domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

odbori in komisije

V okviru Občinskega sveta Občine Tolmin delujejo naslednji občinski odbori in komisije:

Predsednika in člane odborov in komisij se imenuje izmed članov občinskega sveta (najmanj polovica) in drugih občanov, razen Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Delovna telesa sveta štejejo pet ali sedem članov.odbor za gospodarstvo 

   naloge

Odbor za gospodarstvo opravlja naslednje naloge:

 • obravnava odloke in druge splošne akte s svojega delovnega področja,
 • obravnava občinski proračun in zaključni račun,
 • obravnava davčno politiko občine,
 • spremlja in daje mnenje k izvrševanju proračuna,
 • obravnava in spremlja gospodarjenje z občinskim premoženjem,
 • obravnava delo služb in zavodov, ki se financirajo iz proračuna,
 • obravnava reševanje stanovanjskih vprašanj,
 • obravnava pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti,
 • obravnava in ocenjuje investicijsko dejavnost v občini,
 • opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.

   člani

Člani Odbora za gospodarstvo v mandatnem obdobju 2014–2018 so:

 • Matej Skočir (predsednik)
 • Dragomir Rijavec
 • Jasna Rot
 • Gorazd Leban
 • Valter Valentinuzzi
 • Nataša Gabršček
 • Mirjam Rutar

 

odbor za okolje in prostor

   naloge

Odbor za okolje in prostor opravlja naslednje naloge:

 • obravnava odloke in druge splošne akte s svojega delovnega področja,
 • obravnava občinski proračun in zaključni račun s svojega delovnega področja,
 • obravnava problematiko prostorskega urejanja občine,
 • obravnava prostorske dokumente,
 • predlaga rešitve prostorskih in okoljevarstvenih problemov,
 • obravnava varstvo naravne in kulturne dediščine,
 • obravnava razvoj, ohranitev in revitalizacijo mesta in drugih naselij,
 • obravnava predloge, pripombe in pritožbe občanov ali pravnih oseb na sprejete prostorske dokumente,
 • obravnava premoženjsko pravne zadeve v zvezi z razpolaganjem s stavbnimi in drugimi zemljišči,
 • opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.

   člani

Člani Odbora za okolje in prostor v mandatnem obdobje 2014–2018 so:

 • Janja Hadalin (predsednica)
 • Bojan Drole
 • Klemen Grahelj
 • Tomaž Štenkler
 • Nataša Štrukelj
 • Radovan Lipušček
 • Jožef Ernest Kemperle

 

odbor za družbene dejavnosti

   naloge

Odbor za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:

 • obravnava odloke in druge splošne akte s svojega delovnega področja,
 • obravnava občinski proračun in zaključni račun s svojega delovnega področja,
 • obravnava vprašanja v zvezi z otroškim varstvom, vzgojo in izobraževanjem, kulturno dejavnostjo, športom in zaposlovanjem,
 • obravnava reševanje stanovanjskih vprašanj z vidika socialne politike,
 • obravnava in predlaga ukrepe s področja zdravstva in socialne politike,
 • daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov,
 • opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.

   člani

Člani Odbora za družbene dejavnosti v mandatnem obdobju 2014–2018 so:

 • Maša Klavora (predsednica)
 • Katja Kragelj Jug
 • Valter Valentinuzzi
 • Renata Pavc
 • Denise Šuler Rutar
 • Anka Benedičič Presl
 • Mladen Jovanović

  

odbor za gospodarske javne službe in promet

   naloge


Odbor za gospodarske javne službe in promet opravlja naslednje naloge:

 • obravnava odloke in druge splošne akte s svojega delovnega področja,
 • obravnava občinski proračun in zaključni račun s svojega delovnega področja,
 • obravnava izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih objektov in naprav,
 • obravnava izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje javnih cest, javnih poti, parkirišč, gozdov, parkov in drugih javnih površin,
 • obravnava urejanje prometa,
 • obravnava izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje pokopališč,
 • obravnava varstvo tal in vodnih virov,
 • obravnava varstvo zraka, varstvo pred hrupom,
 • obravnava problematiko zbiranja in deponiranja odpadkov,
 • opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.

   člani

Člani Odbora za gospodarske javne službe in promet v mandatnem obdobju 2014–2018 so: 

 • Tomaž Štenkler (predsednik)
 • Aleš Manfreda
 • Oton Bratuž
 • Karel Laharnar
 • Klemen Šavli
 • Rajko Podgornik
 • Stanislav Šorli

 

odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja

   naloge

Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja opravlja naslednje naloge:

 • obravnava odloke in druge splošne akte s svojega delovnega področja,
 • obravnava občinski proračun in zaključni račun s svojega delovnega področja,
 • obravnava razvoj demografsko ogroženih območij,
 • obravnava razvoj kmetijstva, gozdarstva, trgovine in turizma,
 • obravnava druge naloge s svojega delovnega področja.

člani

Člani Odbora za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja v mandatnem obdobju 2014–2018 so:

 • Matjaž Žbogar (predsednik)
 • Borut Nikolaš
 • Bojan Drole
 • Florjan Leban
 • Peter Dakskobler
 • Marijan Svetičič
 • Zvezdana Čarga Šavli

 

komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

   naloge

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pregleda poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta, ki ga je predložila občinska volilna komisija, in potrdila članov občinskega sveta, ki jih je izvoljenim članom sveta izdala občinska volilna komisija. Komisija predloži svetu poročilo o pregledu potrdil, o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnava področje kadrovske politike iz pristojnosti sveta v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami ter zlasti:

 • pripravlja in daje svetu predloge za sestavo delovnih teles,
 • obravnava predloge za izvolitev, imenovanja in razrešitve, ki jih določa zakon in drugi predpisi, ter jih posreduje svetu v odločanje,
 • opravlja naloge po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (UL RS, št. 49/92, 20/06),
 • opravlja druge naloge, ki jih določajo zakoni, predpisi ali svet.


   člani

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavlja pet članov občinskega sveta, ki so predstavniki tistih list kandidatov, ki so na volitvah članov občinskega sveta prejele največje število glasov.

Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v mandatnem obdobju 2010–2014  so:

 • Borut Nikolaš (predsednik)
 • Klemen Šavli
 • Oton Bratuž
 • Gorazd Leban
 • Florjan Leban

 

komisija za peticije

   naloge

Komisija za peticije obravnava vloge, ki jih občani in organizacije pošiljajo občinskemu svetu, preverja njihovo utemeljenost in predlaga ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Komisija lahko zahteva od pristojnih organov potrebna pojasnila, lahko zasliši tudi predlagatelja vloge.

Če organ, ki mu predlaga odpravo nepravilnosti, tega ne upošteva, mora o tem obvestiti komisijo ter navesti svoje razloge. Če komisija meni, da razlogi niso tehtni, predloži zadevo v proučitev občinskemu svetu.

   člani

Člani Komisije za peticije v mandatnem obdobju 2014–2018 so:

 • Klemen Grahelj (predsednik)
 • Aleš Manfreda
 • Matjaž Žbogar
 • Nada Bellomo
 • Boženka Istenič

  

komisija za priznanja in nagrade

   naloge

Komisija za priznanja in nagrade predlaga občinskemu svetu podelitev naziva častnega občana, občinskih priznanj in nagrad skladno z občinskim odlokom.
Priznanja in nagrade občine se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi komisija najkasneje do 31. januarja za tekoče leto. Z razpisom se objavi: kdo podeljuje priznanja in nagrade, komu se lahko podeli priznanje in nagrada, kdo je lahko predlagatelj, katere podatke mora vsebovati predlog ter rok za predložitev predloga. O izbiri iz vrst predlaganih kandidatov, ki naj prejmejo priznanja in nagrade, odloča komisija na seji.

   člani

Člani Komisije za priznanja in nagrade v mandatnem obdobju 2014–2018 so:

 • Friderik Lapanja (predsednik)
 • Maša Klavora
 • Jasna Rot
 • Mojca Dobravec
 • Branka Hrast Debeljak

 

 statutarno pravna komisija

   naloge

Statutarno pravna komisija opravlja naslednje naloge:

 • obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta ter njunih sprememb oziroma dopolnitev,
 • obravnava predloge odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov,
 • obravnava predlog prečiščenega besedila posameznih predpisov,
 • oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine,
 • lahko predlaga svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine,
 • na zahtevo predsedujočega sveta razlaga poslovnik sveta.

    člani

Člani Statutarno pravne komisije v mandatnem obdobju 2014–2018 so:

 • Danijel Oblak (predsednik)
 • Martina Kenda
 • Dragomir Rijavec
 • Janja Gruden Šavli
 • Albin Taljat

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani