domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Celovita ureditev osrednjih ulic mesta Tolmin


Kosovelova ulica pred prenovo - Foto: Nataša HumarNAZIV:

Celovita ureditev osrednjih ulic mesta Tolmin

TERMIN IZVAJANJA:
september 2008–september 2015

INVESTITOR:
Občina Tolmin


NAMEN:
Občina Tolmin je z izvedbo projekta celovito urejala ožje območje središča mesta Tolmin, s poudarkom na povečanju njegove privlačnosti in učinkovitosti.


Prešernova ulica pred prenovo - Foto: Nataša HumarVSEBINA:
Projekt je vključeval tri medsebojno povezane vsebinske sklope, in sicer:

  • zunanjo ureditev Prešernove in Kosovelove ulice, ki vključuje tudi obnovo podzemnih vodov,
  • zunanjo ureditev poslovnega objekta Prešernova 4 (nekdanji dom JNA) in
  • ureditev urbane opreme na širšem območju Prešernove ulice.

Ureditev Prešernove ulice je poleg zamenjave vseh podzemnih kanalizacijskih vodov vključevala obnovo celotnega ustroja ceste vključno z zgornjo plastjo asfalta. V obeh ulicah je bil zgrajen hodnik za pešce, katerega izvedba je s taktilnimi označbami na prehodu pločnika v vozišče prilagojena tudi potrebam slepih in slabovidnih. Ureditev je obsegala tudi ureditev prometne signalizacije vključno s talnimi označbami ter obnovo javne razsvetljave, ki je sedaj energetsko varčna in skladna s predpisi, ki omejujejo svetlobno onesnaževanje. V Prešernovi ulici so bila v prostor umeščena tudi ustrezno zamejena parkirna mesta, na sicer enosmerni Kosovelovi ulici pa se je izvedla tudi kolesarska steza, s katero je za kolesarje promet dovoljen tudi v nasprotni smeri.

Z ureditvijo poslovnega objekta Prešernova 4 je bila urejena zunanja podoba enega od štirih občinskih objektov, ki se nahajajo v Prešernovi ulici. Dotrajanja in poškodovana fasada objekta je kazila podobo ulice, hkrati pa je zaradi zastarelosti in poškodovanosti izolacije in stavbnega pohištva prihajalo do velikih toplotnih izgub. S projektom sta bila na objektu zamenjane strešna kritina ter stavbno pohištvo, obnovljena toplotna izolacija in fasada ter izveden nadstrešek na severni strani objekta.

V okviru ureditve urbane opreme na širšem območju Prešernove ulice, ki se je izvedla kot tretji oz. zadnji vsebinski sklop projekta, je bila na osmih mikro lokacijah na Prešernovi ulici nameščena urbana oprema (klopi, smetnjaki, korita za zelenje, stojala za kolesa, pitniki, koši za pasje iztrebke, javne svetilke) izvedlo pa se je tudi zastrtje dveh ekoloških otokov – enega na Kosovelovi in enega na Prešernovi ulici. Na eni od mikro lokacij, tj. na območju med glasbeno šolo in zdravstvenim domom, je bil poseg v prostor obsežnejši in je vključeval tudi izvedbo gradbenih del. Na tem območju se z zaključkom projekta vzpostavlja režim cone umirjenega prometa, s katerim pešci in kolesarji dobivajo prednost. Z umestitvijo novih ozelenjenih površin se je spremenil značaj tega območja, svoje mesto pa je v Prešernovi ulici, ob objektu glasbene šole, našel tudi spomenik Maksu Pirniku, za katerega se je izvedla tudi ustrezna osvetlitev.


VREDNOST IN VIRI FINANCIRANJA:
Skupna vrednost projekta brez davka na dodano vrednost bo glede na finančni načrt projekta znašala 729 tisoč evrov, od tega bodo pretežni del (82 %) predstavljali stroški gradbenih del, ki se bodo izvedla v sklopu urejanja obeh ulic in poslovnega ter pri namenščanju urbane opreme, 8 % sredstev bo namenjenih nakupu urbane opreme (klopi, smetnjaki, pitniki, koši za pasje iztrebke, stojala za kolesa in korita za zelenje), ostalih 10 % stroškov pa predstavljajo stroški odkupa zemljišč, projektne in investicijske dokumentacije, strokovnega nadzora gradnje in koordinacije za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu ter stroški informiranja in obveščanja. Občina Tolmin je za namen financiranja upravičenih stroškov projekta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pridobila pravico do črpanja 511.888,33 EUR, kar predstavlja 85-odstotno sofinanciranje vseh upravičenih stroškov projekta, ostale stroške in celotni davek na dodano vrednost bo občina krila iz lastnih sredstev.


AKTERJI IN POTEK:
Projekt urejanja mestnega središča je bil zasnovan že v letu 2008, ko je bil za izdelan prvi investicijski dokument. Aktivnosti projekta so bile sprva zastavljene širše – poleg urejanja Prešernove in Kosovelove ulice je občina v okviru projekta želela urediti tudi zadnji del Brunovega drevoreda v smeri proti Doljam ter zadnji, še neurejeni odsek Gregorčičeve ulice v smeri proti Zatolminu. Projekt je bil pred oddajo vloge za sofinanciranje usklajen z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in vsebinsko revidiran. Zaradi formalnih pogojev, ki jih je bilo treba pri kandidaturi za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj upoštevati, je bilo iz projekta namreč treba izključiti dela, predvidena na Gregorčičevi ulici in v Brunovem drevoredu.

Na podlagi prijave na javni poziv Ministrstva za regionalni razvoj in tehnologijo, oddane v decembru 2012, je občina 22. marca 2013 prejela pozitivni sklep o sofinanciranju projekta s sredstvi ESRR in 31. maja 2013 z ministrstvom sklenila pogodbo o sofinanciranju.

V letu 2013 je občina v last pridobila še zadnjo parcelo na Kosovelovi ulici, na kateri so bila s projektom načrtovana dela, ter izvedla postopek izbire izvajalca gradbenih del na Prešernovi in Kosovelovi ulici, s katerim je bilo izbrano podjetje Prevozi, nizke gradnje, Erik Sever s.p. Prav tako v letu 2013 sta bila izpeljana tudi postopka izbire izvajalca strokovnega nadzora ter izdelovalca varnostnega načrta in koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu – izbrana sta bila Elektrograd Branko Uršič s.p. in Ostan d.o.o.

Javni razpis za izbiro izvajalca zunanje prenove poslovnega objekta Prešernova 4 je bil izveden v začetku leta 2014 – kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje SGP Zidgrad Idrija d.d. Tako obnova obeh ulic kot tudi prenova poslovnega objekta sta bili izvedeni v letu 2014. Dela so bila zaključena v mesecu avgustu. Z javnim razpisom, ki je bil izveden v oktobru 2014, je bilo tudi za izvajalca zadnjega vsebinskega sklopa, tj. ureditev urbane opreme na širšem območju Prešernove ulice, izbrano podjetje Prevozi, nizke gradnje, Erik Sever s.p. Dela zadnjega vsebinskega sklopa projekta, vključno z zastrtjem ekoloških otokov na Kosovelovi in Prešernovi ulici so se izvajala v letu 2015 in so se skladno s terminskim načrtom projekta zaključila v juniju 2015.

Dom_JNA_001 - Foto: arhiv Občine Tolmin Prešernova_ulica_003 - Foto: Borut Rovšček Dom_JNA_003 - Foto: Nataša Humar Dom_JNA_004 - Foto: Zoran Štanta
Prešernova_ulica_005 - Foto: arhiv Občine Tolmin Prešernova_ulica_002 - Foto: Borut Rovšček Prešernova_ulica_009 - Foto: arhiv Občine Tolmin Prešernova_ulica_010 - Foto: Zoran Štanta
Kosovelova_ulica_005 - Foto: arhiv Občine Tolmin Kosovelova_ulica_008 - Foto: arhiv Občine Tolmin Kosovelova_ulica_009 - Foto: arhiv Občine Tolmin Kosovelova_ulica_010 - Foto: Nataša Humar
Urbana_oprema_001 - Foto: arhiv Občine Tolmin Urbana_oprema_002 - Foto: Borut Rovšček Urbana_oprema_003 - Foto: Borut Rovšček Urbana_oprema_004 - Foto: Nataša Humar

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

 ESRR - barvni logotip

  

ostali projekti  arhiv 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani