domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance

Oddelek vodi aktivnosti s področja gospodarskih in družbenih dejavnosti, stanovanjskega gospodarstva, civilne zaščite, postopkov javnega naročanja ter načrtovanja in izvrševanja občinskega proračuna. V okviru oddelka se izvaja tudi računovodska služba občine in krajevnih skupnosti.

Janja Bičič
vodja oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance
janja.bicic@tolmin.si
05 381 95 30

mag. Matjaž Kos
družbene dejavnosti
matjaz.kos@tolmin.si
05 381 95 22

Kristina Rutar Gabršček
stanovanjsko gospodarstvo, civilna zaščita
kristina.rutar-gabrscek@tolmin.si
05 381 95 24

Maja Leban
javna naročila in finance
maja.leban@tolmin.si
05 381 95 19

Irena Požin
vodenje glavne knjige
irena.pozin@tolmin.si
05 381 95 01

Jelka Kavčič
vodenje knjigovodstva LTO Sotočje in plačilni promet
jelka.kavcic@tolmin.si
05 381 95 20

Brigita Kuštrin
vodenje knjigovodstva krajevnih skupnosti
brigita.kustrin@tolmin.si
05 381 95 20


Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin
v 7. členu določa, da oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance opravlja naloge s področja gospodarstva in negospodarstva, ki so v pristojnosti občine.

V okviru nalog skrbi za pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti, pripravlja osnovne in strokovne podlage, razvojne dokumente in skrbi za pripravo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj. Opravlja naloge s področja turizma, kmetijstva, gozdarstva, lova in ribolova.

Delo oddelka zajema tudi opravljanje premoženjsko pravnih zadev, gospodarjenje in vodenje evidence občinskega premoženja; načrtovanje, izvajanje in nadziranje tekoče in investicijske proračunske porabe; pripravljanje programov, bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna, skladov ter skrb za izvajanje teh programov.

Pripravlja in uresničuje akte v zvezi z ustanavljanjem javnih zavodov ter skrbi za pripravo in uresničevanje sprejetih programov razvoja osnovnega šolstva, otroškega varstva, kulture, zdravstva, socialnega varstva in športa. Skrbi tudi za razvoj in vzdrževanje družbenih objektov preko javnih zavodov.

Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance zbira, ureja in strokovno obdeluje statistične podatke ter izvaja statistične akcije in raziskave za potrebe občine, pripravlja akte s svojega delovnega področja in opravlja druge naloge iz pristojnosti občine na področju gospodarske in družbene dejavnosti po nalogu župana.

  

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani