domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Celostna prometna strategija občine Tolmin


CPS Tolmin logotip (RGB, vecji)NAZIV:
Celostna prometna strategija
občine Tolmin

TERMIN IZVAJANJA:
marec 2016–junij 2017

NOSILEC PROJEKTA:
Občina Tolmin

SPLETNA STRAN PROJEKTA:
www.cps.tolmin.si


Logo_KohezijskiSklad_2014-2020_barvni

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
www.eu-skladi.si


 

Otroci v prometu (ETM 2014) - Foto: PRC, Tatjana Šalej Faletič

NAMEN in CILJI:

Namen naložbe je optimizacija prometnih ureditev ter izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, s tem pa izboljšanje kakovosti bivanja ter na dolgi rok tudi doseganje pozitivnih učinkov na zdravje in okolje.

Cilj naložbe je priprava in sprejem Celostne prometne strategije občine Tolmin, in sicer prek izvedbe vseh faz oz. posameznih korakov in aktivnosti, kot so opredeljeni z dokumentom Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost: Smernice za izdelavo Celostne prometne strategije (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012).


Posodabljanje cestnega omrežja Tolmin - Foto: Nataša HumarVSEBINA:

Po zadnjih razpoložljivih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, ki so za leto 2012 zajeti iz evidenc Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, je na območju občine Tolmin za skupaj 554,3 km javnih cest, od tega je 109,9 km državnih cest, 444,4 km cest pa je občinskih. (vir: Podatkovni portal Si-Stat) Dosedanje načrtovanje prometa je potekalo tako, da se v obstoječe prometne tokove ni posegalo. Namen načrtovanja je bil prvenstveno posodabljanje obstoječe prometne infrastrukture, ki se je praviloma izvajalo po posameznih cestnih odsekih in je bilo usklajeno z državno politiko načrtovanja cest. V obdobju po letu 2010 se je pojavila izrazita težnja predvsem po načrtovanju kolesarskih poti in urejanju dostopov do posameznih institucij za gibalno ovirane osebe.

Že v dosedanjih postopkih načrtovanja prometnih ureditev so se pogosto pojavljale bolj ali manj intenzivne pobude po drugačni organizaciji prometa. Pretežni del njih se je nanašal na mesto Tolmin, vsebinsko pa so bile večinoma vezane na območje umirjenega prometa (predvsem pobude za vzpostavitev popolnih ali pa vsaj delnih zapor posameznih območij mesta za promet) ter na izvedbo ukrepov za izboljšanje varnosti in kakovosti gibanja pešcev ter gibalno oviranih oseb. Pomemben dejavnik, ki narekuje ponoven premislek glede načrtovanja prometa v občini in predvsem v mestu Tolmin, je tudi pričakovana gradnja tolminske obvoznice. Vsi dosedanji ukrepi, večje spremembe prometnih ureditev, ki se pričakujejo z izgradnjo obvoznic, in želja po ureditvi kolesarskih povezav narekujejo potrebo po oblikovanju celovitega pogleda na ureditev prometa v občini.

Naložba predvideva izdelavo celostne prometne strategije, ki bo skladna s smernicami za celostno načrtovanje prometa, postavljenimi v dokumentu Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost: Smernice za pripravo Celostne prometne strategije (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012). Izvedeni bodo koraki prvih treh faz, ki jih opredeljuje navedeni dokument, tj. koraki od vključno sklopa A »Postavitev temeljev« do vključno sklopa I »Sprejem strategije« (prikazani na sliki).

Faze izdelave CPS - Vir: Smernice za izdelavo CPS (MzIP, 2012)

Skladno z minimalnimi standardi za izdelavo celostnih prometnih strategij, ki jih je z javnim razpisom opredelilo Ministrstvo za infrastrukturo, bodo v okviru posameznega koraka izdelave dokumenta izvedene naslednje aktivnosti:

  • Ustanovitev delovne skupine za izdelavo celostne prometne strategije;
  • Analiza obstoječega stanja;
  • Vključevanje javnosti;
  • Opredelitev vizije in prioritet;
  • Izbira ukrepov;
  • Načrtovanje izvajanja celostne prometne strategije;
  • Vzpostavitev nadzora;
  • Sprejem celostne prometne strategije;
  • Objava sprejete celostne prometne strategije.

Kolesarjenje, jezero Most na Soči - Foto: Arhiv LTO Sotočje, Matevž LenarčičS sprejetjem namere, da izdela celostno prometno strategijo, se Občina Tolmin odziva na potrebo po spremenjenem konceptu načrtovanja mobilnosti. Koncept osebne mobilnosti, ki je temeljila na prevozu z avtomobili, se je v zadnjih nekaj desetletjih namreč soočil z nepremostljivimi finančnimi in prostorskimi pa tudi z okoljskimi ovirami in omejitvami. Prevrednotenje koncepta mobilnosti je zato postalo nujno. Z naborom ukrepov, ki bodo izbrani, in načrtom njihove izvedbe bo celostna prometna strategija postala temeljna podlaga za vse izvedbene dokumente na področju mobilnosti.


Otroci v prometu (ETM 2014) - Foto: PRC, Tatjana Šalej FaletičVREDNOST IN VIRI FINANCIRANJA:

Stroški naložbe bodo po ponudbi izbrane skupine izvajalcev skupaj z davkom na dodano vrednost znašali 48.739,00 EUR. Občina Tolmin je z uspešnim kandidiranjem na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo pridobila pravico do sofinanciranja naložbe v skupni višini 33.957,50 EUR, kar predstavlja 85-odstotno sofinanciranje vseh upravičenih stroškov. 85 % sredstev sofinanciranja bo ministrstvo zagotovilo iz evropskega Kohezijskega sklada, 15 % pa iz sredstev državnega proračuna. Preostala potrebna sredstva v višini 14.781,50 EUR (15 % upravičenih stroškov, neupravičeni stroški in celotni davek na dodano vrednost) bo občina krila iz lastnih sredstev.


AKTERJI IN POTEK:

Namero izdelati celostno prometno strategijo je Občina Tolmin izkazala že z zagotovitvijo sredstev za ta namen v okviru proračuna za leto 2015. Ministrstvo za infrastrukturo je javni razpis za sofinanciranje izdelave celostnih prometnih strategij objavilo v oktobru 2015. Na podlagi stališča Ministrstva za infrastrukturo, da gre v primeru dokumenta, kot je celostna prometna strategija, za investicijo, kot je opredeljena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, je bil za to naložbo v oktobru 2015 izdelan tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta.

Na podlagi vloge na javni poziv ministrstva, oddane 9. novembra 2015, je Občina Tolmin 20. januarja 2016 prejela pozitivni sklep o sofinanciranju stroškov naložbe s sredstvi Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije. Pogodba o sofinanciranju je bila sklenjena 17. marca 2016.

Skladno s pogodbenimi roki je bil javni razpis za izbiro zunanjega sodelavca za izdelavo celostne prometne strategije objavljen 25. marca 2016. V postopku izbire je bila kot najugodnejša izbrana ponudba skupine podjetij, v kateri sodelujejo b22 d.o.o., Studio 3 d.o.o., Konstruktor Magajne d.o.o., MK projekt d.o.o., Alja Vehovec s.p., IBE d.d. in PNZ d.o.o. Pogodba o sodelovanju je bila sklenjena 31. maja 2016.


SPREJEM DOKUMENTA

Naslovnica povzetka Celostna prometna strategija občine TolminObčinski svet Občine Tolmin je na seji 30. maja 2017 soglasno potrdil predlog Celostne prometne strategije občine Tolmin. Ta strateški dokument je nato izšel v celoti kot brošura na 44 straneh ter kot povzetek na 24 straneh manjšega formata.
 

ostali projekti  arhiv 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani