domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Pristojnosti nadzornega odbora in naloge iz pristojnosti so določene s Statutom Občine Tolmin in Poslovnikom nadzornega odbora Občine Tolmin, ki podrobneje ureja tudi organizacijo in način dela.

Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih izmed občanov predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje pa jih občinski svet.

Delo nadzornega odbora je javno in zajema opravljanje rednih in občasnih nadzorov – o izboru nadzorovane osebe se nadzorni odbor odloča samostojno. Člani so pri opravljanju svojega dela dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih oseb. Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani