domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Energetska sanacija Osnovne šole Podbrdo


Energetska sanacija OŠ Podbrdo - Foto: Borut RovščekNAZIV PROJEKTA:
Energetska sanacija Osnovne šole Podbrdo

TERMIN IZVAJANJA:
junij–avgust 2015

INVESTITOR:
Občina Tolmin


NAMEN:
Namen projekta je bil energetsko sanirati celoten stavbni kompleks Osnovne šole Podbrdo. Objekt je bil pred obnovo energetsko potraten, poleg tega pa ga je bilo zaradi velikih toplotnih izgub zelo težko primerno ogreti. Z izvedbo projekta se je zagotovila tudi ustreznost objekta z vidika veljavnih zahtev glede energetske varčnosti. Energetska sanacija je prispevala k zmanjšanju stroškov ogrevanja, tudi počutje v šoli je prijetnejše, saj je občutno zmanjšan vpliv ekstremnih temperatur (poletna vročina, zimski mraz) na klimo v šoli. Izvedena energetska sanacija ni vplivala na statiko šolskih objektov, prav tako ni spremenila njihovega namena in ne funkcionalnosti.


VSEBINA:
Osnovna šola v Podbrdu je matična šola v Baški grapi. Ima vse prostore, ki so potrebni za sodobni pouk. V zadnjih dvajsetih letih je bilo, predvsem zaradi izboljšanja funkcionalnosti, na stavbnem kompleksu izvedenih kar nekaj investicij. Največja investicija je bila namenjena popotresni obnovi – z njo se je občutno izboljšala potresna varnost.

Ne glede na dokaj primerno funkcionalnost in potresno varnost pa stavba standardom energetske varčnosti ni več ustrezala. Stavbni ovoj namreč ni bil toplotno izoliran, zato so bile toplotne izgube velike. S projektom energetske sanacije stavbnega kompleksa je občina zato izvedla toplotno izolacijo vseh zunanjih fasad, zamenjavo dotrajanega in neustreznega fasadnega stavbnega pohištva (zunanja okna in vrata) ter toplotno izolacijo zgornjih stropov oziroma strehe.


Energetska sanacija OŠ Podbrdo - Foto: Borut Rovšček VREDNOST IN VIRI FINANCIRANJA:
Vrednost projekta je skupaj z davkom na dodano vrednost znašala 316.456,62 EUR. Od tega so največji delež predstavljali stroški gradbenih in obrtniških del (prek 93 %), ostali stroški pa so bili povezani z izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter strokovnim nadzorom. Občina Tolmin je z uspešno prijavo, v letu 2013 oddano na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti«, od Ministrstva za infrastrukturo pridobila 120.901,38 EUR evropskih sredstev. Sredstva Kohezijskega sklada so pokrila 38 % vseh v projekt vloženih sredstev, razliko do polne investicijske vrednosti pa je zagotovila Občina Tolmin iz lastnih virov.


AKTERJI IN POTEK:

Občina Tolmin je s projektom Energetska sanacija Osnovne šole Podbrdo začela leta 2013. V tem letu je bil s strani Goriške lokalne energetske agencije (GOLEA) izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), s katerim je bila ugotovljena realna potreba po izvedbi investicije. Na podlagi ocene, da je moč pričakovati sofinanciranje projekta iz evropskih sredstev, so se aktivnosti nadaljevale z izdelavo tehnične dokumentacije. Projektno dokumentacijo je izdelal Studio M, Lidija Manfreda s.p., oz. zanj odgovorna projektantka, arhitektka Lidija Manfreda.

Na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila za izvedbo investicije, ki je potekal od začetka marca do konca aprila 2015, je bil izbran izvajalec Adaptacije – vzdrževanje d.o.o. iz Ljubljane. Gradbena pogodba je bila z izbranim z izvajalcem sklenjena 8. junija 2015. Nalogo strokovnega nadzora investicije je prevzel Studio M, Lidija Manfreda s.p., iz Tolmina. Skladno s terminskim načrtom projekta se je projekt zaključil 30. avgusta 2015.

Pri načrtovanju izvedbe del je vseskozi aktivno sodelovala tudi Osnovna šola Podbrdo, uporabnica in upravljavka stavbe.
 

Energetska sanacija OŠ Podbrdo - Foto: Borut Rovšček Energetska sanacija OŠ Podbrdo - Foto: Borut Rovšček Energetska sanacija OŠ Podbrdo - Foto: Borut Rovšček
Energetska sanacija OŠ Podbrdo - Foto: Borut Rovšček Energetska sanacija OŠ Podbrdo  - Foto: Borut Rovšček Energetska sanacija OŠ Podbrdo - Foto: Borut Rovšček
Energetska sanacija OŠ Podbrdo - Foto: Borut Rovšček Energetska sanacija OŠ Podbrdo - Foto: Borut Rovšček Energetska sanacija OŠ Podbrdo - Foto: Borut Rovšček

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

 kohezijski sklad - logo

ostali projekti  arhiv 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani