domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije ter gradnja čistilne naprave na Kamnem


Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine TolminNAZIV:

Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije
ter gradnja čistilne naprave na Kamnem

SKRAJŠANI NAZIV:
Komunalno urejanje in ČN Kamno

TERMIN IZVAJANJA:
januar 2013–december 2015

INVESTITOR:
Občina Tolmin


NAMEN:
Občina Tolmin je projekt zasnovala z namenom zagotoviti kakovostno in učinkovito oskrbo s pitno vodo za prebivalce Kamnega, Selišč in Volarij ter z namenom vzpostaviti kakovostno in učinkovito odvajanje in čiščenje vodá na območju Kamnega.


Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine TolminVSEBINA:
Predmet investicije je bil reševanje problematike oskrbe s pitno vodo za Kamno, Selišče in Volarje ter reševanje problematike odvajanja in čiščenja odpadnih vodá v naselju Kamno.

Investicija je obsegala:

  • rekonstrukcijo vodovoda,
  • izgradnjo novega fekalnega in meteornega kanalizacijskega omrežja in
  • izgradnjo nove čistilne naprave.

V sklopu rekonstrukcije vodovoda naselja Kamno je bila izvedena zamenjava cevovodov in preusmeritev glavnega vodovoda do novega vodohrana, ki ga je občina z lastnimi sredstvi zgradila izven okvira tega projekta. Rekonstruirani vodovod je bil priključen na obstoječi vodovod, ki gre proti naselju Selišče. S projektom je bil dograjen tudi sistem za odvodnjo meteorne vode. V manjšem delu – kjer se je pri odkopu izkazalo, da je obstoječi cevovod tehnično in hidravlično dovolj dobro ohranjen – se je obdržal obstoječi kanalizacijski sistem. Meteorna kanalizacija je v naselju Kamno izvedena zgolj v strnjenem delu vasi, kjer meteorne vode ni mogoče speljati v bližnje jarke. Ker je meteorna voda skorajda neonesnažena – zbira se namreč le s streh in z asfaltnih površin z zelo nizko stopnjo obremenitve – se brez predhodne obdelave odvaja v hudournik Suhi potok oz. v reko Sočo. Za odvod fekalnih vodá je bila s projektom predvidena izgradnja novega omrežja v skupni dolžini 1.800 metrov. Na novozgrajeno omrežje se je izvedel priklop sanitarne odpadne vode. Posamezni objekti so bili na kanalizacijo priklopljeni mimo obstoječih greznic, za katere je bilo s projektom predvideno, da se opustijo. Novozgrajena fekalna kanalizacija je vezana na novozgrajeno čistilno napravo kapacitete 350 PE, ki je locirana na levem bregu Soče. Očiščena voda iz čistilne naprave prek ponikovalnice izteka v podtalje. Čistilno napravo Kamno sestavljajo upravni objekt, peskolov, razdelilni jašek, SBR bazen (čiščenje s tehnologijo zaporednega biološkega čiščenja), zalogovnik blata, merilno mesto, ponikovalnica, lovilec olj in naprava za UV dezinfekcijo.


VREDNOST IN VIRI FINANCIRANJA:

Skupna vrednost projekta brez davka na dodano vrednost je znašala 1.391.128,36 EUR, od tega pretežni del (97,23 %) predstavljajo stroški gradbenih del, ki so se izvedla v sklopu rekonstrukcije vodovodnega in kanalizacijskega sistema ter gradnje čistilne naprave, ter dobava strojne opreme čistilne naprave. Preostalih 2,77 % pa predstavljajo stroški izdelave investicijske dokumentacije, strokovnega nadzora gradnje in koordinacije za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu ter stroški informiranja in obveščanja. Občina Tolmin je za namen financiranja upravičenih stroškov projekta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pridobila 1.054.762,01 EUR, kar predstavlja 85-odstotno sofinanciranje vseh upravičenih stroškov projekta oziroma 75-odstotno sofinanciranje celotne vrednosti projekta. Ostale stroške v višini 336.366,35 EUR je občina pokrila iz lastnih sredstev.


AKTERJI IN POTEK:

Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije na Kamnem je bila na seznamu načrtovanih investicij Občine Tolmin že dlje časa. Prav tako čistilna naprava, h gradnji katere je bila občina zakonsko zavezana. Ker bi hkratna izvedba vseh treh vsebinskih sklopov z lastnimi sredstvi za občinski proračun pomenila prevelik zalogaj, je bila projektna dokumentacija izdelana ločeno za vsakega od sklopov. Projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo kanalizacije je v novembru 2012 izdelalo podjetje Hidrosvet d.o.o. Celje. Isto podjetje je skupaj s podjetjema RC Plan M d.o.o. Celje in Elektrosignal d.o.o. Celje v avgustu in septembru 2012 izdelalo projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo vodovoda. Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo čistilne naprave je bila zaupana podjetju Hidroinženiring d.o.o. Ljubljana, ki je dokumentacijo izdelalo v novembru 2013. Upravna enota Tolmin je gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo vodovoda Kamno izdala 24. januarja 2013, za rekonstrukcijo kanalizacijskega sistema pa je bilo gradbeno dovoljenje izdano 3. aprila 2013. Kot zadnje je bilo pridobljeno dovoljenje za gradnjo čistilne naprave, ki ga je upravna enota izdala 22. januarja 2014.

Ko je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo najavilo 8. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2015 ter objavilo upravičene projektne namene in formalne pogoje, ki jim bodo morali predlagani projekti zadostiti, se je pokazala možnost, da Občina Tolmin z uspešno kandidaturo pridobi dovolj velik obseg sredstev in s tem možnost, da se vsi trije vsebinsko povezani sklopi izvedejo v okviru enotnega projekta in s tem tudi z nižjimi stroški.

Glede na napovedane pogoje javnega poziva je morala občina že pred oddajo vloge na javni poziv izpeljati javni razpis za izbiro izvajalca del, in sicer do faze pravnomočnosti odločitve o izbiri. Ker je bila objava javnega poziva sprva pričakovana že v januarju 2014 je Občina Tolmin postopek izbire izvajalca del izvedla že v obdobju december 2013–februar 2014. Kot najugodnejša je bila izbrana ponudba podjetja CPG, d.d. iz Nove Gorice, s katerim je – kot podizvajalec za dobavo in montažo strojne opreme čistilne naprave – sodelovalo tudi podjetje R-GROUP d.o.o. Na podlagi najugodnejše ponudbe je bil za odgovornega nadzornika izbran STIG8, projektiranje in nadzor, Igor Stergar s.p., s katerim sta kot podizvajalca sodelovala tudi Elektroinženiring Uršič, Aleksander Uršič s.p. in Empro d.o.o. Tolmin, za izdelovalca varnostnega načrta in izvajanje koordinacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču pa podjetje Ostan d.o.o.

Ministrstvo je kljub prvotnim napovedim, da bo ta objavljen že v januarju 2014, javni poziv objavilo šele 18. aprila 2014, pri čemer so se vloge lahko oddajale šele od 5. maja 2014 dalje. Ker so razpisni pogoji predvidevali odobritev oz. razdelitev sredstev po vrstnem redu oddaje vlog, je bila vloga Občine Tolmin za projekt komunalnega urejanja naselja Kamno predložena 5. maja 2014, in sicer že 22 sekund čez polnoč. Sklep ministrstva o odobritvi sofinanciranja projekta je občina prejela 12. septembra 2014. Na podpis pogodbe, s katerim sta bila omogočena tudi dejanski začetek izvedbe del in črpanje odobrenih sredstev sofinanciranja, pa smo morali počakati vse do 19. novembra 2014.

Izbrani izvajalec je z deli začel že v novembru 2014 in jih, kljub skrajšanemu obdobju, ki ga je v primerjavi s prvotnim terminskim načrtom projekta imel na razpolago, zaključil že v avgustu 2015. Predstavniki izvajalca, investitorja in strokovnega nadzora so 10. septembra 2015 opravili pregled kakovosti izvedenih del, ugotovili pomanjkljivosti in dogovorili rok za njihovo odpravo. Predstavnik investitorja je izvedene objekte od izvajalca prevzel 25. septembra 2015.
 

Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine Tolmin Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine Tolmin Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine Tolmin Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine Tolmin
Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine Tolmin Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine Tolmin Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine Tolmin Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine Tolmin
Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine Tolmin Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine Tolmin Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine Tolmin Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine Tolmin
Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine Tolmin Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine Tolmin Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine Tolmin Komunalno urejanje in ČN Kamno - Foto: Arhiv Občine Tolmin

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

 ESRR_Logotip_SLO_barvni

  

ostali projekti  arhiv 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani