domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

krajevne skupnosti

Krajevne skupnosti v občini Tolmin so ustanovljene zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij in so v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu del občine.

Krajevne skupnosti so organizirane za eno ali več posameznih naselij. V občini Tolmin je ustanovljenih 23 krajevnih skupnosti:

KS Dolenja Trebuša, KS Dolje-Gabrje, KS Gorenja Trebuša, KS Grahovo ob Bači, KS Hudajužna-Obloke, KS Idrija pri Bači, KS Kamno-Selce, KS Kneža, KS Ljubinj, KS Most na Soči, KS Pečine, KS Podbrdo, KS Poljubinj, KS Ponikve, KS Rut-Grant, KS Slap ob Idrijci, KS Stržišče, KS Šentviška Gora, KS Tolmin, KS Tolminski Lom, KS Volarje, KS Volče, KS Zatolmin.

 

Zemljevid krajevnih skupnosti v občini Tolmin

 

 

 

 

Krajevna skupnost Tolmin je po površini največja, saj obsega 45 km² ozemlja, najmanjša pa je KS Pečine, ki obsega 4 km².

Krajevno skupnost zastopa svet krajevne skupnosti; je organ, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov določa zakon, volitve v svete krajevnih skupnosti pa razpiše župan.

Število članov sveta določi svet z odlokom, s katerim so določene tudi volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti. Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta. Svet KS dela ter sprejema svoje odločitve na seji, za njegovo delovanje pa se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.

Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. Predsednik sveta krajevne skupnosti:

  • predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta krajevne skupnosti, predstavlja svet krajevne skupnosti;
  • lahko poda predlog za izvolitev podpredsednika – nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik; podpredsednika izvoli svet krajevne skupnosti;
  • skliče svet KS najmanj štirikrat na leto.

Predsedniki svetov posameznih krajevnih skupnosti sestavljajo svet krajevnih skupnosti.

Krajevne skupnosti v okviru svojih pristojnosti samostojno opravljajo naloge v skladu s 123. členom Statuta Občine Tolmin, ki določa tudi sodelovanje krajevnih skupnosti pri opravljanju javnih zadev v občini.

Krajevne skupnosti obravnavajo tudi vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo, ter oblikujejo svoja stališča in mnenja; dajejo pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine, sprejemajo odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem krajevne skupnosti.

Sredstva za opravljanje nalog se krajevni skupnosti zagotavljajo v skladu z zakoni, proračunom občine in na druge načine, ki jih dopušča zakon. Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v njenem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.

 

KS Gorenja Trebuša KS Dolenja Trebuša KS Šentviška Gora KS Pečine KS Slap ob Idrijci KS Ponikve KS Idrija pri Bači KS Tolminski Lom KS Most na Soči KS Volče KS Kamno-Selce KS Volarje KS Dolje-Gabrje KS Zatolmin KS Tolmin KS Poljubinj KS Ljubinj KS Kneža KS Grahovo ob Bači KS Rut-Grant KS Hudajužna-Obloke KS Stržišče KS Podbrdo

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani