domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin je bil ustanovljen z Uredbo o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin. Svet je organ Občine Tolmin, ki je pristojen za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu.

Svet šteje 12 članov, katere imenuje občinski svet za dobo štirih let. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika, ki zastopa in predstavlja ter sklicuje svet, vodi seje in je odgovoren za njegovo delo. Kandidate za člane sveta predlagajo zainteresirana javnost, strokovna in druga združenja, društva in drugi, ki delujejo na področju prometne ali druge, s prometom povezane dejavnosti. Svet sprejme poslovnik, v katerem določi organizacijo, potek in vodenje sej ter druge naloge.

Svet sodeluje s pristojnimi organi občine in strokovno službo ter predlaga ustrezne rešitve in ukrepe pri načrtovanju in razvoju cestnega prometa v občini, skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostno prometne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu.

Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin v mandatnem obdobju 20142018 so:

 • Jože Režonja (predsednik),
  predstavnik AMD Tolmin
 • Karel Laharnar,
  predstavnik Občinskega sveta Občine Tolmin
 • mag. Simon Leban,
  predstavnik Medobčinske uprave Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči
 • Alenka Velušček,
  predstavnica VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
 • Boris Zorko,
  predstavnik Policijske postaje Tolmin
 • Marko Kurinčič,
  predstavnik Komunale Tolmin d.o.o.
 • mag. Darko Hrast,
  predstavnik Občinske uprave Občine Tolmin
 • Barbara Gruntar,
  predstavnica Gimnazije Tolmin
 • Ana Volarič,
  predstavnica Zdravstvenega doma Tolmin
 • Romana Svetičič,
  predstavnica Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči
 • Suzana Torkar Panjtar,
  predstavnica Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo
 • Mojca Torkar Pahor,
  predstavnica Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani