domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

občinski svet

Občinski svet odloča o vseh na Občino prenesenih državnih pristojnostih, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

Pristojnosti sveta natančneje določajo zakonodaja in Statut Občine Tolmin, organizacijo in način dela pa podrobneje ureja Poslovnik občinskega sveta.

Svet sestavlja 22 članov, ki so po proporcionalnem načelu izvoljeni na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah v štirih volilnih enotah.

V okviru sveta delujejo tudi delovna telesa – odbori in komisije.

Svet sprejema odločitve na sejah, ki jih sklicuje in praviloma vodi župan.

Sejo sveta se skliče s pisnim vabilom najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo. Z vabilom se pošlje tudi predlog dnevnega reda, gradivo, ki se nanaša na dnevni red, zapisnik prejšnje seje in poročilo o uresničitvi sklepov. Seje sveta so javne.

 Člani Občinskega sveta Občine Tolmin v mandatu 2014-2018 - Foto: Foto Červ
 Člani Občinskega sveta Občine Tolmin v mandatu 2014-2018 - Foto: Foto Červ


OBČINSKI SVET OBČINE TOLMIN
Razdelitev sedežev v mandatu 2014–2018

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani