domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

prejemniki nagrad in priznanj leta 2003


Na seji Občinskega sveta Občine Tolmin (24. 4. 2003) je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bile občinske nagrade podeljene naslednjim prejemnikom:

Julijan Šorli (plaketa)
Ana Kodranov (priznanje)
Dominik Brus (priznanje)
Rudolf Rauch (priznanje)
Atletsko društvo Posočje (denarna nagrada)
Agencija Maya (denarna nagrada)

 

Obrazložitve:
 

Julijan Šorli (Klavže) – plaketa za celovit prispevek k razvoju občine Tolmin

Gospod Julijan Šorli se je rodil leta 1939 v Klavžah. Po različnih šolanjih se je njegova poklicna kariera osredotočila na življenje in varnost prebivalcev Tolminske. Leta 1965 je bi imenovan za požarnovarnostnega inšpektorja, na tem položaju pa je ostal do imenovanja za vodjo strokovnih služb SIS gospodarske dejavnosti. Ob tem je opravil še izpit za višjega gasilskega častnika, upokojil pa se je kot direktor Komunale. Prav v tem delovnem obdobju je pomembno prispeval k izgradnji učinkovite infrastrukture, ki je okolje očistila mnogih divjih odlagališč odpadkov, poskrbel pa je tudi za temeljito oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Občina Tolmin je prav po njegovi zaslugi postala ena najbolj ekološko urejenih na našem koncu Slovenije. Gospod Šorli ima tudi zasluge, da se je miselnost okolja do odpadkov radikalno spremenila – bil je pobudnik izgradnje več čistilnih naprav, ki našo pokrajino ponovno vračajo v območje čistosti in naravne neoporočnosti. Slednje je izrednega pomena tudi v razvojnem smislu, saj je smiselna razvojna perspektiva prav v trženju neokrnjene narave in ˝turizmu brez konzervansov˝, kot bi lahko malce hudomušno dodali. Gospod Šorli se je na vseh funkcijah svojega delovanja namreč zavedal, da je za razvoj Tolminske izrednega pomena prav ohranitev kulturne krajine. S tem v zvezi seveda tudi ohranitev hribovskih vasi in zaselkov, kjer je seveda to še mogoče in smiselno. Že ob prvem potresu leta 1976 je kot vodja civilne zaščite odločilno prispeval k uspešni obnovi in odpravljanju posledic naravne nesreče. Svoje odločitve je vedno spremljal odgovorno in angažirano, težave pa je reševal z vztrajno preudarnostjo. Različne delovne izkušnje, ki si jih je pridobil v najbolj aktivnem obdobju življenju, je s pridom izkoristil tudi v letih 1998–2002, ko je opravljal funkcijo župana Občine Tolmin. Tudi v tej vlogi, ki od slehernika terja dobršno mero odgovornosti in občutka za delovanje in življenje celotne skupnosti, se je odlično znašel. Nemara je prav njegovo ˝graparsko˝ poreklo pripomoglo, da je imel tudi kot župan veliko posluha prav za probleme podeželja. Brez zaledja in življenja hribovskih vasi, zaselkov in odročnih planin Tolminske praktično ni, saj ključna značilnost kulturne krajine pomeni prav ravnovesje med mestom in zaledjem, v našem primeru med mestom in hribovskimi vasmi. Po potresu pred petimi leti se je gospod Julijan Šorli ponovno z vso vnemo in zagnanostjo lotil obnove, vodil in koordiniral je delo različnih služb, rezultati uspešne obnove javnih objektov in infrastrukture pa so danes vidno na vsakem koraku. Sploh lahko rečemo, da se je gospod Šorli v dolgoletnem opravljanju odgovornih nalog vedno odlikoval s strokovnostjo in zanesljivostjo pri izvajanju investicij v času popotresne obnove, bil iniciator ter soustanovitelj mnogih gasilskih društev in domov, potapljaške reševalne enote na Mostu na Soči, soustanovitelj gasilskega servisa v Tolminu in še mnogo drugih uspešnih projektov bi lahko omenili, ne smemo pa pozabiti, da je imel v vseh svojih vlogah vedno tudi velik posluh za najrazličnejše kulturne dejavnosti okolja, v katerem je deloval. Vseskozi se je namreč zavedal, da je kvaliteta življenja splet različnih vsebin in če lepo zapeta pesem nežno poboža našo dušo, bo tudi lepo urejena planinska pot imela globlji smisel.


Ana Kodranov, dr. med (Podbrdo) – priznanje za predanost kraju in poklicu

Gospa Ana Kodranov, doktorica medicine, se je rodila v Podbrdu in je svojemu rojstnemu kraju zvesta že vse življenje. Krajani jo že od otroških let poznajo kot marljivo in vestno pri opravljanju najrazličnejših nalog, predvsem pa pri opravljanju svojega zdravniškega poslanstva. Takoj po končanem študiju medicine leta 1985 se je kot splošna zdravnica vrnila v domači kraj in se spopadla z dokaj težkimi delovnimi pogoji. Ljubezen do kraja in ljudi ji je seveda pomagala, da je skromno opremljeno ambulanto počasi spremenila v sodobno ustanovo, ki je dolga leta vestno skrbela za zdravje delavcev tovarne TVI Bača, otrok in odraslih zgornjega dela doline. Kot splošna zdravnica je opravljala pravzaprav eno najpomembnejših nalog v svojem okolju, saj je od njenih hitrih in uspešnih posegov pogosto odvisno življenje in delo celotne skupnosti. V majhnem kraju ima zdravnik še dodatne obveznosti. Ne samo da skrbi za zdravje, preventivo, medicinsko nego, ampak je, zaradi boljših osebnih stikov in natančnega poznavanja razmer, v katerih ljudje živijo, tudi svetovalec in pogosto tolažnik v najtežjih trenutkih. Gospa Ana Kodranov se je v srca domačinov zapisala kot nesebična in rahločutna zdravnica, ki je pripravljena pomagati v vsakem trenutku, kar je za domačine, oddaljene od večjih mest, neprecenljiva vrednota. Mnogokrat jim z dobronamernimi in strokovnimi nasveti prikrajša pot do dežurnega zdravnika v večjih centrih, ob nesrečah, ko je hitrost pomoči lahko usodnega pomena, pa je mnogim rešila celo življenje. V odmaknjenih krajih je pač urgentna pomoč reševalnih vozil lahko prepozna, zato je na domačem zdravniku še toliko večja odgovornost. Kljub napornemu in široko razvejanemu delovnemu področju – vsem sta znani ˝graparska˝ odmaknjenost in nedostopnost naših vasi, zaselkov in osamljenih kmetij – je Ana Kodranov vedno našla čas tudi za zdravljenje ostarelih v Domu upokojencev v Podbrdu in na Petrovem Brdu, ob vsem tem pa redno opravlja tudi obveznosti dežurstva v Zdravstvenem domu Tolmin. Ob profesionalni odličnosti je gospa Ana Kodranov vzgled trdne osebnosti tudi v zasebnem življenju. Vedno najde toplo besedo tako za paciente kot za sokrajane, ljudje pa njenim odločitvam in nasvetom brezpogojno zaupajo.


Dominik Brus (Tolmin) – priznanje za pastoralno delo in obnovo cerkva v župniji

Odkar je v Tolminu župnik gospod Dominik Brus, je naša sakralna kulturna dediščina, kljub pogostim potresnim katastrofam, zgledno ohranjena in lepo restavrirana. Zdi se skoraj neverjetno, a v kratkem času od zadnje naravne nesreče pred petimi leti, so bile popravljene in obnovljene skoraj vse cerkve na našem področju, kar ima neprecenljiv pomen tako v smislu pastoralnih kot tudi splošnih kulturnih vrednot. Zasluge za tako uspešno in hitro opravljeno delo ima gospod Dominik Brus, ki je v Tolminu župnik že od leta 1986. Po rodu skoraj domačin – leta 1944 se je rodil na Jagrščah pri Cerknem – se prav dobro zaveda, da v vseh pogledih ogroženi manjši kraji in hribovske vasi hitro postanejo le oddaljen spomin nekdanjih prebivalcev, če se v okolju ne ohranja tudi cerkvena dejavnost. Manjše cerkve, tako značilne za slovensko krajino, so nekakšni svetilniki in s svojo središčno lego tudi duhovno zaledje za ljudi, ki živijo daleč stran od velikih mest in središč. V župniji je bilo tudi zaradi teh razlogov veliko pozornosti namenjene obnovi vseh poškodovanih cerkva. Veliko dela in sredstev je zahtevala obnova župnijske cerkve v Tolminu, prav tako pa tudi določena dela v cerkvah na Volarjih, Ljubinju, v Zatolminu, pri sv. Urhu in v Poljubinju, kjer je bila cerkev sv. Marka pozidana skoraj na novo. V vseh obnovljenih cerkvah so bili obnovljeni tudi mnogi drugi elementi, od fresk, kipov do električnih napeljav in drugih pritiklin, brez katerih dejavnosti ni mogoče opravljati. Pomembna pridobitev je seveda tudi prenova župnišča v Tolminu. Le-to postaja sodobno opremljen center, ki s svojimi novimi veroučnimi prostori, dvema dvoranama, kuhinjo, sejno sobo, tremi garažami in delavnico, v različnih dejavnostih združuje vse generacije verujočih. V okviru pastoralnega dela je gospod Dominik Brus pripravil več odmevnih prireditev, med katerimi je zagotovo najpomembnejša proslava ob 300-letnici župnijske cerkve v Tolminu. Cerkev v Tolminu v okviru kulturnega programa vsako leto zaživi tudi kot koncertna dvorana; zvrsti se več različnih koncertov, prireditve pa so na splošno zelo dobro obiskane. V času, za katerega ugotavljamo, da se kriza vrednot vse bolj odraža prav pri mladih, je tovrstna širitev pastoralnega in kulturnega dela še kako dobrodošla in zaželena. Predvsem mladina mora v svojem okolju prepoznavati določene vrednote, da se lahko tvorno in optimistično vključi v življenje. Vsekakor velja, da je župnik gospod Dominik Brus s svojo dejavnostjo kraju in okolici prispeval pomemben delež za vsesplošen dvig verskega in kulturnega življenja ljudi, kar je vrednota, ki si zasluži pohvalo in priznanje.


Rudolf Rauch (Žabče) – priznanje za neumorno delo v Planinskem društvu Tolmin in Društvu upokojencev Občine Tolmin

Gospod Rudolf Rauch se je z družino preselil na Tolminsko iz Bele krajine leta 1973 in v novem okolju postal dejaven na različnih področjih. Predvsem so ga očarale naše gore, saj se je že čez tri leta aktivno vključil v delo Planinskega društva Tolmin. Od takrat je na tem področju eden najbolj agilnih in ustvarjalnih članov, v obdobju 1977–1982 pa je opravljal tudi funkcijo predsednika. Tudi ko je neposredno vodenje prepustil drugim, mlajšim članom, je vse do danes ostal aktiven in nepogrešljiv. Ena najbolj pomembnih in danes zagotovo najbolj opaznih akcij, ki jih je za časa predsednikovanja organiziral gospod Rauch, je bila popotresna obnova koče na planini Razor. Zbrana sredstva so bila oplemenitena z velikim odrekanjem, številnimi prostovoljnimi urami odbornikov in drugih članov Planinskega društva Tolmin, ki jih je Rudolf Rauch usmerjal, obenem pa se tudi sam udeleževal številnih delovnih akcij med gradnjo. Prav tako začetni elan, prežet z neizmerno voljo in veliko ljubeznijo do gora, je omogočil izgradnjo ekološko in po vseh sodobnih kriterijih dovršenega planinskega objekta, na katerega smo Tolminci lahko ponosni, obiskujejo pa ga planinci z vseh koncev sveta. Tudi situacija v samem društvu se je z njegovim vodenjem odlično uredila: dobili so pisarno v središču Tolmina, razmahnila pa se je tudi dejavnost. Velik porast števila organiziranih in vodenih izletov z množično udeležbo je prav njegova zasluga, po letu 1990 pa se je okrog Rudija Raucha izoblikovala številna skupina planinskih vodnikov, ki danes tvorijo jedro odseka za vsake vrste izletništva, tudi za vodenje najtežjih planinskih pohodov v letnih in zimskih razmerah. Leta korak sicer upočasnijo, toda neizmerna volja in ljubezen do pohodništva ostajata enako močni. V zadnjem obdobju se gospod Rauch posveča predvsem vodenju in organizaciji pohodov starejših članov društva in v ta namen je razvil izvirno obliko sodelovanja z Društvom upokojencev. Tako se je bistveno razširilo tudi zaledje samih pohodnikov, saj v društvu beležijo stalen porast števila udeležencev (neredko jih je na takem izletu preko 50), vključujejo pa se prebivalci celotne občine, tudi podeželja, kar je velik napredek v povezovalni vlogi te lepe in zanimive dejavnosti. Omeniti je potrebno še, da je bil gospod Rauch tudi na svojem profesionalnem področju kot načelnik Geodetske uprave v Tolminu zelo uspešen in je storil veliko več, kot mu je veleval službeni položaj; mnoge geografske karte Tolminske so nastale prav po njegovem prizadevanju. Bil je tudi eden glavnih pobudnikov za ustanovitev Mešanega pevskega zbora upokojencev Tolmin, ki je v letu 2000 osvojil celo prvo mesto med podobnimi sestavi na severnem Primorskem.


Atletsko društvo Posočje (Tolmin) – denarna nagrada za dolgoletno uspešno delo

Atletsko društvo Tolmin letos praznuje 35-letnico zelo uspešnega delovanja. V tem času se je z vztrajnim nadgrajevanjem in izpopolnjevanjem svoje ponudbe razvilo v razmeroma močan atletski klub, ki postaja pomemben dejavnik športne aktivnosti mladine Zgornjega Posočja. Statistika je zgovorna: povprečno število atletov v zadnjih letih znaša okoli 130, aktivnih je šest trenerjev, ki letno opravijo preko tisoč ur dela, letno pa društvo sodeluje na približno 30 tekmah različnih rangov; približno tretjina jih je v razredu državnih prvenstev. V društvu se zavedajo pomena sistematičnega in neprekinjenega dela z mladimi, zato se njihovo delo začne že v sekciji cicibanov. Največ članstva je iz vrst osnovnošolcev, približno 20 odstotkov pa je srednješolcev. Mnogi, ki nadaljujejo šolanje v drugih mestih, se seveda vključijo v druge klube, kar obenem tudi pomeni, da ima motivacija športnega delovanja dolgotrajne učinke. Pomembnost tako kvalitetne izrabe prostega časa mladih je neizmerna. V času, ko ugotavljamo nekakšen upad fizičnih sposobnosti mladih, ki veliko ur preživijo telesno pasivno, bodisi v šoli ali doma pred računalniki in televizijo, je atletska dejavnost kluba ena tistih, ki lahko zadovolji tako posameznikove ambicije kot tudi duha kolektivnosti in pripadnosti skupini na eni strani, po drugi pa zagotavlja zdrav psihofizični razvoj mladostnika v najbolj občutljivem obdobju. Mladi atleti s treningi krepijo svoje delovne navade, so disciplinirani in vdani kolektivu, razvijajo se v samozavestne osebnosti, ki znajo premagovati in ˝obvladovati˝ tudi poraze ter neuspehe, ki so sestavni del vsakega resnega dela. Vse našteto se odraža tudi pri šolskem delu, kjer so člani kluba po pravilu tudi uspešni; zdrave aktivnosti se pri mladih ne izključujejo, nasprotno, polna zasedenost prostega časa rojeva vedno boljše rezultate na vseh področjih. Klub je že pred leti presegel občinske okvire, saj se že več kot deset let udeležuje serije zimskih krosov CSI v sosednji Furlaniji-Julijski krajini. Na teh tekmah so tako posamezniki kot tudi kolektiv vedno zelo uspešni in beležijo veliko posameznih in kolektivnih zmag. Čezmejno sodelovanje, ki je garant prihodnosti, so v lanskem letu nadgradili še z zgledno organizacijo zadnje tekme pokala CSI v Tolminu. Atletski klub Posočje ima vsa leta opazne rezultate tudi v državnem merilu: posamezniki iz vrst kluba so bili že več kot tridesetkrat člani državne reprezentance, marca letos pa so imenitno organizirali tudi državno prvenstvo v krosu. Za tako odmevno delovanje kluba so zaslužni mnogi trenerji in sodelavci v klubu, ki so vsak po svojih najboljših močeh pripomogli k hitremu in nadpovprečnemu razvoju te dejavnosti na Tolminskem.


Agencija Maya (Tolmin) – denarna nagrada za vlogo pionirja v razvoju športnega turizma na Tolminskem

Gospod Borut Nikolaš je podjetnik novega časa, je pa tudi eden tistih ljudi, ki mu je v življenju uspelo združiti prijetno s koristnim. Rad ima divjo naravo, rad se prepušča užitkom adrenalinskih športov, rad se druži z ljudmi, predvsem pa je z velikimi načrti za razvoj turizma na Tolminskem zazrt v prihodnost. Pred štirimi leti, natančneje leta 1999, je svoje prepričanje, da tudi Tolminska kotlina z okolico lahko obiskovalcem ponudi prav take športne užitke kot Bovško, kjer ima športni turizem že daljšo tradicijo, udejanjil z ustanovitvijo lastne agencije, ki jo poznamo pod imenom Maya – športni turizem. Začetki so bili skromni, saj je oral ledino, a kot pravi podjetnik je vse te težave znal premagati, velika vlaganja v promocijo pa so kmalu obrodila prve sadove. Vsako od naslednjih let je beležil strmo naraščanje števila gostov, ki lahko danes izbirajo že med 32 različnimi programi, kar v številkah pomeni, da je v preteklem letu njihove usluge uživalo kar 3500 gostov iz Slovenije in drugih evropskih držav. Pri agenciji Maya – športni turizem se zelo dobro zavedajo tudi pomena promocijske dejavnosti v najrazličnejših medijih, saj za naše kraje žal še prepogosto velja, da jih ljudje po svetu slabo poznajo. Tako so v aprilu 2001 skupaj s svetovno znano televizijsko mrežo CNN pripravili deset minutno reportažo o Tolminu in dejavnosti agencije, kar je pravzaprav najboljša možna predstavitev naših krajev v najširšem merilu. V štirih letih delovanja je agencija Maya – športni turizem postala pojem tovrstne ponudbe v občini. S predstavitvijo športno-turistične ponudbe in lokalnih kulturnozgodovinskih ter naravnih znamenitosti na nacionalnih in mednarodnih sejmih je postala pravi ambasador Tolminske. Turistični trendi v svetu se iz leta v leto spreminjajo. Klasična oblika pasivnega spoznavanja tujih krajev in dežel, ki je prevladovala v preteklih desetletjih, se nekako umika aktivnemu turizmu, predvsem v športnem in avanturističnem smislu, adrenalinski športi pa so še posebno vabljivi za mlade popotnike. Tolminska je s svojimi neprecenljivimi naravnimi zakladi in neokrnjeno divjo naravo pravi rajski otok sredi biološko precej degenerirane Evrope. V agenciji Maya – športni turizem so zastavili svoje programe na izvirnih temeljih, tako da svojim gostom užitke v naravi varno in strokovno tudi omogočajo. Investirali so v sodobno opremo, 19 vodnikov pa agenciji omogoča, da dnevno prepeljejo tudi preko sto gostov. V obdobju, ko se vse občine Zgornjega Posočja soočajo s trendom staranja prebivalstva, predvsem pa zbuja skrb izseljevanje mladih kadrov v večja mesta, je dejavnost, ki jo je vpeljal gospod Borut Nikolaš, zrasla prav na temelju mladostniške vztrajnosti in nekakšne trme, kot upor proti tem negativnim demografskim gibanjem. V skladu s svojimi programi in potrebami veliko mladih pri agenciji dobi možnost sezonske zaposlitve, kar ima poleg finančnega tudi vzgojni pomen, obenem pa se s tem ustvarja optimistično vzdušje za nadaljnji razvoj športnega turizma na Tolminskem.

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani