Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin – SD OPN 1

Pravna podlaga