domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

pristojnosti

Pristojnosti nadzornega odbora in naloge iz pristojnosti so:

- nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine in nadzor namenskosti ter smotrnosti porabe proračunskih sredstev, kar vključuje zlasti: 

  • preverjanje skladnosti proračuna občine z zakoni, drugimi predpisi s področja javnih financ, odloki, programi in drugimi sklepi sveta,
  • preverjanje skladnosti zaključnega računa s proračunom in odločitvami sveta,
  • preverjanje skladnosti finančnih načrtov ožjih delov občine ter uporabnikov proračunskih sredstev,
  • redno preverjanje pravilnosti in gospodarnosti razpolaganja z občinskim premoženjem;

- nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev, kar vključuje zlasti:

  • proučevanje finančnih in drugih listin, ki nastajajo ob porabi sredstev,
  • ugotavljanje skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi in določenimi nameni,
  • izdelavo nadzorstvenega zapisnika in poročila,
  • proučevanje pripomb strank v postopkih nadzora,
  • obveščanje pristojnih organov občine in predlaganje ukrepov iz njihove pristojnosti,
  • prijavljanje suma storitve prekrška ali suma storitve kaznivega dejanja.

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinske uprave in pravnih oseb porabnikov občinskega proračuna, pooblaščenih oseb za upravljanje z občinskimi javnimi sredstvi, občinskim premoženjem ter ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti občinskih proračunskih sredstev.

 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani