domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

seje občinskega sveta
17. oktober 2017, zaključena
29. junij 2017, zaključena

DNEVNI RED

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 2. Razprava in sklepanje o zapisniku 23. seje občinskega sveta.
 3. Vprašanja in predlogi.
 4. Razprava in sklepanje o Odloku spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče, v drugi obravnavi.
 5. Poročilo PP Tolmin o letu 2016.
 6. Razprava in sklepanje o Lokalnem programu za mlade v Občini Tolmin 2017 - 2022.
 7. Volitve in imenovanja.
 8. Premoženjsko pravne zadeve
30. maj 2017, zaključena

DNEVNI RED

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 2. Razprava in sklepanje o zapisniku 22. seje občinskega sveta.
 3. Vprašanja in predlogi.
 4. Razprava in sklepanje o Odloku spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče.
 5. Razprava in sklepanje o Celostni prometni strategiji Občine Tolmin.
 6. Razprava in sklepanje o predlogu spremembe cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki.
 7. Volitve in imenovanja.
 8. Premoženjsko pravne zadeve. 
4. april 2017, zaključena

DNEVNI RED

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 2. Razprava in sklepanje o zapisniku 21. seje občinskega sveta.
 3. Vprašanja in predlogi.
 4. Razprava in sklepanje o Odloku o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2016, v prvi obravnavi.
 5. Razprava in sklepanje o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2017, v prvi obravnavi.
 6. Seznanitev s poslovnim poročilom Javnega zavoda LTO Sotočje Kobarid – Tolmin za leto 2016 (gradivo je priloženo k predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2016).
 7. Poročilo Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2016 (gradivo je priloženo k predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2016) ter razprava in sklepanje o predlogu Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2017.
 8. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Tolmin o nadzoru izvajanja postopkov odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v obdobju od leta 2014 do 2016.
 9. Razprava in sklepanje o predlogu spremembe Sklepa o določitvi višine odškodnine za odkup zemljišč, po katerih potekajo že zgrajene, kategorizirane lokalne ceste in javne poti v občini Tolmin.
 10. Volitve in imenovanja.
 11. Razprava in sklepanje o predlogu za prejemnike nagrad Občine Tolmin v letu 2017.
16. februar 2017, zaključena

DNEVNI RED

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 2. Razprava in sklepanje o zapisniku 20. seje občinskega sveta.
 3. Vprašanja in predlogi.
 4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2017, v drugi obravnavi.
 5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, v drugi obravnavi.
 6. Razprava in sklepanje o programu oskrbe z vodo v Tolminskem in Kanalskem Lomu.
 7. Razprava in sklepanje o programu dela Občinskega sveta Občine Tolmin v letu 2017.
 8. Premoženjsko pravne zadeve.
12. januar 2017, zaključena

DNEVNI RED

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 2. Razprava in sklepanje o zapisniku 18. seje občinskega sveta.
 3. Razprava in sklepanje o zapisniku 19. seje občinskega sveta.
 4. Vprašanja in predlogi.
 5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2017, v prvi obravnavi.
 6. Premoženjsko pravni zadevi.

DNEVNI RED

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 2. Razprava in sklepanje o podelitvi gospodarskih javnih služb obdelava in odlaganje odpadkov v koncesijsko izvajanje.
 3. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče, v drugi obravnavi.
 4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«.
8. december 2016, zaključena

DNEVNI RED

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 2. Razprava in sklepanje o zapisniku 17. seje občinskega sveta.
 3. Vprašanja in predlogi.
 4. Razprava in sklepanje o poročilu Delovne skupine za pripravo predloga reorganizacije krajevnih skupnosti v občini Tolmin in o nadaljnjem postopku reorganizacije krajevnih skupnosti.
 5. Razprava in sklepanje o predlogu sklepa o ureditvi sprememb ureditve parkiranja na javnih površinah, na katerih se plačuje parkirnina.
 6. Razprava in sklepanje o preoblikovanju pošte 5216 Most na Soči v pogodbeno pošto.
 7. Poročilo o delu javne gasilske službe v občini Tolmin.
 8. Volitve in imenovanja.
4. oktober 2016, zaključena

DNEVNI RED

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 2. Razprava in sklepanje o zapisniku 16. seje občinskega sveta.
 3. Vprašanja in predlogi.
 4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2016, v prvi obravnavi.
 5. Razprava in sklepanje o predlogu Pravilnika o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v občini Tolmin.
 6. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Tolmin o nadzoru poslovanja VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin v letu 2015.
 7. Volitve in imenovanja.
5. julij 2016, zaključena

DNEVNI RED

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 2. Razprava in sklepanje o zapisniku 15. seje občinskega sveta.
 3. Razprava in sklepanje o zapisniku 1. izredne seje občinskega sveta.
 4. Vprašanja in predlogi.
 5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče, v prvi obravnavi.
 6. Razprava in sklepanje o predlogu Pravilnika o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v občini Tolmin.
 7. Informacija o razmerah v Gimnaziji Tolmin.
 8. Razprava in sklepanje o zahtevi za obvezno razlago 3. alineje 1. odstavka 7. člena Odloka o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Tolmin.

DNEVNI RED

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 2. Razprava in sklepanje o sklepu o zagotavljanju finančnega jamstva za upravljalca odlagališča Volče.
|< 1 2 3 ... >|

 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani