domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

pristojnosti občinskega sveta

Občinski svet v okviru svojih pristojnosti sprejema statut občine, občinski proračun in zaključni račun.

Sprejema odloke in druge občinske akte, prostorske in druge plane razvoja občine, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta. Nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta; odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z Zakonom o lokalni samoupravi drugače določeno.

21. člen Statuta Občine Tolmin določa, da ima Občinski svet Občine Tolmin naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut občine;
 • sprejema poslovnik občinskega sveta;
 • sprejema občinski proračun, zaključni račun in premoženjsko bilanco občine;
 • sprejema prostorske in razvojne plane občine;
 • sprejema odloke in druge občinske akte;
 • odloča o razpisu referenduma;
 • odloča o lokalnih davkih in pristojbinah;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače;
 • odloča o najemu občinskega posojila in dajanju poroštva;
 • sprejema koncesijske akte;
 • odloča o sodelovanju in povezovanju z drugimi občinami;
 • ustanavlja organe občinske uprave in odloča o organizaciji in njihovem delovnem področju;
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih;
 • odloča o prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug organ občine;
 • odloča o podelitvi priznanj in nagrad občine;
 • odloča o podelitvi naziva častni občan;
 • odloča o pobratenju z drugimi občinami;
 • daje soglasje k prenosu državnih pristojnosti na občino;
 • določa vrste in način izvajanja lokalnih javnih služb ter ustanavlja javna podjetja in zavode za opravljanje gospodarskih in negospodarskih lokalnih javnih služb;
 • ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • določa organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni;
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandatov občinskih funkcionarjev;
 • ustanavlja delovna telesa sveta;
 • imenuje in razrešuje člane delovnih teles sveta, člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona;
 • s svojim aktom v skladu z zakonom določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje;
 • imenuje in razrešuje predsednike delovnih teles sveta, predsednika nazornega odbora in predsednike drugih organov v občini;
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora;
 • imenuje kandidata za člana državnega sveta in svoje predstavnike v javna podjetja, javne zavode in druge organe;
 • nadzira delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev sveta in njihovih nalog;
 • opravlja tudi druge naloge in odloča o zadevah, za katere je pristojen na podlagi zakona in tega statuta.

  

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani