagati vse težave in se povzdigniti med nadpovprečno uspešne, v tem primeru pa lahko govorimo celo o izjemni učinkovitosti in delovnem elanu. Da je svoje cilje lahko uresničeval in seveda tudi oplemenitil z dohodkom, je ob hudih zimah, ki so znale včasih biti prav trde in snežene, prevzel zimsko službo in s svojimi lastnimi močmi poskrbel, da so imeli Planotarji vedno prevozno pot v dolino. S svojim delom in sposobnostjo je bil vedno zgled vsem ostalim. Kljub rednemu delu na kmetiji je vedno našel čas tudi za aktivnosti v krajevni skupnosti, bil dolga leta njen član, kot član številnih odborov pa je sodeloval pri realizaciji najvitalnejših projektov, ki pravzaprav bivanje na Planoti omogočajo tudi danes. Naj omenimo samo gradnjo vodovoda in asfaltacijo ceste, ki sta gotovo odločilnega pomena, da se je trend izseljevanja prebivalcev zmanjšal in celo zaustavil. Gospoda Antona Bičiča pa v očeh sovaščanov visoko povzdiguje tudi dejstvo, da je ob upokojitvi svojo zgledno delujočo kmetijo brez pomislekov izročil sinu, ki njegovo delo uspešno nadaljuje. Kljub letom, ki so se med tem neusmiljeno nabrala, še vedno skrbi, da se Planotarji tudi v zimskem času varno odpravljajo v dolino. Danes cest ne čisti več s traktorjem in »barko« oz. plugom, temveč z lopato v roki. Ob vsaki priložnosti, ko je potrebno izkazati pomoč sočloveku, pa je gospod Bičič še vedno zraven. Požrtvovalno in nesebično je pripravljen pomagati vsakomur, ki se znajde v težavah, kar je v našem času redka, a zato toliko bolj cenjena vrlina.


Prostovoljno gasilsko društvo Kneža – denarna nagrada Občine Tolmin za prizadevno delo in naravnanost v napredek

Vemo, ko zagori, so gasilci tisti, ki rešujejo, gasijo in varujejo ljudi, živali ter imovino. Gasilska društva so še vedno vzoren primer organizacij, kjer prevladujejo nesebična pomoč bližnjemu, solidarnost in humanost. V zadnjem času so gasilci vse pogosteje požrtvovalni junaki, ki prvi pohitijo na pomoč ljudem ob najrazličnejših katastrofah, tudi naravnih nesrečah. Prav zaradi tega širokega spektra dejavnosti se delo članov specializira na mnogih področjih. Zgledno organizirana in svojemu poslanstvu zvesto predana gasilska brigada deluje tudi na Kneži. V prihodnjem letu bo minilo devetdeset let od ustanovitve, do danes pa se je Prostovoljno gasilsko društvo Kneža razvilo v sodobno intervencijsko skupino, ki se v svojem kraju udeležuje praktično vseh aktivnosti, tudi bolj zabavnih in veselih, sodeluje z mnogimi sorodnimi društvi v občini, na leto pa člani opravijo nad 3.640 ur prostovoljnega dela. Trenutno je aktivnih 32 članov, v svojih vrstah pa imajo še enajst veteranov in deset mladih, ki se na plemenit poklic zavzeto pripravljajo. Ker se v društvu zavedajo pomena preventivne dejavnosti, vsako leto obiščejo vsa gospodinjstva v svojem okolišu in se z ljudmi pogovorijo o morebitnih problemih ter jim svetujejo. Društvo stalno skrbi za šolanje svojih kadrov. V preteklih letih je izpit za gasilca opravilo 16 članov, izpit za nižjega gasilskega častnika sta uspešno opravila dva člana, prav tako pa sta po dva člana opravila izpit za mentorja mladine in za strojnika. Danes je društvo po zaslugi prizadevnih članov dokaj dobro opremljeno, v zaključni fazi pa je tudi nov gasilski dom. Gasilci so pogumni in pošteni ljudje. To dokazuje tudi njihov moto, ki preprosto in nadvse jasno sporoča njihov cilj. Takole so si zapisali na zid in v pogumno srce: SOVRAŠTVA NE GOJIMO, POMAGAT PRIPRAVLJENI SMO VSEM!


Smučarski skakalni klub Ponikve – denarna nagrada Občine Tolmin za delovanje na športnem področju

Smučarski skakalni klub Ponikve je bil uradno registriran leta 1996, začetki delovanja pa segajo že v sedemdeseta leta. Društvo ima danes 32 članov, kar nekaj rednih članov je iz drugih krajev, devet mladih skakalcev pa dokaj uspešno tekmuje na medregijskih in državnih tekmovanjih. Pohvalijo se lahko tudi s tem, da so edino tovrstno aktivno društvo na Primorskem. Pogosto se premalo zavedamo pomena športnih klubov, ki lahko v svoje vrste vključijo predvsem mladino. Športno izživeta mladost je zagotovo najboljša oblika zdravega življenja, saj se mladi v današnjem svetu pogosto počutijo odrinjene, prepuščeni so sami sebi, šport pa ponuja možnosti za uspeh, za oblikovanje osebnosti, za premagovanje različnih težav, ki na mladostnika prežijo na vsakem koraku. Pomembno je tudi dejstvo, da je bil klub ustanovljen na demografsko občutljivem področju. Kvaliteto življenja in s tem seveda ohranjanje števila prebivalcev zvišujejo tudi taka športna društva, ki mladim omogočajo uveljavitev celo preko meja svojega kraja. Še posebno, če gre za adrenalinski šport, kar skakanje vsekakor je, ki je za mlade privlačen v vseh pogledih. Smučarski skakalni klub Ponikve je vzoren primer delovanja, kjer je trud za skupni cilj tlakovan z ogromnim številom prostovoljnih ur zavzetih navdušencev. Z lastnim delom so obnovili 35-metrsko skakalnico, postavili brunarico ob manjšem smučišču, nabavili teptalni stroj, zgradili še malo skakalnico in obe prekrili s plastično maso. S tem je sezona seveda podaljšana na celo leto, čaka pa jih še ureditev sistema za umetno zasneževanje, ki bo dejavnost omogočala tudi v zimah brez naravnega snega. Nenazadnje je Smučarski skakalni klub Ponikve tudi odličen promotor svojega kraja in občine, saj člani na različnih tekmovanjih dosegajo vidne rezultate, do sedaj pa turistično dokaj neopazen kraj postaja znan in privlačen tudi za goste iz drugih predelov Slovenije.

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani