domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

občinska uprava

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, neposredno pa delo vodi direktor(ica) občinske uprave, ki ga/jo imenuje in razrešuje župan.

Za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave direktor(ica) pooblasti predstojnike teh organov, ki jih imenuje in razrešuje župan.

Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
stavba Občine Tolmin danes

 

razglednica občinske stavbe, odposlana 21. avgusta 1935 - Foto: Arhiv Tolminskega muzeja

 

  

stavba Občine Tolmin na razglednici, ki je bila iz Tolmina odposlana 21. avgusta 1935
(Arhiv Tolminskega muzeja)

 

V okviru občinske uprave Občine Tolmin delujejo naslednji organi:

Oddelek vodi vodja, ki ga imenuje župan, in je za vodenje in delo oddelka odgovoren županu.

Organizacijo in delovno področje občinske uprave določa Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana.

Odlok določa, da občinska uprava opravlja upravne in strokovne naloge, izvršuje odloke, odredbe, pravilnike, navodila in druge naloge, ki jih izdajajo in nalagajo občinski svet in župan; v okviru tega pripravlja akte, poročila in druga gradiva za občinske odbore in občinski svet, izdaja posamezne upravne akte, občinske predpise ter odločitve občinskega sveta in župana.

Upravlja in gospodari z občinskim premoženjem, pripravlja splošne akte, proračun in zaključni račun. Občinska uprava pripravlja koncesijske akte, vodi postopke za podelitev koncesij in izdaja odločbe o koncesiji. Pripravlja tudi akte o ustanovitvi javnih zavodov in javnih podjetij, zagotavlja izvajanje gospodarskih in družbenih javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem.

Med upravne naloge občinske uprave sodi tudi prizadevanje za pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti, ugotavljanje stanja na področju dela in analiziranje učinkov sprejetih predpisov.

Občinska uprava odloča o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti ter opravlja druge upravne zadeve, za katere je pooblaščena z zakoni in drugimi predpisi.


pooblastila za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani