domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

župan

Uroš Brežan - župan občine Tolmin - Foto: Arhiv Občine TolminŽupan Občine Tolmin je Uroš Brežan.


Telefon:                                                                
(05) 381 95 00

Elektronski naslov:
zupan@tolmin.si

Uradna spletna stran:
http://www.tolmin.si/

 

Vsak občan, ki se želi osebno pogovoriti z županom, se lahko naroči pri tajnici župana osebno vsak dan v času uradnih ur od 8.00–14.00 ali po telefonu (05) 381 95 00.

Župan predstavlja in zastopa občino. Predstavlja občinski svet, mu predlaga v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Župan skrbi tudi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine. Naloge župana podrobneje določa 44. člen Statuta Občine Tolmin.

Strokovno in administrativno pomoč za delo župana zagotavlja občinska uprava. Za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti lahko župan pooblasti podžupana. V primeru odsotnosti župana ga nadomešča podžupan.

življenjepis

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani